Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 246 poz. 1799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 225, poz. 1635) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2007 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:

a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewaIidacyjno-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów,

b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c) prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,

d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3) części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2007;

4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2006/2007;

5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), ustaloną na podstawie sprawozdań EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r.

§ 2.
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600);

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3 oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum;

8) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

9) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1;

10) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

§ 3.
Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6 % rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.3)

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. Nr 266, poz. 2231).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 grudnia 2006 r. (poz. 1799)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2007 – po odliczeniu 0,6 % rezerwy – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO – część oświatowa, po odliczeniu 0,6 % rezerwy;

2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych;

3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i – przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1–2.478 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), i = 2.479–2.543 dla miast na prawach powiatu, i = 2.544–2.857 dla pozostałych powiatów, i = 2.858–2.873 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym;

3) Ur,i – statystyczna liczba uczniów, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego:

a) dla uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym – 1,0 Ur,

b) dla uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym – 0,7 Ur,

c) dla uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży – 1,0 Ur,

d) dla uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych – 0,35 Ur;

4) Uu,i – uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

Uu,i = P1 * N1,i + P2 * N2,i + ... + P27 * N27,i

gdzie:

– P1 do P27 oznaczają wagi,

– N1 do N27 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2.873,

określone następująco:

P1 = 0,38 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców – N1,i,

P2 = 1,40 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N2,i,

P3 = 2,90 dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N3,i,

P4 = 3,60 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N4,i,

P5 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N5,i,

P6 = 0,80 dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N6,i,

P7 = 0,08 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych – N7,i,

P8 = 0,15 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu – N8,i,

P9 = 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne – N9,i,

P10 = 1,50 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; dotyczy szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 42 (waga P10 wyklucza się z wagą P9) – N10,i,

P11 = 0,20 dla uczniów klas sportowych – N11,i,

P12 = 1,00 dla uczniów klas mistrzostwa sportowego – N12,i,

P13 = 1,00 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga P13 wyklucza się z wagą P8) – N13,i,

P14 = 1,01 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia –N14,i,

P15 = 1,70 dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N15,i,

P16 = 2,01 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N16,i,

P17 = 3,36 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – N17,i,

P18 = 0,92 dla uczniów liceów plastycznych – N18,i,

P19 = 1,35 dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N19,i,

P20 = 3,42 dla uczniów szkół baletowych – N20,i,

P21 = 1,00 dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – N21,i,

P22 = 1,00 dla uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N22,i,

P23 = 1,84 dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N23,i,

P24 = 0,60 dla uczniów klas terapeutycznych lub wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach – N24,i,

P25 = 0,17 dla uczniów klas dwujęzycznych (waga P25 wyklucza się z wagami P9 i P10) – N25,i,

P26 = 0,04 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży – N26,i,

P27 = 3,00 dla uczniów szkół kształcących w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej realizujących w procesie kształcenia postanowienia Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) i posiadających certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z odrębnymi przepisami – N27,i;

5) Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

Uz,i = P28 * N28,i + P29 * N29,i + ... + P41 * N41,i,

gdzie:

– P28 do P41 oznaczają wagi,

– N28 do N41 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2.873,

określone następująco:

P28 = 4,000 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi – objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N28,i,

P29 = 1,500 dla wychowanków internatów i burs – N29,i,

P30 = 0,500 dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, będących uczniami szkół specjalnych – N30,i,

P31 = 3,640 dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N31,i,

P32 = 0,200 dla wychowanków domów wczasów dziecięcych – N32,i,

P33 = 6,500 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (waga P33 wyklucza się z wagami P29 i P30) – N33,i,

P34= 11,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (waga P34 wyklucza się z wagami P29 i P30) – N34,i,

P35 = 1,500 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach – N35,i,

P36 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem będących wychowankami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N36,i,

P37 = 0,020 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich użytkowania – N37,i,

P38 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N38,i,

P39 = 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tej gminy – N39,i,

P40 = 0,030 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego powiatu – N40,i,

P41 = 0,008 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego województwa – N41,i;

6) Di – wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, obliczany według wzoru:

Di = Wr + (1–Wr) * Wa,i,

gdzie:

Wr – średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2,

Wa,i – płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

– Pks – średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

– Pkk – średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

– Pkm – średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

– Pkd – średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,

określone zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia;

Ws,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wm,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wd,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wk,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wm,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wd,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R – waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia – wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,12,

Lw,i – łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego,

Lj – łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego.

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia określa się według wzoru:

A = SO/Up

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu 0,6 % rezerwy, wynosi:

infoRgrafika

8. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą uczniów (Uu,i), a także określone liczebności wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających (Uz,i) podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego ze sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego, z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi).

9. Środki z korekty, o której mowa w ust. 8, są rozliczane w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw