reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni

Na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Filia lub zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna uczelni mogą być utworzone, jeżeli zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna, a w przypadku filii – podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wchodzące w jej skład spełniają, odrębnie dla każdego kierunku, warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 2.
1. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny może być utworzony, jeżeli:

1) minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, ustalone dla danego kierunku na podstawie przepisów, o których mowa w § 1, jest zwiększone o co najmniej 20 % w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów oraz o co najmniej 20 % w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora i dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów;

2) studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym będą mieli zapewniony na miejscu dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonego kierunku studiów oraz do podstawowej infrastruktury informatycznej.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione odrębnie dla każdego zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, a jeżeli w tym ośrodku prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu więcej niż jednego kierunku studiów – odrębnie dla każdego kierunku.

§ 3.
W przypadku utworzenia za granicą filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego do minimum kadrowego, określonego w przepisach, o których mowa w § 1, mogą być wliczani zatrudnieni w jednostce cudzoziemcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie specjalności wchodzącej w skład danego kierunku studiów, przy czym ich liczba nie może stanowić więcej niż 50 % wymaganego minimum kadrowego na tym kierunku studiów.
§ 4.
Podstawowa jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego może prowadzić działalność naukową i dydaktyczną w odpowiednio przystosowanych do tego obiektach, położonych w tym samym co siedziba uczelni obszarze metropolitalnym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3)), bez potrzeby tworzenia jednostek, o których mowa w § 2.
§ 5.
Warunkiem funkcjonowania:

1) filii – jest działanie w jej strukturze co najmniej dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych;

2) zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej – jest prowadzenie kształcenia na co najmniej jednym kierunku studiów;

3) zamiejscowego ośrodka dydaktycznego – jest prowadzenie 2/3 zajęć dydaktycznych w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym, przy zapewnieniu warunków niezbędnych do prowadzenia pozostałej części zajęć w podstawowej jednostce organizacyjnej w siedzibie uczelni, oraz posiadanie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 61, poz. 538).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama