| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym:

1) zboża, w tym kukurydza;

2) rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) orzechy – orzechy włoskie i leszczyna;

7) len włóknisty i oleisty;

8) konopie na włókno;

9) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

10) rośliny motylkowate drobnonasienne;

11) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

12) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

13) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami.

2. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwaną dalej „płatnością zwierzęcą", są objęte wszystkie rodzaje takich roślin, z wyłączeniem roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 12.

3. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1–5 i 10 obejmuje się płatnością uzupełniającą również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

§ 2.
Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.
§ 3.
Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.).
§ 4.
1. Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

1) rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r. rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych.

2. Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) i współczynnika 0,3 oraz nie większej niż powierzchnia trwałych użytków zielonych, do której została przyznana płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest największa.

4. Liczbę zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie:

1) danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła, owiec i kóz;

2) zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku koni.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika;

2) w przypadku osoby fizycznej numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, natomiast w przypadku rolnika niebędącego osobą fizyczną numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) wykaz koni, które były wpisane lub zostały zgłoszone przez rolnika do rejestru koniowatych prowadzonego przez dany podmiot na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem okresu posiadania tych koni przez rolnika.

§ 5.
1. W przypadku gdy rolnik nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności do gruntów rolnych, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)) oraz art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, płatność zwierzęca przysługuje mu, jeżeli w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu, o którym mowa w ust. 1, i współczynnika 0,3 oraz nie większej niż 50 % powierzchni zadeklarowanych w tym wniosku gruntów rolnych, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa, o której mowa w art. 143b ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.). Do obliczania dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) i ustalania liczby zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone przez rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przepisy § 4 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

3. Rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył kolejny wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok nie większej jednak niż powierzchnia, do której została mu przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.
W przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, płatność zwierzęca, o którą ubiegał się w danym roku przekazujący albo spadkodawca, jest przyznawana przejmującemu albo spadkobiercy niezależnie od tego czy posiadali lub posiadają bydło lub owce, lub kozy, lub konie.
§ 7.
1. Płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu przyznaje się rolnikowi:

1) do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., lub

2) do powierzchni uprawy chmielu zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i która przysługiwała w danym roku przekazującemu albo spadkodawcy, jest przyznawana przejmującemu albo spadkobiercy.

§ 8.
Do przyznawania płatności uzupełniającej przepisy art. 10, 15, 19, 21, 22, 50, 51, 53, 65–68 i 71a–73 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.

Załącznik 1. [ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY I KWALIFIKOWANY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 309)

Załącznik nr 1

ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY I KWALIFIKOWANY

Kod CN

Nazwa (gatunek) rośliny

1

2

 

1. ZBOŻA (CERES)

1001 90 10

pszenica orkisz (Triticum spelta L.)

 

1

2

 

2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE)

ex 1204 00 10

len zwyczajny (Linum usitatissimum L.)

ex 1207 99 20

konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,2 %) (Cannabis sativa L.)

 

3. TRAWY (GRAMINEAE)

ex 1209 29 10

mietlica psia (Agrostis canina L.)

ex 1209 29 10 

mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth.)

ex 1209 29 10

mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)

ex 1209 29 10

mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.)

ex 1209 29 80

rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum eliatus (L.) P. Beauv. Ex J. S. i K. B. Presl)

ex 1209 29 10

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)

ex 1209 23 80

kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.)

ex 1209 23 80

kostrzewa owcza (Festuca owina L.)

1209 23 11

kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15

kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)

ex 1209 29 80

festulolium (Festulolium)

1209 25 10

życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90

życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.)

ex 1209 29 80

życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth)

ex 1209 29 80

tymotka kolankowa (Phleum Bertolonii DC.)

1209 26 00

tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)

ex 1209 29 80

wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.)

1209 24 00

wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

ex 1209 29 10

wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poa palustris L. i Poa trivialis L.)

 

4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE)

ex 1209 29 80

siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.)

ex 1209 29 80

lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.)

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy)

 

1

2

ex 1209 21 00

lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany)

ex 1209 29 80

esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)

ex 1209 22 80

koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.)

ex 1209 22 80

koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.)

1209 22 10 

koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała (Trifolium repens L.)

ex 1209 22 80

koniczyna biała odmiana giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum)

ex 1209 22 80

koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.)

ex 1209 29 10

wyka siewna (Vicia sativa L.)

ex 1209 29 10

wyka kosmata (Vicia villosa Roth.)

 

Załącznik 2. [WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)]

Załącznik nr 2

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP)

Rodzaj zwierząt

Wiek

Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP

Bydło płci męskiej

powyżej 2 lat

1,4

Bydło płci męskiej

powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

Bydło płci męskiej

powyżej 1/2 do 1 roku

0,3

Bydło płci żeńskiej

powyżej 11/2 roku

1,0

Bydło płci żeńskiej

powyżej 1 roku do 11/2 roku

0,8

Bydło płci żeńskiej

powyżej 1/2 do 1 roku

0,3

Bydło płci żeńskiej i męskiej

do 1/2 roku

0,15

Owce płci męskiej

powyżej 11/2 roku

0,12

Owce płci żeńskiej

powyżej 11/2 roku

0,1

Owce płci męskiej

powyżej 31/2 miesiąca do 11/2 roku

0,08

Owce płci żeńskiej

powyżej 31/2 miesiąca do 11/2 roku

0,1

Owce płci żeńskiej i męskiej

do 31/2 miesiąca

0,05

Kozy

wszystkie

0,15

Konie

wszystkie

0,8

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »