REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 27 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653 oraz z 2005 r. Nr 219, poz. 1859) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 2204/2002/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 05, t. 04, str. 273).”;

2) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Intensywność pomocy udzielanej na tworzenie zatrudnienia, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną, nie może przekraczać:

1) 30 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy;

2) 40 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 50 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 3, podwyższa się, w przypadku gdy przedsiębiorca spełnia warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r., str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 02, str. 141) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie nr 70/2001/WE i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004 r., str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 03, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, odpowiednio dla:

1) mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa – o 20 punktów procentowych brutto,

2) średniego przedsiębiorstwa – o 10 punktów procentowych brutto

– jeżeli całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75 %.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ostateczny odbiorca (beneficjent) wskazany w katalogu ostatecznych odbiorców (beneficjentów) w działaniu 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i w działaniu 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2, składa do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji samorządu województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy upoważnionego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, do wykonywania czynności określonych w tym załączniku, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.”;

4) użyty w § 5 w ust. 2 i 3 wyraz „wniosek” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wniosek o dofinansowanie realizacji projektu”;

5) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku gdy przedsiębiorca występuje jednocześnie jako ostateczny odbiorca (beneficjent), o którym mowa w § 5 ust. 1, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez samorząd województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1, z przedsiębiorcą występującym jako ostateczny odbiorca (beneficjent), sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004–2006;”,

b) zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– pełniących rolę ostatecznych odbiorców (beneficjentów), o których mowa w § 5 ust. 1, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez nich z przedsiębiorcą oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą przez samorząd województwa lub dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1, z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem), sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004–2006;

6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a i c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. J. Mikuła

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-29
  • Data obowiązywania: 2006-12-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA