| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;

2) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem i wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

4) formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami;

5) czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

2. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje w szczególności z:

1) lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;

2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;

3) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną;

4) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;

5) dyrektorem szkoły;

6) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 11,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje w szczególności z:”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w „Dokumentacji medycznej ucznia” uchyla się cześć stanowiącą „Informację dotyczącą szczepienia ochronnego”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – zakres i terminy wykonywanych testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, kolumnie grupowa profilaktyka fluorkowa nadaje się brzmienie:

„Grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów wykonywana w klasach I–VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.”.

§ 2.
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem przekażą lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem karty uodpornienia, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.3)).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »