reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organy prowadzące w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzór nad wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa;

2) szczegółowy sposób prowadzenia nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przeznaczonym na potrzeby obronności państwa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rejonowym przedstawicielstwie wojskowym (RPW) – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych i serwisowych;

2) przedstawicielu wojskowym – należy przez to rozumieć szefa rejonowego przedstawicielstwa wojskowego albo pracownika lub żołnierza rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, upoważnionego do realizacji nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) ryzyku – należy przez to rozumieć potencjalny brak możliwości osiągnięcia celów umowy dostawy wyrobu zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi parametrów i charakterystyk wyrobu, harmonogramu realizacji dostaw lub kosztów;

5) zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot zamawiający wyrób, a w szczególności komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkę organizacyjną podległą lub nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 3.
Organem sprawującym nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest szef RPW.
§ 4.
1. Szef RPW przystępuje do sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem na polecenie dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw centralnej realizacji dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych, w zakresie określonym w umowie dostawy wyrobu.

2. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostawy wyrobu, o której mowa w ust. 1, przekazuje kopię tej umowy właściwemu szefowi RPW.

§ 5.
1. Przedstawiciel wojskowy podejmuje działania w zakresie monitorowania i oceny procesów i wyrobów realizowanych przez dostawcę, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie analizy ryzyka zidentyfikowanego przez siebie oraz ewentualnie ryzyka zidentyfikowanego przez dostawcę.

2. Analizy ryzyka, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel wojskowy dokonuje, stosując wytyczne zawarte w publikacjach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących zapewnienia jakości.

§ 6.
W związku ze sprawowaniem nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przedstawiciel wojskowy w szczególności:

1) współdziała z dostawcą w zakresie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem, na zasadach określonych w umowie na dostawę wyrobu oraz uzgodnionych w trakcie realizacji tego nadzoru;

2) przystępuje do potwierdzenia zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną po otrzymaniu od dostawcy pisemnego zgłoszenia wyrobu;

3) nadzoruje terminowość zgłoszeń, o których mowa w pkt 2, oraz w przypadku opóźnień podejmuje działania zmierzające do ustalenia ich przyczyn, biorąc pod uwagę te opóźnienia jako potencjalne obszary ryzyka niespełnienia wymagań przez wyrób;

4) koordynuje terminy i ilości dostaw do zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy dostawy wyrobu;

5) powiadamia zamawiającego o utrudnieniach przy wykonywaniu nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem lub braku możliwości wykonywania tego nadzoru.

§ 7.
W ramach nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem przedstawiciel wojskowy dokumentuje:

1) spostrzeżenia i wnioski z dokonanego przeglądu umowy na dostawę wyrobu;

2) zidentyfikowane obszary ryzyka;

3) bieżące uzgodnienia z dostawcą;

4) wyniki przeprowadzonej oceny systemu zarządzania jakością dostawcy;

5) wyniki przeprowadzonych kontroli i weryfikacji dotyczących wyrobu;

6) wyniki badań przeprowadzanych przez dostawcę, załączając w szczególności stosowne sprawozdania, orzeczenia lub protokoły stanu technicznego;

7) zgłoszenia wyrobu przez dostawcę.

§ 8.
1. Przedstawiciel wojskowy sprawujący nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przygotowuje Plan nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku, zwany dalej „Planem nadzorowania”, który powinien uwzględniać wymagania wynikające z umowy dostawy wyrobu i plan jakości dostawcy oraz określać działania mające na celu zredukowanie lub monitorowanie występującego ryzyka.

2. Przedstawiciel wojskowy niezwłocznie przedstawia dostawcy Plan nadzorowania i ustala sposób jego realizacji.

3. Wzór Planu nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9.
Dostawca lub wskazana przez niego osoba jest obowiązana umożliwić przedstawicielowi wojskowemu sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem.
§ 10.
Czynność zgłoszenia wyrobu, o której mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, dokonywana jest przez dostawcę w formie pisemnej.
§ 11.
Przedstawiciel wojskowy może dokonać wyboru reprezentatywnej próbki wyrobu do oceny zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.
§ 12.
W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie przynajmniej jednej z następujących czynności:

1) kontrola zapisów z przeglądu wymagań dokumentacji konstrukcyjnej;

2) kontrola zapisów w kartach wykonanych operacji;

3) kontrola zmian i zapisów w dokumentacji technicznej wyrobu, a w szczególności w przewodnikach warsztatowych, rysunkach i schematach;

4) przegląd poświadczeń jakościowych, dotyczących wyrobów kompletujących i zamawianych u poddostawców;

5) przegląd zatwierdzonych programów testów i metodyk badawczych wyrobu;

6) bezpośredni udział w badaniu wyrobu i obserwacji czynności badawczych;

7) przegląd wyników prób i badań potwierdzających zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej;

8) monitorowanie systemu zarządzania jakością dostawcy w zakresie procesów i wyrobu;

9) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 13.
Przedstawiciel wojskowy potwierdza wykonanie czynności, o których mowa w § 12, stosownym wpisem na dokumentach uzgodnionych z dostawcą.
§ 14.
1. W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

1) sprawdzenie kompletności wyników badań, w odniesieniu do zakresu badań wymienionego w świadectwie, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;

2) sprawdzenie wykonania badań wymaganych w specyfikacji technicznej wyrobu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez przedstawiciela wojskowego w siedzibie jednostki badawczej lub miejscu badania wyrobu.

§ 15.
W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem przez wykonanie następujących czynności:

1) weryfikacja danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, o której mowa w art. 9 ust. 12 ustawy, w odniesieniu do certyfikatu posiadanego przez dostawcę;

2) potwierdzenie prawdziwości zapisów w deklaracji zgodności.

§ 16.
W przypadku wyrobów podlegających ocenie zgodności obejmującej działania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawiciel wojskowy, przed wykonaniem czynności wskazanych w § 14 i 15, może wykonać czynności wymienione w § 12 pkt 1–8.
§ 17.
1. Jeżeli czynności, o których mowa w § 12, 14 i 15, nie potwierdzą danych zawartych w deklaracji zgodności OiB, przedstawiciel wojskowy stwierdza ten fakt stosowną adnotacją na formularzu zgłoszenia wyrobu oraz weryfikuje postępowanie dostawcy w zakresie nadzorowania wyrobu.

2. Czynności przedstawiciela wojskowego, o których mowa w ust. 1, obejmują weryfikację:

1) zidentyfikowanych niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;

2) oznakowania i zabezpieczenia wyrobu w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie;

3) wyników przeprowadzonych przez dostawcę badań przyczyn powstania niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną;

4) sposobu dokumentowania wyników podejmowanych przez dostawcę czynności dotyczących wyrobu niezgodnego ze specyfikacją techniczną.

3. Przedstawiciel wojskowy sporządza raport o niezgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną, jeżeli podejmowane przez dostawcę czynności nie spowodują, że wyrób będzie spełniał wymagania określone w specyfikacji technicznej, i przesyła go niezwłocznie zamawiającemu oraz dostawcy.

§ 18.
Czynności dostawcy podczas przechowywania wyrobu oraz jego pakowania, zabezpieczania i wysyłki przedstawiciel wojskowy weryfikuje na podstawie stosowanych przez dostawcę kryteriów określonych w jego procedurach, uzgodnionych z przedstawicielem wojskowym dla tego wyrobu.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [WZÓR PLANU NADZOROWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM WYBORU DO UŻYTKU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 marca 2007 r. (poz. 312)

WZÓR PLANU NADZOROWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM WYBORU DO UŻYTKU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama