| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek1)

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) środki mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez zapalniczki;

2) sposób, w jaki producenci i dystrybutorzy są zobowiązani wykazać, że środki te zostały zrealizowane;

3) rodzaje jednostek przeprowadzających badania zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) norma PN-EN 13869:2006 – Polską Normę PN-EN 13869:2006 Zapalniczki – Zapalniczki z utrudnionym uruchamianiem dla dzieci – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

2) zapalniczka – obsługiwane ręcznie urządzenie do wytwarzania płomienia, zasilane paliwem, wyposażone w zbiorniczek paliwa, który może być wielokrotnie napełniany lub nie, używane w szczególności do zapalania papierosów, cygar i fajek, które może być używane również do zapalania różnych materiałów lub produktów, w szczególności papieru, knotów, świec lub latarń;

3) zapalniczka-gadżet – zapalniczkę, o której mowa w punkcie 3.2 normy PN-EN 13869:2006;

4) zapalniczka zabezpieczona przed uruchomieniem przez dzieci – zapalniczkę skonstruowaną i wyprodukowaną w taki sposób, że w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania, w szczególności ze względu na siłę potrzebną do jej uruchomienia, konstrukcję, zabezpieczenie mechanizmu zapłonowego, skomplikowaną lub sekwencyjną obsługę, nie jest możliwe jej uruchomienie przez dzieci poniżej 51. miesiąca życia;

5) model zapalniczki – grupę zapalniczek wyprodukowanych przez tego samego producenta, które nie różnią się między sobą konstrukcją i innymi cechami w sposób mogący zmienić poziom zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci;

6) badania zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci – systematyczne badania zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci, dotyczące danego modelu zapalniczek, prowadzone na próbie zapalniczek, w szczególności badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13869:2006 z wyłączeniem punktów 3.1, 3.4, 5.2.3 tej normy lub badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci określonymi w stosownych przepisach krajów niebędących członkami UE, w których obowiązują wymagania dotyczące zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci.

§ 3.
W odniesieniu do zapalniczek-gadżetów oraz zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci:

1) zakazuje się wprowadzania ich na rynek,

2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku

– z zastrzeżeniem § 13.

§ 4.
1. Środków, o których mowa w § 3, nie stosuje się do zapalniczek przeznaczonych do wielokrotnego napełniania, skonstruowanych, wyprodukowanych i wprowadzonych na rynek z zapewnieniem stałego, bezpiecznego i długotrwałego użytkowania przez okres co najmniej pięciu lat i przeznaczonych do naprawy, niebędących zapalniczkami-gadżetami, które:

1) posiadają pisemną gwarancję producenta obejmującą okres co najmniej dwóch lat, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

2) są skonstruowane w taki sposób, by istniała możliwość naprawy i bezpiecznego wielokrotnego napełniania zapalniczki podczas całego cyklu jej przydatności do użycia, a w szczególności naprawy jej mechanizmu zapłonowego;

3) zawierają części nieulegające zużyciu, lecz mogące ulec zniszczeniu lub zepsuciu w wyniku ciągłego użytkowania, które po upływie okresu gwarancji nadają się do wymiany albo naprawy przez upoważnione bądź wyspecjalizowane centrum obsługi posprzedażnej zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Producent przedstawia na żądanie Inspekcji Handlowej lub organu nadzoru dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 5.
Producent wprowadzający na rynek zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci jest zobowiązany do przeprowadzenia badań zabezpieczeń przed uruchomieniem zapalniczek przez dzieci, zastosowanych w każdym modelu zapalniczki, oraz przechowywania sprawozdania z tych badań wraz z próbkami zapalniczek modelu poddanego badaniu.
§ 6.
Badania zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci mogą być prowadzone wyłącznie przez:

1) jednostki badawcze posiadające akredytację do przeprowadzania badań zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub innego członka Współpracy Międzynarodowej w zakresie Akredytacji Laboratoriów;

2) jednostki badawcze w inny sposób uznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego UE za właściwe do przeprowadzania badań zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci;

3) jednostki badawcze, których sprawozdania z badań zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci są uznawane przez jeden z krajów, w których obowiązują wymagania dotyczące zabezpieczeń zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci.

§ 7.
Sprawozdanie z badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci zawiera w szczególności:

1) nazwę, adres i oznaczenie głównej siedziby producenta zapalniczek;

2) pełny opis zapalniczki, a w szczególności dane dotyczące jej rozmiaru, kształtu, wagi, rodzaju paliwa, pojemności zbiorniczka, mechanizmu zapłonowego, rodzaju zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci, konstrukcji, zastosowanych rozwiązań technicznych oraz innych cech, które sprawiają, że zapalniczka taka jest zabezpieczona przed uruchomieniem przez dzieci; opis obejmuje przede wszystkim szczegółowe objaśnienia dotyczące wszystkich wymiarów, siły potrzebnej do uruchomienia lub innych cech, które mogłyby mieć wpływ na zabezpieczenia zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci, a w szczególności – progi tolerancji określone przez producenta w odniesieniu do każdej cechy;

3) szczegółowy opis badań oraz uzyskanych wyników, daty i miejsce przeprowadzenia badań, informacje na temat jednostki badawczej, która badania przeprowadziła, oraz szczegóły dotyczące kwalifikacji i kompetencji tej jednostki w zakresie przeprowadzenia badań;

4) określenie miejsca, w którym zapalniczki zostały wyprodukowane;

5) określenie miejsca przechowywania dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami rozporządzenia;

6) numery akredytacji lub odniesienia do innego urzędowego uznania jednostki badawczej.

§ 8.
Producent jest zobowiązany do poświadczenia, że wszystkie zapalniczki z każdej wprowadzonej na rynek partii są identyczne z modelem poddanym badaniu zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci.
§ 9.
Producent jest zobowiązany do monitorowania, przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych, zgodności produkowanych zapalniczek z rozwiązaniami technicznymi przyjętymi w celu zabezpieczenia zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci.
§ 10.
Dystrybutor jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potrzebnych do określenia wszystkich dostawców zapalniczek w łańcuchu dostaw, aby było możliwe ustalenie producenta zapalniczek.
§ 11.
Producent lub dystrybutor przedstawia na żądanie Inspekcji Handlowej lub organu nadzoru dokumenty, o których mowa w § 5, 8 lub 10, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 12.
W odniesieniu do zapalniczek, dla których producent lub dystrybutor nie przedstawi dokumentów, o których mowa w § 5, 8 lub 10, nakazuje się ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
§ 13.
Zapalniczki-gadżety oraz zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci wprowadzone na rynek przed wejściem w życie rozporządzenia mogą znajdować się na rynku do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do dnia 11 marca 2008 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 2006/502/WE z dnia 11 maja 2006 r. zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (Dz. Urz. WE L 198 z 20.07.2006, str. 41).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »