| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: w z. M. Zająkała

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1303)

Załącznik nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości i warunki służby

1

2

3

1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylice płuc

Długotrwała służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego, powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających lub czynników mechanicznych (podwyższone lub obniżone ciśnienie)

Długotrwała służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających oraz działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia

4

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizujące go i ciał promieniotwórczych

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal, dłuższych fal radiowych oraz spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe

Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych, jak również spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe

6

Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Długotrwała służba narażająca na działania drgań mechanicznych (wibracje)

8

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łękotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka, uszkodzenie krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe

Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów: ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego

 

1

2

3

9

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować według lp. 4

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwała służba związana z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

10

Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

11

Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, guzki śpiewacze)

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści itp.)

12

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami służby. Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować według lp. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego według lp. 4, a choroby zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według lp. 15

Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

13

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi: 1) nowotwory skóry, 2) nowotwory dróg moczowych, 3) nowotwory układu oddechowego, 4) inne. Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według lp. 4

Służba narażająca na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Służba narażająca na długotrwałą styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i beta-naftyloamina oraz benzydyna. Długotrwała służba narażająca na wdychanie substancji rakotwórczych

14

Choroby wywołane podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem atmosferycznym oraz działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń)

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych

15

Choroby zakaźne, inwazyjne i tropikalne, w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby. Powikłania szczepień ochronnych, wykonanych w związku z wykonywaną służbą

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby

16

Zaawansowana niewydolność żylna kończyn dolnych

Długotrwała służba wymagająca przebywania w pozycji stojącej

17

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Służba w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia

18

Psychozy reaktywne oporne na leczenie powstałe w szczególnych warunkach służby

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby

 

Załącznik 2. [WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH, ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH, ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I WARUNKI SŁUŻBY POWODUJĄCE ICH UJAWNIENIE LUB POGORSZENIE STANU ZDROWIA

 

Lp.

Nazwa choroby lub schorzenia

Szczególne właściwości i warunki służby

1

2

3

1

Gruźlica

Służba w trudnych warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.

2

Choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów

Długotrwała służba związana z ujemnym działaniem wpływów atmosferycznych oraz z wysiłkiem fizycznym, narażająca stale na urazy mechaniczne

3

Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń

Długotrwała służba w szkodliwym dla zdrowia środowisku służby lub w trudnych warunkach atmosferycznych (oziębienie)

4

Przewlekłe stany zapalne nerwów

Długotrwała służba w szkodliwych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój wpływów atmosferycznych (oziębienie)

5

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe, powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywienia organizmu

Długotrwała służba w warunkach nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nieregularnego trybu odżywiania

6

Przewlekłe zapalenie nerek

Długotrwała służba związana z wykonywaniem dużych wysiłków fizycznych w trudnych warunkach atmosferycznych (oziębienie, wilgoć) oraz zwiększonej ekspozycji na infekcje bakteryjne

7

Choroba wieńcowa serca

Służba związana z dużą odpowiedzialnością, nadmiernym napięciem nerwowym i nienormowanym czasem pracy

8

Zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie wsierdzia lub osierdzia (oraz ich następstwa) w przebiegu chorób infekcyjnych o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej

Długotrwała służba w trudnych warunkach atmosferycznych usposabiających do powstania chorób infekcyjnych, służba w niekorzystnych warunkach zakwaterowania lub w warunkach zwiększonej ekspozycji na infekcje

9

Nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie w warunkach służby i powikłania w jego przebiegu

Służba w warunkach wymagających nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nienormowanego czasu służby

10

Encefalopatie różnego pochodzenia (po urazach czaszki, zatruciach, neuroinfekcjach) powstałe po wstąpieniu do służby, przebiegające pod postacią zaburzeń o obrazie nerwicy, zespołu nerwicowego lub charakteropatii

Długotrwała służba związana z nienormowanym czasem służby oraz z długotrwałym i nadmiernym napięciem nerwowym lub emocjonalnym. Mikrourazy i zatrucia podprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się i zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych

11

Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby

Służba w warunkach wymagających nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności i nienormowanego czasu służby

12

Niedokrwienie kończyn dolnych spowodowane zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (choroba Bürgera)

Długotrwała służba w warunkach częstego, znacznego ochłodzenia atmosferycznego

13

Przewlekłe grzybice skóry oporne na leczenie

Długotrwała służba w warunkach zwiększonej wilgotności środowiska oraz w warunkach skoszarowania

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »