| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów – POLATOM

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Świerku, numer identyfikacyjny REGON 001024037, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-12-45, utworzony zarządzeniem nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki, zmienionym zarządzeniem nr 8 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 września 1989 r. w sprawie podziału Instytutu Energii Atomowej;

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów – POLATOM z siedzibą w Otwocku-Świerku, numer identyfikacyjny REGON 0000221685, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-11-62, utworzony zarządzeniem nr 8 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 września 1989 r. w sprawie podziału Instytutu Energii Atomowej, zmienionym zarządzeniem nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów – POLATOM z siedzibą w Otwocku-Świerku do Instytutu Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Świerku.

§ 2.
Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Świerku, zwany dalej „Instytutem”.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Otwock-Świerk.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, produkcji i usług w zakresie:

a) zagadnień bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz programów zapewnienia jakości,

b) izotopów promieniotwórczych,

c) napromieniowania materiałów w reaktorze jądrowym,

d) współdziałania w monitoringu radiologicznym kraju,

e) dozymetrii promieniowania jonizującego oraz ochrony radiologicznej,

f) medycznych zastosowań promieniowania jonizującego;

2) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

3) popularyzacja ekologicznych walorów energetyki jądrowej, ochrony radiologicznej oraz zasad bezpieczeństwa jądrowego i związanych z tym zagadnień;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie przedmiotowych działań oraz upowszechnianie wyników badań.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2006 r.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

3. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »