| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, ustanowionym uchwałą nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”;

2) warunki, jakie musi spełniać program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwany dalej „programem”;

3) udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania;

4) podmioty dokonujące oceny programów;

5) sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

§ 2.
Projektodawcami i realizatorami programów mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)), zwane dalej „podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie”.
§ 3.
1. Program musi koncentrować się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania oraz dostosowujących kształcenie do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także na wdrożeniu nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji kluczowych i zdolności umożliwiających podjęcie zatrudnienia w przyszłości oraz zapobieganiu przerwania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i ukończenia edukacji na niższym poziomie kształcenia, a także możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów w okresie ferii letnich.

2. Program musi uwzględniać funkcję wychowawczą, w szczególności polegającą na wspieraniu:

1) odpowiedzialności w podejmowanych działaniach;

2) inicjatyw uczniów;

3) współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;

4) rozwoju empatii i dialogu;

5) pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wychowawczych.

3. Program określa:

1) cel;

2) zasięg;

3) formę realizacji;

4) przewidywaną skuteczność;

5) liczbę i strukturę odbiorców;

6) realizatorów.

§ 4.
1. Wojewoda ogłasza konkurs na regionalne lub lokalne programy spełniające warunki określone w § 3 oraz zgodne z założeniami Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

2. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) rodzaj programów podlegających dofinansowaniu;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie programów dla danego województwa (w ramach limitu środków dla danego województwa);

4) kryteria wyboru programów;

5) termin rozstrzygnięcia konkursu;

6) wzór wniosku o dofinansowanie programu;

7) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie programów;

8) wzór umowy o dofinansowanie programu.

§ 5.
1. Wniosek o dofinansowanie programu, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu;

2) nazwę programu;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze, w przypadku podmiotu niebędącego jednostką samorządu terytorialnego;

4) informację o zgodności przedstawionego programu z przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu;

5) termin realizacji programu;

6) miejsce realizacji programu;

7) zasięg programu;

8) formę realizacji programu;

9) opis, cel i uzasadnienie programu;

10) zakres podejmowanych działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

11) informację o innych programach pomocy realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży;

12) informację o współrealizatorach programu;

13) harmonogram realizacji programu;

14) kalkulację kosztów ze wskazaniem:

a) wysokości środków własnych,

b) źródeł finansowania,

c) wysokości dofinansowania, o jaką ubiega się podmiot,

d) struktury dochodów i wydatków;

15) informację o zgodności programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną.

2. Przez środki własne, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a, rozumie się wkład finansowy, wkład osobowy oraz wkład rzeczowy.

§ 6.
1. Wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków, zwany dalej „zespołem”. W skład zespołu wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu wojewody i kuratora oświaty. Pozostałe osoby zostaną wybrane przez wojewodę ze środowisk zapewniających obiektywną i rzetelną ocenę wniosków.

2. Zespół opracowuje kryteria oceny wniosków, uwzględniające wymagania określone w rozporządzeniu.

3. Wnioski ocenia się pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, uwzględniając w szczególności:

1) spełnianie wszystkich wymogów formalnych określonych we wzorze wniosku;

2) merytoryczną jakość programu, w tym jego zasięg i przewidywanąskuteczność;

3) zgodność programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną;

4) celowość programu, w tym możliwość rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych oraz wykorzystania potencjału regionalnego lub lokalnego;

5) zasadność zaplanowanych kosztów;

6) wysokość kosztów obsługi;

7) możliwość realizacji programu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

4. Na podstawie oceny wniosków zespół przygotowuje listę programów, wraz z wysokością przyznanego dofinansowania na każdy program, uwzględniając wielkość środków przekazanych wojewodzie na dofinansowanie programów (w ramach limitu środków dla danego województwa).

5. Wojewoda ogłasza listę realizatorów, którzy otrzymają dofinansowanie, wraz z wysokością przyznanego dofinansowania na każdy program.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości zakres świadczeń edukacyjnych dla uczniów, przewidzianych w programie, oraz warunki uczestnictwa w programie.

§ 7.
W przypadku niewykorzystania całości środków zaplanowanych dla województwa w trakcie konkursu wojewoda może ogłaszać ponowne konkursy na zasadach określonych w § 4.
§ 8.
1. Dofinansowanie na realizację programów przyznaje wojewoda w formie dotacji. Dotację przyznaje się w wysokości 70 % środków niezbędnych do realizacji programu, z tym że łączna kwota dotacji przyznanych przez wojewodę nie może przekraczać wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie programów, będących w dyspozycji wojewody. Pozostałe 30 % środków stanowią środki własne realizatora programu.

2. Minister Finansów przekazuje wojewodzie środki na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wysokości, w jakiej jest planowane udzielenie dofinansowania, uwzględniając limit środków dla województwa.

3. Podmiot, który otrzymał dotację, sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze zrealizowanego programu oraz przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 28 grudnia 2007 r.

4. Wojewoda, do dnia 15 lutego 2008 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację merytoryczną i finansową o zrealizowanych programach, uwzględniając w niej:

1) liczbę uczniów poszczególnych typów szkół, którym przyznano pomoc;

2) formy przyznanej pomocy.

§ 9.
Realizator programu może przeznaczyć nie więcej niż 5 % środków przeznaczonych na program na jego obsługę.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »