| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Aplikacja legislacyjna, zwana dalej „aplikacją”, jest prowadzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

2. Aplikacja jest podzielona na dwa 5-miesięczne semestry i prowadzona w przemiennie następujących cyklach:

1) cykl I:

a) aplikacja rozpoczyna się we wrześniu,

b) pierwszy semestr trwa od września do stycznia następnego roku,

c) drugi semestr trwa od lutego do czerwca,

d) patroni prowadzą zajęcia z aplikantami od listopada do października następnego roku,

e) aplikacja kończy się egzaminem w listopadzie;

2) cykl II:

a) aplikacja rozpoczyna się w lutym,

b) pierwszy semestr trwa od lutego do czerwca,

c) drugi semestr trwa od września do stycznia następnego roku,

d) patroni prowadzą zajęcia z aplikantami od kwietnia do marca następnego roku,

e) aplikacja kończy się egzaminem w kwietniu.

§ 2.
1. Nadzór programowy nad aplikacją sprawuje Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów.

2. Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub, działający z jego upoważnienia, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

§ 3.
Aplikacja obejmuje:

1) uczestnictwo w wykładach oraz konwersatoriach;

2) wykonywanie zadań praktycznych, wyznaczanych przez kierownika aplikacji lub patrona.

§ 4.
1. Przedmiotem wykładów i konwersatoriów są, z uwzględnieniem odrębności gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych:

1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) metodyka pracy legislacyjnej;

3) procedura prawodawcza;

4) wybrane problemy legislacyjne podstawowych gałęzi prawa;

5) standardy tworzenia prawa w państwie prawnym;

6) prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;

7) orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe.

2. Zadania praktyczne polegają w szczególności na opracowywaniu, pod kierunkiem prowadzącego wykład lub konwersatorium albo patrona:

1) projektów aktów prawnych;

2) założeń projektów aktów prawnych;

3) stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych.

§ 5.
1. Kierownika aplikacji powołuje i odwołuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Rady Legislacyjnej.

2. Zastępcę kierownika aplikacji powołuje i odwołuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek kierownika aplikacji.

§ 6.
1. Kierownik aplikacji przygotowuje program aplikacji oraz zapewnia należyty poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

2. Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:

1) opracowywanie szczegółowego planu zajęć;

2) właściwy dobór wykładowców i patronów;

3) wyznaczanie patronów aplikantom;

4) dopuszczanie aplikantów do egzaminu kończącego aplikację;

5) zapewnienie obsługi administracyjnej aplikacji oraz egzaminu kończącego aplikację.

§ 7.
1. W roku, w którym rozpoczyna się aplikacja, kierownik aplikacji przekazuje Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – nie później niż do dnia 31 maja w I cyklu i do dnia 31 grudnia w II cyklu – informację o przyjmowaniu zgłoszeń na aplikację.

2. W informacji podaje się:

1) limit przyjęć na aplikację;

2) warunki i tryb kierowania na aplikację;

3) terminy przyjmowania zgłoszeń.

3. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podaje do publicznej wiadomości informację o przyjmowaniu zgłoszeń na aplikację przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określa każdorazowo limit przyjęć na aplikację, biorąc pod uwagę potrzeby urzędów oraz warunki organizacyjne i finansowe aplikacji.

2. Listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji ustala komisja, składająca się z kierownika aplikacji i jego zastępcy oraz upoważnionych przedstawicieli Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, spośród osób określonych w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), z uwzględnieniem ust. 3.

3. Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, biorąc pod uwagę – oprócz wymagań określonych w przepisach wymienionych w ust. 2:

1) liczbę lat pracy kandydata, w tym liczbę lat pracy związanej z legislacją;

2) potrzeby urzędów administracji rządowej kierujących do odbycia aplikacji;

3) możliwości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

§ 9.
1. Kierownik aplikacji wyznacza aplikantowi patrona spośród osób mających wykształcenie prawnicze i co najmniej pięcioletni staż pracy związanej z legislacją.

2. Patron może sprawować opiekę nad nie więcej niż trzema aplikantami.

3. Do obowiązków patrona należy zapoznanie aplikanta z podstawowymi zadaniami w legislacji. Patron w szczególności:

1) wyznacza zadania legislacyjne, polegające na przygotowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu aktu prawnego lub przygotowaniu projektu aktu prawnego, oraz kontroluje wykonanie tych zadań;

2) kontroluje postępy w stosowaniu zasad techniki prawodawczej;

3) służy pomocą w wyjaśnianiu wątpliwości aplikanta w związku z problemami legislacyjnymi.

§ 10.
1. Wykłady i konwersatoria odbywają się w wyznaczony przez kierownika aplikacji jeden dzień w tygodniu.

2. Do obowiązków aplikanta należy uczestniczenie w wykładach i konwersatoriach oraz wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. W razie niewykonywania przez aplikanta jego obowiązków kierownik aplikacji może postanowić o skreśleniu go z listy aplikantów, powiadamiając o tym urząd, który skierował aplikanta na aplikację.

§ 11.
1. Aplikacja kończy się egzaminem pisemnym oraz ustnym, składanym przed komisją egzaminacyjną. Każdy z egzaminów odbywa się w oddzielnym dniu.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek kierownika aplikacji, w składzie:

1) przewodniczący komisji – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo upoważniona przez niego osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą i doświadczeniem legislacyjnym;

2) członkowie:

a) kierownik aplikacji albo jego zastępca,

b) przedstawiciel Rady Legislacyjnej działającej przy Prezesie Rady Ministrów,

c) przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

– z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Członkami komisji nie mogą być osoby, które w czasie aplikacji wykonywały obowiązki patrona.

§ 12.
1. Przed dopuszczeniem do egzaminu patron sporządza opinię o aplikancie zawierającą informację o postępach aplikanta oraz jego przydatności do pracy legislacyjnej.

2. Nie może być dopuszczony do egzaminu aplikant, który opuścił więcej niż 10 dni zajęć, bez względu na przyczynę nieobecności. Aplikant taki jest skreślany z listy aplikantów.

§ 13.
1. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nim członków komisji.

2. Kierownik aplikacji zawiadamia aplikantów dopuszczonych do egzaminu o terminie i miejscu egzaminu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 14.
1. Egzamin pisemny polega na opracowaniu projektu aktu prawnego wraz z uzasadnieniem oraz na opracowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu aktu prawnego. Podczas egzaminu pisemnego aplikanci mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych oraz zbiorami orzeczeń i komentarzami.

2. Egzamin pisemny odbywa się pod nadzorem kierownika aplikacji oraz osoby wyznaczonej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród pozostałych członków komisji.

§ 15.
1. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie umiejętności rozstrzygania problemów legislacyjnych w zakresie określonym w § 4 ust. 1.

2. Egzamin ustny odbywa się przed komisją egzaminacyjną w obecności patrona aplikanta.

§ 16.
1. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki egzaminu pisemnego i ustnego, podejmując, w głosowaniu tajnym, uchwałę większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Posiedzenia komisji egzaminacyjnej są niejawne.

3. Ocenę ogólną wyniku egzaminu pisemnego i ustnego określa się łącznym stopniem: wyróżniający, bardzo dobry, dobry, zadowalający, niedostateczny.

4. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego aplikację sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczący.

5. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kończącego aplikację, można zdawać go ponownie tylko jeden raz, nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 17.
1. Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 16 ust. 4, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydaje zaświadczenie stwierdzające ukończenie aplikacji. Wzór zaświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.

2. Odpis zaświadczenia Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuje do urzędu, który skierował aplikanta na aplikację.

§ 18.
1. Opłata za semestr aplikacji jest równa siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Podmioty kierujące pracowników do odbycia aplikacji wpłacają opłaty za ich uczestnictwo na wskazany rachunek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 19.
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala miesięczne wynagrodzenia ryczałtowe dla:

1) kierownika aplikacji i jego zastępcy;

2) patronów.

2. W ramach środków przeznaczonych na finansowanie aplikacji kierownik aplikacji – z upoważnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

1) zawiera umowy z:

a) wykładowcami,

b) osobami wykonującymi czynności obsługi organizacyjnej i finansowej aplikacji;

2) akceptuje koszty delegacji, zakwaterowania i innych należności określonych w przepisach o podróżach służbowych na terenie kraju;

3) dokonuje zakupów środków technicznych i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia aplikacji, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 20.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. Nr 38, poz. 422, z 2001 r. Nr 52, poz. 541 oraz z 2004 r. Nr 231, poz. 2317).
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE APLIKACJI LEGISLACYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 2007 r. (poz. 527)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE APLIKACJI LEGISLACYJNEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »