REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Refundacja ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwana dalej „pomocą na zatrudnienie”, jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002, str. 3; Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85).

3. Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004, str. 4), i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego towarów oraz krajowego transportu osób taksówkami.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do pomocy w sektorze budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170), oraz w transporcie, z wyłączeniem krajowego transportu drogowego towarów oraz krajowego transportu osób taksówkami;”,

c) uchyla się ust. 5;

2) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) informację o liczbie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w dniu złożenia wniosku.”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) spełnianiu warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz w rozporządzeniu nr 2204/2002, o którym mowa w § 1 ust. 2.”;

3) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracowników w dniu złożenia wniosku jest niższa od przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, wniosek może być uwzględniony tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na którym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia z dnia złożenia wniosku, o ile stan ten zostanie zrównany z przeciętną liczbą pracowników zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) utrzymania, przez okres 3 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – 2 lat:

a) stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym niż z dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy stan ten jest równy lub wyższy niż przeciętna liczba zatrudnionych, o której mowa w ust. 2, lub stanu zatrudnienia zrównanego z przeciętną liczbą pracowników zatrudnionych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz

b) miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Umowa, o której mowa w ust. 4, może być zawarta, o ile w dniu jej zawarcia stan zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5, nie uległ zmniejszeniu.”;

4) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, oraz źródła ich finansowania;”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek zawierający informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4, 6 i 7.”;

5) w § 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 3;”;

6) w § 7 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;”;

7) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalna intensywność brutto pomocy publicznej udzielanej na zatrudnienie wynosi:

1) 50 % – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obszary, o których mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3)).”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W przypadku udzielania pomocy mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o:

1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;

2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

2. Jeżeli wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jest związane z realizacją dużego projektu inwestycyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), pomoc publiczna na utworzenie stanowisk pracy przewidziana w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez pracodawcę w związku z tym projektem inwestycyjnym, nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy ustalonej dla tego projektu.”;

9) w § 15 wyrazy „2006 r.” zastępuje się wyrazami „2007 r.”.

§ 2.
1. Wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. R. Poliński

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA