REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 42 poz. 275

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408),

2) ustawą z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596),

3) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),

4) ustawą z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537),

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785),

6) ustawą z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110),

7) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

8) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484),

9) ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074),

10) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

11) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658),

12) ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 lutego 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158), które stanowią:

„Art. 19. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816 i Nr 73, poz. 852) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Techniki i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Art. 20. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i (Dz. U. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041) w art. 14 w ust. 2 w pkt 22 po wyrazie „Mieszkaniowej” stawia się przecinek i dodaje pkt 23 w brzmieniu:

„23) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.”;

2) art. 64, 73, 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), które stanowią:

„Art 64. Statuty nadane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu zastąpienia ich statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą.”

„Art 73. 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przejmuje mienie likwidowanej Agencji Techniki i Technologii.

2. Fundusze utworzone przez likwidowaną Agencję Techniki i Technologii I powiększają odpowiednie fundusze utworzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia mienia likwidowanej Agencji Techniki i Technologii.”

„Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.”

„Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 31, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

3) art. 8 i 9 ustawy z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596), które stanowią:

„Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2002 r., zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 – w zakresie dotyczącym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

5) art. 4–9 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537), które stanowią:

„Art. 4. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umowy, na podstawie których uprawnione podmioty otrzymały od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacje przeznaczone i na powiększenie funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, zostaną dostosowane do przepisów niniejszej ustawy.

Art. 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy regionalne instytucje finansujące, wyłonione na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się regionalnymi instytucjami finansującymi, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Instytucje te mogą działać, bez przeprowadzania konkursu wyłaniającego regionalne instytucje finansujące, do czasu zakończenia realizacji programów ustanowionych nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 r.

Art. 6. Do dnia 31 grudnia 2004 r. dotacje podmiotowe mogą być udzielane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości również z przeznaczeniem na realizację jej zadań.

Art. 7. W dniu 31 grudnia 2004 r., z mocy prawa:

1) fundusz rezerwowy utworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie przepisów dotychczasowych zostaje przeniesiony na fundusz statutowy;

2) fundusz statutowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomniejsza się o niepokrytą stratę netto z lat ubiegłych.

Art. 8. Przepisów art. 6c ustawy wymienionej w art. 1 nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.

Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

6) art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

7) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), które stanowią:

„Art. 19. Sprawy, które zostały wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów ustaw, o których mowa w art. 1–18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), który stanowi:

„Art. 245. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 235 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

9) art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 12–22 oraz art. 26, 27 i 29, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

10) art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

11) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który stanowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

12) art. 56 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), który stanowi:

„Art. 56. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

13) art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), który stanowi:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: M. Jurek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r.
(poz. 275)

USTAWA

z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”.

2. Agencja jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju.

Art. 2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Art. 3.1) 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.2)).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

Art. 4. 1.3) Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1) 4) rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

2) eksportu;

3) rozwoju regionalnego;

4) 5) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723);

5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

1a.6) Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.7)) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658):8)

1) jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1, lub

2) jako beneficjent.

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.

3. (uchylony).9)

4.10) Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy w szczególności:

1) działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa;

2) wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności;

3) przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność innowacyjną;

4) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności;

5) wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne;

6) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności.

Art. 4a.11) 1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw gospodarki może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych projektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawniczych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

Art. 5. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych.

Art. 6.12) 1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) 13) świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe;

2) organizowanie szkoleń i seminariów;

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju;

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych;

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego;

8) prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów, które:

a) 14) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz

b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

8a) 15) prowadzenie w ramach rejestru, o którym mowa w pkt 8, rejestru podmiotów działających na rzecz innowacyjności pod nazwą „Krajowa Sieć Innowacji”;

9) 16) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych;

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

a) 17) wspomaganie działań określonych w pkt 1–6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty,

b) 18) wspomaganie inwestycji mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności i innowacyjności,

c) działania określone w art. 6b ust. 5,

d) 19) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

11) 20) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowych technologii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

2. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich rozumie się w szczególności:

1) organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty;

2) szkołę wyższą;

3) jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)21);

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową;

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1–7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.

Art. 6a.22) 1. O rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw mogą się ubiegać podmioty, które:

1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje;

3) posiadają system zapewnienia jakości usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

4) przestrzegają, w prowadzonej działalności, zasad etyki zawodowej.

2.23) Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze ze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także standardy świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kierując się potrzebą zapewnienia należytej jakości tych usług.

Art. 6b.22) 1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

4) jednostkom samorządu terytorialnego;

5) 24) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę:

1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”;

2) pożyczek;

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

3. Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki:

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3, który:

a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub

c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją.

4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, jeśli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich wykorzystania.

5.25) Wsparcie udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, przez Agencję, przeznaczone na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot:

1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem pożyczkowym”, lub

2) udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”, lub

3) obejmuje akcje lub udziały w mikroprzedsiębiorcach, małych lub średnich przedsiębiorcach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowego”

– uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń bądź objęcie akcji lub udziałów.

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu ustalonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat od dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3. Po upływie tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, który po zakończeniu obowiązywania umowy o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy albo fundusz kapitału zalążkowego bądź zmienił zasady gospodarowania tym funduszem, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia powiększoną o odsetki ustawowe naliczone od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze urnowy, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności:

1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej;

2) wielkość pomocy finansowej;

3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej;

4) sposób wypłaty pomocy finansowej;

5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej;

6) warunki rozwiązania umowy;

7) warunki zwrotu pomocy finansowej;

8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym mowa w ust. 5 – szczegółowe zasady gospodarowania funduszem.

10.26) Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

12.27) Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki:

1) udzielania pożyczek,

2) udzielania poręczeń,

3) obejmowania akcji lub udziałów

– ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania.

Art. 6c.22) 1. Podmiot, który otrzymał od Agencji wsparcie przeznaczone na finansowanie części kosztów usług doradczych i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy tych usług z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług spośród ofert złożonych przez wykonawców posiadających akredytację Agencji.

2. Agencja udziela akredytacji, w drodze umowy, wykonawcy, który:

1) zapewnia bezpośrednią realizację usług przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług danego rodzaju;

2) przestrzega w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej;

3) nie znajduje się w żadnej z sytuacji określonych w art. 6b ust. 3.

3. Agencja udziela akredytacji na wniosek wykonawcy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę:

1) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – w zakresie określonym w art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b.

4. Urnowa, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności:

1) rodzaj usług doradczych, których dotyczy akredytacja;

2) imiona i nazwiska osób, które będą bezpośrednio realizowały usługi;

3) sposób nadzorowania przez Agencję działań wykonawcy w zakresie objętym akredytacją;

4) warunki rozwiązania umowy.

5. Wykonawca, który otrzymał akredytację Agencji, informuje niezwłocznie Agencję o zmianach jego sytuacji w zakresie określonym w ust. 2.

6. Agencja niezwłocznie uchyla akredytację udzieloną wykonawcy, który przestał spełniać warunki określone w ust. 2. Wykonawca, któremu Agencja uchyliła akredytację, może ponownie ubiegać się o jej udzielenie po upływie 3 lat od dnia uchylenia akredytacji.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz tryb wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając potrzebę zapewnienia należytej jakości usług doradczych finansowanych z udziałem wsparcia.

Art. 6d.22) 1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację w danym województwie niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, a w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję finansującą zleconych zadań pokrywane są ze wsparcia udzielanego przez Agencję.

2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:

1) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwym zarządem województwa.

4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych w ust. 2 powinno być potwierdzone audytem zleconym przez Agencję, przeprowadzanym co najmniej raz na 3 lata.

5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, zlecić realizację w danym województwie zadań określonych w ust. 1 regionalnej instytucji finansującej działającej w innym województwie, do czasu:

1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego wyniku audytu lub

2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej, lub

3) zakończenia realizacji danego programu.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu województwa w pracach komisji konkursowej.

Art. 6e.22) 1. Agencja może, w drodze umowy zawartej z właściwym zarządem województwa, powierzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie niektórych czynności związanych z realizacją przez Agencję programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w szczególności monitorowanie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem pomocy finansowej Agencji.

2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 7.28) 1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

Art. 8. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”;

2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”.

Art. 9. 1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:

1) 29) opracowywanie projektów rocznych planów działania Agencji;

2) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji.

4.30) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa powołuje zastępców Prezesa w liczbie do czterech osób, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje zastępców Prezesa.

5. (uchylony).31)

Art. 10. 1.32) Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawiony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw pracy. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.

2. (uchylony).33)

Art. 11. (uchylony).34)

Art. 11a.35) 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.36)), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 11b.35) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 11c.35) Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11d.35) 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 11e.35) 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które byt prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 11f.35) 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 11g.35) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje się odpowiednio.

Art. 12. 1. Do zadań Rady należy:

1) 37) opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji;

2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji;

3) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Agencję;

4) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji;

5) nadzór nad gospodarką finansową Agencji;

5a) 38) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji, dokonywanego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i jego zastępców, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.39));

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

2. Prezes niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, wszelkie dokumenty związane z działalnością Agencji.

Art. 13.40) 1. Rada liczy od 4 do 11 członków.

2. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i pozostałych członków Rady powołuje, z zastrzeżeniem ust. 3–6, oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród osób, które:

1) spełniają warunki określone w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych41), dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz

2) posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

3.42) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, powołuje 2 członków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw pracy uwzględnia kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.43)).

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powołuje 1 członka Rady.

4a.44) Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, powołuje 1 członka Rady.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ogólnopolskich organizacji zrzeszających organizacje przedsiębiorców, działających na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304),

2) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

3) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.45)),

powołuje 3 członków Rady.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego reprezentującego samorząd terytorialny, któremu kandydata zgłaszają marszałkowie województw, powołuje 1 członka Rady.

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 3–6, pony być dołączone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków określonych w ust. 2.

8. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem powołania Przewodniczącego Rady i co najmniej 3 członków Rady.

9. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes.

Art. 14. 1.46) Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania, w którego skład wchodzi plan finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.47)).

1a.48) Plan finansowy Agencji określa:

1) stan środków finansowych na początek roku obrotowego;

2) przewidywane wpływy środków finansowych w roku obrotowym, z wyodrębnieniem:

a) dotacji celowych,

b) dotacji podmiotowych,

c) środków pochodzących z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja,

d) kwot pochodzących ze spłat pożyczek udzielonych przez Agencję,

e) środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.49)),

f) wpływów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kredytów określonych w art. 15 ust. 7,

g) wpływów z innych tytułów;

3) limity kwot wydatków w roku obrotowym przeznaczonych na:

a) wypłaty wsparcia,

b) wypłaty pożyczek,

c) zakup usług stanowiący realizację zadań Agencji,

d) pokrycie bieżących kosztów zarządzania zadaniami realizowanymi przez Agencję, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

e) inwestycje Agencji,

f) spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Agencję, z wyjątkiem pożyczek i kredytów określonych w art. 15 ust. 7,

g) inne wydatki;

4) przewidywane saldo różnic kursowych;

5) przewidywany stan środków finansowych na koniec roku obrotowego.

2. (uchylony).50)

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu.

4.51) Projekt rocznego planu działania, wraz z opinią Rady oraz po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

5. (uchylony).52)

5a. (uchylony).53)

5b.54) Prezes, w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z działalności Agencji w danym kwartale, wraz z opinią Rady, w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 153 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1.

6.55) Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:

1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz z opinią biegłego rewidenta;

2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego, sporządzone w układzie określonym w ust. 1a;

3) sprawozdanie z działalności;

4) opinię Rady dotyczącą dokumentów określonych w pkt 1–3.

6a.56) Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw pracy i minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawiają swoje opinie w terminie 7 dni.

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.

8. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym Prezes przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego czasu Rada nie zostanie powołana, Prezes przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady.

Art. 15.57) 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w celu wykonania rocznych planów działania.

2. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, chyba że przepisy odrębne lub umowa, na podstawie której Agencja otrzymała środki, stanowi inaczej;

5) przychody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje;

6) przychody z tytułu przekazania środków, o których mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;

7) przychody z innych tytułów.

3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady.

5. Agencja przeznacza środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, na udzielanie wsparcia przeznaczonego na powiększenie funduszy pożyczkowych.

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności w międzynarodowych instytucjach finansowych, a także udzielać poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych przez regionalne instytucje finansujące, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agencję lub poręczenie przez nią kredytów lub pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym, w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 20 % sumy funduszy określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.58)) oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora finansów publicznych.

Art. 16.59) 1. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonuje się uchwałą Rady.

Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zwana dalej „Fundacją", ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:

1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek Fundacji, a także posiadane przez nią dokumenty;

2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację, z tym że do umów o pracę stosuje się przepis pkt 3;

3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami Agencji i stosuje się do nich przepisy art. 231 § 3 i 4 Kodeksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu przejęcia majątku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przejęte od Fundacji na realizację celów, którym Fundacja służyła.

5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej zawartej z Fundacją może, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, odstąpić od tej umowy, informując o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajemnych roszczeń stosuje się przepisy umowy, a jeżeli umowa nie reguluje tej sytuacji – przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 18. 1. Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprzestania działania Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwidatora do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Fundacji i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udostępnia wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 4, biegłemu rewidentowi.

Art. 19. (pominięty).60)

Art. 20. (pominięty).60)

Art. 21. 1. Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw gospodarki powołuje Prezesa bez zachowania trybu określonego w art. 10 ust. 1.

2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia powołania do dnia wejścia w życie ustawy, opracuje plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, oraz koncepcję organizacyjną Agencji.

3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni materiały i informacje niezbędne do opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, Prezesowi przysługuje wynagrodzenie płatne ze środków Fundacji, którego wysokość określi minister właściwy do spraw gospodarki, w akcie powołania.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2–534) stosuje się odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.61)

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 281, poz. 2785), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 66, poz. 596), która weszła w życie z dniem 31 maja 2002 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa v odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), która weszła w życie z dniem 20 października 2005 r.

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2004 r.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

8) Wprowadzenie do wyliczania w brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

9) Przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez art. 24 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

11) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) Dodany przez art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 2 lit. d tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

20) Dodany przez art. 24 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

21) Utraciła moc na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2005 r.

22) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

24) Dodany przez art. 24 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 45 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 1 lit. a ustawy z pnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r.

31) Przez art. 53 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 53 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

33) Przez art. 53 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

34) Przez art. 53 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 30.

35) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), która weszła w życie z dniem 19 sierpnia 2005 r.

36) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

38) Dodany przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

39) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

41) Obecnie: o komercjalizacji i prywatyzacji, stosownie do art. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2003 r.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074), która weszła w życie z dniem 6 września 2006 r.

43) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

44) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 42.

45) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

47) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

48) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

49) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.

50) Przez art. 4 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

52) Przez art. 7 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

53) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; uchylony przez art. 7 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

54) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 227 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

56) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 29.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

58) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

60) Zamieszczony w obwieszczeniu.

61) Ustawa została ogłoszona w dniu 13 grudnia 2000 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA