REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1852

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych.

2. Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk;

2) wysokość i warunki przyznawania:

a) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

b) dodatkowego wynagrodzenia,

c) dodatków do wynagrodzenia;

3) składniki wynagrodzenia, które są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry;

4) inne składniki wynagrodzenia oraz sposób ustalania ich wysokości;

5) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

6) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego;

7) okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy;

8) sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim;

9) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie dla nauczycieli akademickich.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) ministrze – rozumie się przez to właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością uczelni, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy;

3) nauczycielach akademickich – rozumie się przez to pracowników, o których mowa w art. 108 ustawy;

4) pracownikach niebędących nauczycielami akademickimi – rozumie się przez to pracowników innych niż wymienieni w pkt 3 zatrudnionych w uczelni.

§ 4.
1. Ustala się tabele:

1) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi oraz kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania:

a) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

c) pracowników należących do personelu lotniczego, zatrudnionych w ośrodkach kształcenia lotniczego, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Ustala się warunki przyznawania pracownikom należącym do personelu lotniczego, zatrudnionym w ośrodkach kształcenia lotniczego, równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, stanowiące załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 5.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określonych stawką miesięczną, wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich – przez liczbę 156.
§ 6.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
§ 7.
Za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 131 ustawy, nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie obliczone według następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadającą
45 minutom

1

2

3

1

Profesor zwyczajny, profesor
nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący

1,5%–3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1
do rozporządzenia

2

Profesor nadzwyczajny
posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub
doktora, profesor wizytujący
posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub
doktora, docent, adiunkt
posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego

1,5%–3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień
naukowy doktora habilitowanego, określonego w
załączniku nr 1 do rozporządzenia

3

Adiunkt posiadający stopień
naukowy doktora, starszy
wykładowca

1,8%–3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora,
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia

4

Asystent, wykładowca, lektor,
instruktor

1,8%–3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta, określonego w załączniku nr 1 do
rozporządzenia

 

§ 8.
W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego, ustalonego na podstawie uchwał senatu oraz na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.
§ 9.
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum dydaktycznego, o którym mowa w § 8, za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.
§ 10.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się, po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem z uwzględnieniem zasad wynikających z § 8 i 9, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, z tym że rektor może zarządzić rozliczanie tych zajęć w krótszych okresach.
§ 11.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum dydaktycznego, o którym mowa w § 8. Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki nie podlega przeliczeniu.
§ 12.
Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim za:

1) udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;

2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;

3) promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku naukowego związane z przewodami habilitacyjnymi, opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego, a także recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

4) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych.

§ 13.
Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji, w wysokości od 25 % do 70 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 14.
Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości od 45 % do 65 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 15.
Za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora w zakresie sztuki albo stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego w zakresie sztuki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 50 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 16.
1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – 200 % tej stawki.

2. Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub przedsiębiorców nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50 % wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a także wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, oraz zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

§ 17.
Pracownikom posiadającym licencję pilota samolotowego, śmigłowcowego, zawodowego I lub II klasy oraz posiadającym licencję mechanika pokładowego, zatrudnionym w charakterze personelu latającego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każde kolejne wylatane 1000 godzin lotu – w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
§ 18.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli A w lp. 5, 10–13 i 17 nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją.

3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje dodatek funkcyjny za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

4. Pracownikowi, o którym mowa w tabeli B zawartej w załączniku nr 5 do rozporządzenia, zatrudnionemu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo organizuje i kieruje pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób, łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 15 % wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 19.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia pełnienia funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie jej pełnienia.

2. Pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż trzy miesiące.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych.

§ 20.
1. Pracownikowi na zasadach określonych w ustawie przysługuje dodatek za staż pracy.

2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek ten przysługuje zaten miesiąc.

3. Jeżeli nabycie prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, lub wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek ten przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

§ 21.
1. W przypadku gdy praca w uczelni stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku, o którym mowa w § 20 ust. 1, ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do tego dodatku w dodatkowym miejscu zatrudnienia nie uwzględnia się okresów zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy.

2. Przy ustalaniu okresów pracy, od których zależy prawo pracownika do dodatku, o którym mowa w § 20 ust. 1, uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia;

2) inne okresy, uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze;

3) okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych;

4) okresy pobytu za granicą, wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

3. Dodatek, o którym mowa w § 20 ust. 1, przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 22.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań bądź ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w przypadku stałego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy – również na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. Dodatek specjalny może być podwyższany w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, nie więcej jednak niż o kwotę 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 23.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10 %, a na trzeciej zmianie w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.

§ 24.
1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika ustala rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej.

2. Wynagrodzenie z dodatkowych środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, przyznaje rektorowi na wniosek senatu właściwy minister, a pozostałym pracownikom – minister.

§ 25.
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.

2. Prawo do wypłaconego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie.

§ 26.
1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia, jeżeli uczelnia w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia utworzyła fundusz premiowy.

2. Premia, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 27.
1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

2. Osoby zatrudnione na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które spełniały wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą być nadal zatrudnione na tych stanowiskach.

3. Okres zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, na stanowiskach, na których są one zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o ile nie uzyskają one wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, nie może być dłuższy niż pięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 28.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182, z późn. zm.3));

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej (Dz. U. Nr 107, poz. 1183, z późn. zm.4)).

§ 29.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wejścia w życie rozporządzenia ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 115 i Nr 141, poz. 1364, z 2004 r. Nr 187, poz. 1931 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 685.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 116 i Nr 141, poz. 1363, z 2004 r. Nr 184, poz. 1898 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 686.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 1852)

Załącznik nr 1

TABELA A

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Lp.

Grupa stanowisk

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

1

profesorów

profesor zwyczajny

3.830,00–10.000,00

 

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki

3.570,00–8.000,00

 

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki

3.270,00–7.000,00

2

docentów,
adiunktów
i starszych
wykładowców

docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

3.060,00–-6.000,00

 

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

2.710,00–4.920,00

 

starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

2.150,00–3.840,00

3

asystentów,
wykładowców.

lektorów
i instruktorów

asystent

1.740,00–3.120,00

wykładowca, lektor, instruktor

1.690,00–3.180,00

 

TABELA B

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW
DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

 

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia
zasadniczego w złotych

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy
dokumentalista dyplomowany

2.350,00–4.740,00

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista
dyplomowany

2.040,00–4.200,00

3

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji
i informacji naukowej

1.890,00–3.420,00

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji
i informacji naukowej

1.530,00–2.700,00

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU KUSTOSZA BIBLIOTECZNEGO, STARSZEGO BIBLIOTEKARZA I STARSZEGO DOKUMENTALISTY]

Załącznik nr 4

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU KUSTOSZA BIBLIOTECZNEGO, STARSZEGO BIBLIOTEKARZA I STARSZEGO DOKUMENTALISTY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NALEŻĄCYCH DO PERSONELU LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYCH W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO]

Załącznik nr 6

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NALEŻĄCYCH DO PERSONELU LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYCH W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 7

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 8

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 9. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 9

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

infoRgrafika

Załącznik 10. [WARUNKI PRZYZNAWANIA PRACOWNIKOM NALEŻĄCYM DO PERSONELU LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYM W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO, RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA WYŻYWIENIE]

Załącznik nr 10

WARUNKI PRZYZNAWANIA PRACOWNIKOM NALEŻĄCYM DO PERSONELU LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYM W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO, RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA WYŻYWIENIE

1. Członkom personelu latającego i pokładowego zatrudnionym na stanowisku: kierownika szkolenia lotniczego, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota i mechanika pokładowego przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej „równoważnikiem pieniężnym”, w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach dotyczących określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych.

2. Członkom personelu latającego i pokładowego zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

3. Członkom personelu latającego pełniącym funkcję dyrektora ośrodka i zastępcy dyrektora, wykonującym loty w charakterze członka załogi lotniczej lub pokładowej, przysługuje równoważnik pieniężny w okresie posiadania ważnej licencji pilota zawodowego lub licencji wyższej kategorii.

4. Równoważnik pieniężny wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Za czas choroby, urlopu, zawieszenia w lotach przez komisję lotniczo-lekarską, a także w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, personelowi wymienionemu w ust. 1–3 przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości określonej zgodnie z ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

6. Za czas niezdolności do pracy spowodowanej nieumyślnym wypadkiem przy pracy personelowi latającemu wymienionemu w ust. 1–3 przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości określonej zgodnie z ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

7. W okresie zawieszenia w lotach z przyczyn innych niż wymienione w ust. 5 i 6 równoważnik pieniężny nie przysługuje.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA