REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1849

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin jego składania oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku;

2) termin zawiadomienia przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacji;

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji;

4) wzory raportów kwartalnych i końcowych z wykonywania działalności, na którą została udzielona dotacja, oraz terminy ich składania Prezesowi Agencji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Prezesie Agencji – rozumie się przez to Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

3) wnioskodawcy – rozumie się przez to ubiegającego się o udzielenie dotacji;

4) wykonawcy – rozumie się przez to wnioskodawcę, któremu Prezes Agencji udzielił dotacji na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku.

§ 3.
1. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji do Prezesa Agencji w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek dotyczy.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej wnioskodawca dołącza dodatkowo:

1) dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany;

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217).

§ 4.
1. O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia Prezes Agencji zawiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym wniosek został złożony.

2. Odmowa udzielenia dotacji wymaga uzasadnienia.

§ 5.
W celu dokumentowania wykorzystania dotacji wykonawca prowadzi:

1) ewidencję księgową w sposób umożliwiający rozliczenie kosztów i ustalenie dochodów związanych z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja;

2) wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6.
1. Wykonawca dokumentuje wykorzystanie dotacji, składając Prezesowi Agencji raporty kwartalne i końcowe z wykonywania działalności, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

2. Raporty kwartalne wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału.

3. Raport końcowy wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca od zakończenia umowy.

4. Jeżeli termin złożenia raportu końcowego pokrywa się z terminem złożenia raportu kwartalnego, wykonawca składa raport końcowy.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 224, poz. 2272).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Dorn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2006 r. (poz. 1849)

Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA