| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 lutego 2007 r.

o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Art. 1.
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym tryb nadawania numerów siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierząt, a także wpisywania i skreślania podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty kolczyków oraz kolczyki zawierające elektroniczne identyfikatory, zwanych dalej „dostawcami”, z listy prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;”;

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.”;

3) w art. 12:

a) w ust. 4 uchyla się pkt 3;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, dokonuje się w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli nastąpiła zmiana posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zgłosić ten fakt kierownikowi biura na jednym formularzu, który podpisują poprzedni i nowy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego.”;

4) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku zgodnie z decyzją Komisji nr 93/623/EWG z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającą dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący zarejestrowanym zwierzętom z rodziny koniowatych (Dz. Urz. WE L 298 z 03.12.1993, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 207) oraz decyzją Komisji nr 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającą decyzję Komisji 93/623/EWG oraz ustanawiającą identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000, str. 72; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 189).”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Informacje inne niż te, które są określone w przepisach Unii Europejskiej, umieszcza się w paszporcie konia albo paszporcie koniowatego innego niż koń gatunku po tych informacjach, nie naruszając struktury tego paszportu przewidzianej w przepisach Unii Europejskiej.

1b. Podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa:

1) wzór stosowanego przez siebie paszportu konia;

2) wzór zmienionego paszportu konia – w przypadku zmiany wzoru.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Posiadacz koniowatego odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.”;

5) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów konia i paszportów koniowatego innego niż koń gatunku i ich duplikatów, dokonywaniem zmian w tych rejestrach oraz za doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8, podmioty wymienione w art. 5 pobierają opłaty. Opłaty nie pobiera się za czynności związane ze zmianą w rejestrze koniowatych dotyczącą podania daty uboju koniowatego w rzeźni.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania opłat za:

1) dokonanie opisu słownego i graficznego konia, a w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich – zidentyfikowanie konia,

2) zarejestrowanie konia,

3) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu.

4) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych,

5) doręczenie paszportu konia lub jego duplikatu, w sposób określony w art. 14 ust. 8

– uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 2, są wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”;

6) w art. 17:

a) w ust. 2 w pkt 2:

– lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego lub duplikatu kolczyka – w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu,

b) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka zawierającego identyfikator spełniający wymagania określone w ust. 1 i 3 rozdziału II załącznika do decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonującej rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41), zwanej dalej „decyzją Komisji nr 2006/968” – w przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu,”,

– uchyla się lit. c,

b) uchyla się ust. 2a;

7) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.”;

8) w art. 19:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu oraz ich doręczenie, w sposób określony w ust. 5a, pobiera się opłaty.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów oraz za ich doręczenie, w sposób określony w ust. 5a, uwzględniając koszty druku oraz wysyłki ponoszone przez Agencję.”;

9) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22.”;

10) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego składa zamówienie na duplikaty kolczyków za pośrednictwem kierownika biura, w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji i umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji, o którym mowa w ust. 2, art. 9 ust. 2, art. 12 ust. 7 i art. 18 ust. 5, oraz szczegółowe warunki i sposób przekazywania danych za pomocą tego formularza, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych informacji.”;

11) w art. 32a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej:

1) raport, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 135);

2) sprawozdanie, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 280 z 12.10.2006, str. 3).”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Powiatowy lekarz weterynarii jest właściwą władzą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98 z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 12).

5. Prezes Agencji:

1) jest organem właściwym w rozumieniu ust. 1, 4 i 5 rozdziału II, rozdziału III oraz ust. 1 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968;

2) sporządza i uaktualnia wykazy laboratoriów badawczych, o których mowa w ust. 1 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968, oraz udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z ust. 2 rozdziału IV załącznika do decyzji Komisji nr 2006/968.”;

12) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto:

1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada lub miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich,

2) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza faktu unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia jego dokonania,

3) prowadząc wystawy, pokazy lub konkursy albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1,

4) będąc posiadaczem paszportu koniowatego, nie zwraca w terminie 7 dni paszportu koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo uboju koniowatego,

5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i niniejszej ustawy,

6) wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka zwierzęcia gospodarskiego, które zostało ubite, zabite lub padło, w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii,

7) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004,

8) będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go w paszport,

9) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,

10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego świnie w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi księgi rejestracji lub, będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc,

11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu owiec i kóz lub nie umieszcza liczby owiec i kóz ustalonej podczas spisu w księdze rejestracji, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby i numerów identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonych podczas tego spisu,

12) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie przekazuje Agencji albo organom Inspekcji Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt,

13) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza kierownikowi biura informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, 3 i 6,

14) wprowadza do obrotu zwierzęta nieoznakowane lub bez wymaganego dla bydła i koniowatych paszportu lub duplikatu paszportu

– podlega karze grzywny.”;

13) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. Do dnia 31 grudnia 2007 r. podmiot, o którym mowa w art. 5, wydaje posiadaczowi konia paszport konia pomimo, że nie jest znany numer identyfikacyjny ojca konia, jeżeli posiadacz dołączy do zgłoszenia zawierającego numer identyfikacyjny matki konia, negatywne wyniki badań tego konia w kierunku: nosacizny (Glanders), niedokrwistości zakaźnej koni (Equine infectious anaemia) i zarazy stadniczej (Dourine).”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zootechnika albo rolnictwo albo posiadają tytuł technika weterynarii, wyznaczone do przeprowadzania na miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i zaopatrzenia bydła w paszporty.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji.”;

2) w art. 16 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wyznaczać na czas określony osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które ukończyły studia wyższe na jednym z kierunków: weterynaria, zootechnika albo rolnictwo albo posiadające tytuł technika weterynarii, do przeprowadzania na miejscu w siedzibie stada kontroli dotyczących oznakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich, wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt i zaopatrzenia bydła w paszporty.”.

Art. 3.
Do tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego wystawionego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw.
Art. 4.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 19 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. b, art. 1 pkt 6 lit. a, art. 1 pkt 7 oraz art. 1 pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »