REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 245 poz. 1788

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”, Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 001253163, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-012-53-99, utworzone zarządzeniem nr 83/ORG/90 Ministra Przemysłu z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „Emag” w Katowicach, zmienionym zarządzeniem nr 51/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie zmiany nazwy oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „Emag” w Katowicach;

2) Instytut Systemów Sterowania z siedzibą w Chorzowie, numer identyfikacyjny REGON 000626343, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-019-67-49, utworzony zarządzeniem nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Systemów Sterowania;

3) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000025129, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-000-34-72, utworzony zarządzeniem nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1975 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Paliwowo-Energetycznej”.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Systemów Sterowania z siedzibą w Chorzowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej z siedzibą w Katowicach do Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” z siedzibą w Katowicach.

§ 2.
Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”, zwane dalej „Centrum”.
§ 3.
Siedzibą Centrum jest miasto Katowice.
§ 4.
Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
Przedmiotem działania Centrum jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie automatyzacji i informatyzacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

2) prowadzenie działalności w zakresie szkoleń, normalizacji, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

3) wykonywanie kompleksowych badań dotyczących energochłonności gospodarki przestrzennej;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie działań, o których mowa w pkt 1–3, oraz upowszechnianie wyników badań.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2006 r.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Centrum.

3. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust.1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA