| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) lp. 226 otrzymuje brzmienie:

 

„226

159,4

159,625

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

rządowe”

 

b) po lp. 226 dodaje się lp. 226a w brzmieniu:

 

„226a

159,625

159,900

RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

cywilne”

 

c) lp. 229 otrzymuje brzmienie:

 

„229

161,475

162,050

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

cywilno-rządowe
cywilno-rządowe”

 

d) po lp. 229 dodaje się lp. 229a i 229b w brzmieniu:

 

„229a

162,050

162,250

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

rządowe
rządowe

229b

162,250

164,500

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

cywilno-rządowe
cywiIno-rządowe „

 

e) lp. 232 otrzymuje brzmienie:

 

„232

169,150

169,400

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL.25

rządowe
rządowe”

 

f) po Ip. 232 dodaje się lp. 232a w brzmieniu:

 

„232a

169,400

169,8125

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej

cywilne
cywilne”

 

g) lp. 233 otrzymuje brzmienie:

 

„233

169,8125

172,000

STAŁA
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej
POL. 25

cywilno-rządowe
cywilno-rządowe”

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uwaga POL.23 otrzymuje brzmienie:

„POL.23 Użytkownicy rządowi mogą wykorzystywać określone częstotliwości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”,

b) uwaga POL.25 otrzymuje brzmienie:

„POL.25 W zakresach częstotliwości 153–174 MHz, 1 427–1 452 MHz, 2 025–2 110 MHz, 2 170–2 400 MHz, 2 520–2 690 MHz, 5 925–7 450 MHz, 7 850–8 400 MHz, 12,00–13,75 GHz, 14,0–14,4 GHz i 14,50–15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości dla potrzeb służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnień z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia część „Zawartość poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości” otrzymuje brzmienie:

W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu częstotliwości, który ułatwia posługiwanie się Tablicą.

W kolumnie 2 i 3 podano częstotliwości graniczne: dolne i górne zakresów częstotliwości.

W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla służb radiokomunikacyjnych (patrz Wykaz służb radiokomunikacyjnych) oraz, gdzie było zasadne, przytoczono międzynarodowe uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe (oznaczenie POL.XX). Uwagi krajowe precyzują wykorzystanie zakresów lub służb radiokomunikacyjnych na terytorium Polski.

W kolumnie 5 podano użytkowanie, wskazujące na rodzaj użytkowników mogących wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną.

„Użytkowanie cywilne” polega na wykonywaniu służby radiokomunikacyjnej dla zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z łącznością bezprzewodową realizowanych w szczególności przez publicznych i komercyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

Poprzez „użytkowanie rządowe” rozumie się wykonywanie służby radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne dla celów statutowych, takich jak obronność kraju, bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę zdrowia i mienia obywateli.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania cywilnego:

– rezerwacji i przydziałów częstotliwości dokonuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na zasadach określonych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne. Na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, rezerwacji częstotliwości dokonuje Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do użytkowania rządowego:

– rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami (WBZC),

– przydziałów częstotliwości dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.

W zakresach określonych w KTPC jako cywilno-rządowe:

– rezerwacji i przydziałów częstotliwości na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek sił zbrojnych obcych państw, przebywających czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stroną, dokonuje WBZC, po uprzednim uzgodnieniu z UKE,

– rezerwacji i przydziałów częstotliwości dla użytkowników cywilnych oraz dla pozostałych użytkowników rządowych wymienionych w art. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 235, poz. 1700.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »