| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 16 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411 oraz z 2005 r. Nr 66, poz. 580) w załączniku:

1) w tabeli dodaje się Ip. 185 w brzmieniu:

 

„185

913[01]

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”

 

2) po standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu rękodzielnik wyrobów włókienniczych dodaje się standard wymagań będący podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: w z. M. Orzechowski

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532.

Załącznik 1. [STANDARD WYMAGAŃ BĘDĄCY PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (poz. 1649)

STANDARD WYMAGAŃ BĘDĄCY PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

symbol cyfrowy: 913[01]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy stosowane w hotelarstwie;

1.2. wskazywać podstawowe usługi hotelarskie;

1.3. wskazywać rodzaje prac porządkowych w obiekcie hotelarskim;

1.4. rozróżniać podstawowe elementy wyposażenia jednostki mieszkalnej i węzła higieniczno-sanitarnego w obiekcie hotelarskim;

1.5. wskazywać surowce, półprodukty i wyroby gastronomiczne;

1.6. rozróżniać wyposażenie sali obsługi konsumenta, pomieszczeń gastronomicznych, gospodarczych i magazynowych w obiekcie hotelarskim.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. dobierać środki czystości i dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac;

2.2. dobierać środki i techniki prania do rodzaju tkanin;

2.3. dobierać sprzęt i urządzenia kuchenne oraz zastawę i bieliznę stołową zgodnie z przeznaczeniem;

2.4. dobierać ręczny i mechaniczny sprzęt do utrzymania porządku w otoczeniu obiektu hotelarskiego;

2.5. segregować odpady i surowce wtórne.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

3.2. przestrzegać instrukcji obsługi maszyn i urządzeń podczas wykonywania czynności porządkowych w części noclegowej, gastronomicznej i wokół obiektu hotelarskiego;

3.3. stosować zasady postępowania dotyczące bezpieczeństwa gości i ich mienia;

3.4. rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, wskazywać środki zapobiegawcze oraz wzywać pomoc.

Część II zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. wskazywać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem;

1.3. rozróżniać informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika i bezrobotnego.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. rozróżniać informacje związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem – przygotowanie pokoju do przyjęcia gości w obiekcie hotelarskim określonego rodzaju i kategorii.

Absolwent powinien umieć:

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1. sporządzić plan działania;

1.2. sporządzić wykaz niezbędnych materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu;

1.3. wykonać niezbędne obliczenia.

2. Organizować stanowisko pracy:

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.2. sprawdzić stan techniczny urządzeń, narzędzi i sprzętu;

2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:

3.1. Przygotowanie pokoju do przyjęcia gości w obiekcie hotelarskim określonego rodzaju i kategorii:

3.1.1. sprawdzić stan wyposażenia i sprawność urządzeń w jednostce mieszkalnej;

3.1.2. wykonać czynności porządkowe w jednostce mieszkalnej;

3.1.3. wymienić bieliznę pościelową;

3.1.4. ścielić łóżko zgodnie z instrukcją;

3.1.5. postępować w sposób właściwy z mieniem gościa;

3.1.6. posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymania czystości zgodnie z instrukcjami obsługi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3.1.7. wykonać czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym;

3.1.8. stosować środki do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ich przeznaczeniem;

3.1.9. segregować i transportować używaną bieliznę;

3.1.10. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.1.11. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.1.12. uporządkować stanowisko pracy.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematem – przygotowanie pokoju do przyjęcia gości w obiekcie hotelarskim określonego rodzaju i kategorii:

Jednostka mieszkalna z węzłem higieniczno-sanitarnym wyposażona zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego lub innego obiektu, w którym mogą być świadczone usługi hotelarskie. Pomieszczenie magazynowe wyposażone w wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem, zmechanizowany i ręczny sprzęt do utrzymania czystości, regały z bielizną i środkami czystości. Instrukcje obsługi urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »