REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1850

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania jakościowe dla sprężonego gazu ziemnego (CNG) określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG), określonych w rozporządzeniu, nie stosuje się do sprężonego gazu ziemnego (CNG), wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo wyprodukowanego w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 września 2006 r. pod numerem 2006/0513/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO (CNG)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 2006 r. (poz. 1850)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA SPRĘŻONEGO GAZU ZIEMNEGO (CNG)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA