| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),

2) ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

3) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

4) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263),

5) ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 33, poz. 291),

6) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458),

7) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 maja 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 41, 42, 44 i 45 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639), które stanowią:

„Art. 41. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459 i Nr 56, poz. 580) w załączniku nr 6 „Wykaz wyrobów akcyzowych” skreśla się poz. 20 „Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym również zastosowane do towarów w nich importowanych”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452 i Nr 63, poz. 638) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu:

„12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.””

„Art. 44. 1. Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest obowiązany bez wezwania zgłosić ten fakt marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 9 ust. 4.

Art. 45. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do dnia 1 stycznia 2004 r. w stosunku do przedsiębiorców, którzy w 2000 r. spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 500 tys. zł,

2) nie dokonywali do dnia 31 grudnia 2000 r. importu towarów używanych lub odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przedsiębiorca, który osiągnie w 2001 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2002 r.

3. Przedsiębiorca, który osiągnie w 2002 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2003 r.”;

2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 28–81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83–99 wchodzą w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.”;

3) art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), które stanowią:

„Art. 11. Przepisy art. 3 pkt 17, 18 i 19 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.”;

5) art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), który stanowi:

„Art. 59. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 8 ust. 3 pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.;

2) art. 17 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.;

3) art. 17 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 33, poz. 291), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) oraz materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

7) art. 11 i 13–15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), które stanowią:

„Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

„Art. 13. Wpłaty z tytułu opłaty produktowej od wprowadzonych na terytorium kraju urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pobranej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, zgromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznacza się na dofinansowanie działań określonych w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Art. 14. Art. 6 pkt 23 stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. c–e, pkt 33–38, pkt 46 i pkt 48, które wchodzą w życie z dniem 28 grudnia 2005 r.;

2) art. 1 pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a i b, pkt 9, pkt 25 lit. b i pkt 26, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 6 pkt 5, pkt 6 lit. a, pkt 8 oraz pkt 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

8) art. 96 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który stanowi:

„Art. 96. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 18–20, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) art. 6–14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3–5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.;

3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.;

4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3–6, art. 64–69, art. 82, art. 83, art. 87, art. 89 i art. 93, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

5) art. 30 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”.

Marszałek Sejmu: L. Dorn

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 maja 2007 r. (poz. 607)

USTAWA

z dnia 11 maja 2001 r.

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej1)I)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1.2) Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.3)), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

1a.4) Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

1b.4) W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.

1c.5) Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.6)) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.

2.7) Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:

1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane;

2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.

3.8) Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.

3a.9) Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

4. W sprawach dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi i odpadami poużytkowymi, nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy o odpadach.

5. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.10)).

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) 11) akumulatorze kwasowo-ołowiowym – rozumie się przez to wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych;

2) 12) eksporcie produktów – rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty;

3) 13) imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium państwa trzeciego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

3a) 14) importerze – rozumie się przez to także importerów importujących produkty lub produkty w opakowaniach na potrzeby własne; nie uważa się za importera produktów lub produktów w opakowaniach przedsiębiorcy, który dokonuje eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy uprzednio importowanych produktów lub produktów w opakowaniach;

4) Narodowym Funduszu – rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

5) odpadzie opakowaniowym – rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań, których rodzaje wymienione są w załączniku nr 1 do ustawy;

6) odpadzie poużytkowym – rozumie się przez to odpady powstające z produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy;

7) odzysku – rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;

7a) 15) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

8) 16) opłacie depozytowej – rozumie się przez to opłatę pobieraną przy sprzedaży detalicznej akumulatorów kwasowo-ołowiowych jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbierania zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę;

9) 17) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych;

9a) 18) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach;

9b) 19) przedsiębiorcach – rozumie się przez to także przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne;

10) recyklingu – rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach;

11) regeneracji olejów odpadowych – rozumie się przez to regenerację w rozumieniu przepisów o odpadach;

11a) 20) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11b) 20) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej;

11c) 20) terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej;

11d) 20) terytorium Wspólnoty Europejskiej – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich są wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej:

– wyspa Heligoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej Niemiec,

– Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii,

– Livigno, Campione d'ltalia, włoska część jeziora Lugano – z Republiki Włoskiej,

– departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Republiki Francuskiej,

– Góra Athos – z Republiki Greckiej,

– wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii;

11e) 20) wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów lub produktów w opakowaniach – rozumie się przez to wywóz produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego;

11f) 20) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniach – rozumie się przez to przemieszczanie produktów lub produktów w opakowaniach z terytorium innego państwa członkowskiego w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

11g) 20) wewnątrzwspólnotowy nabywca – rozumie się przez to także przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w opakowaniach na potrzeby własne; nie uważa się za wewnątrzwspólnotowego nabywcę produktów lub produktów w opakowaniach przedsiębiorcy, który dokonuje eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy uprzednio wewnątrzwspólnotowo nabytych produktów lub produktów w opakowaniach;

12) wojewódzkich funduszach – rozumie się przez to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

12a) 21) wprowadzenie na rynek krajowy – rozumie się przez to wprowadzenie na terytorium kraju;

13) 22) zużytym akumulatorze – rozumie się przez to odpad poużytkowy powstały z akumulatora kwasowo-ołowiowego, zachowujący podstawowe elementy konstrukcyjne.

Rozdział 2

Obowiązki przedsiębiorców

Art. 3. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

2.23) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy, z wyłączeniem poziomu odzysku odpadów z opakowań, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy.

2a.24) Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć:

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty, oraz

2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty.

2b.25) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.

3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, w określonym czasie.

3a.26) W przypadku produktów, o których mowa w pozycji 4 w załączniku nr 2 do ustawy, ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym ustala się jako średnią roczną z ilości wprowadzonych na terytorium kraju tych produktów w danym roku kalendarzowym oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.

3b.26) W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli w danym roku kalendarzowym lub w roku poprzednim działalność polegającą na wprowadzaniu na terytorium kraju produktów, o których mowa w pozycji 4 w załączniku nr 2 do ustawy, ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym ustala się odpowiednio jako ilość tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym albo jako średnią roczną z ilości tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym albo jako średnią roczną z ilości tych produktów wprowadzonych na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym oraz roku poprzednim.

4. Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11.

5. Wprowadzenie na rynek opakowań lub produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6, w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu.

6.27) W przypadku importu produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że importer wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie ich dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.

6a.28) W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w opakowaniach uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu.

7. Opakowania lub produkt uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz.

8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia ogłoszonego na 6 miesięcy przed dniem jego wejścia w życie, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w poszczególnych latach do końca 2007 r. oraz do końca 2014 r., uwzględniając:29)

1) potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz zwiększanie jego efektywności;

2) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki;

3) konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych.

9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi dodaje się:

1) (uchylony);30)

2) 31) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju;

3) 31) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.

9a.32) Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9, R13 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587).

9b.32) Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2–R9 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10.33) Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.

11.34) Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy.

11a.35) Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, do masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów nie wlicza się produktów i produktów w opakowaniach, które zostały wyeksportowane lub opuściły terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów lub produktów w opakowaniach, na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów lub produktów w opakowaniach.

11b.35) Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów opakowaniowych i poużytkowych, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.

11c.36) Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:

1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji;

2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska;

3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych.

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim:

1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych;

2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych;

3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach.

Art. 3a.37) W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania – jest największa.

Art. 4. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1) samodzielnie albo

2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej „organizacją”.

1a.38) Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b.38) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, może obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.

2. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

339) Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

4.40) W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tą organizacją.

5.40) Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek złożenia sprawozdania spełniającego wymagania wynikające z art. 10 i art. 15 za okres od dnia wygaśnięcia umowy z organizacją, o którym mowa w ust. 4, do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację.

Art. 5. 1. Organizacja może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

2. Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

3. Firma organizacji zawiera oznaczenie „organizacja odzysku”.

4. Do używania oznaczenia wskazanego w ust. 3 są uprawnione wyłącznie organizacje utworzone zgodnie z niniejszą ustawą.

Art. 6. 1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co najmniej 1 000 000 złotych, a ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, z zastrzeżeniem art. 43.

2. Kapitał zakładowy organizacji powinien być pokryty w całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji.

3. Kapitał zakładowy organizacji nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.

4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego w ust. 1.

5. Akcje organizacji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

6. Organizacja nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.

Art. 7. Organizacja jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni po jej zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie lub rejestrze sądowym.

Art. 8. Organizacja jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej przez przedsiębiorców. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy oraz przypadków, w których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy.

Art. 9. 1.41) Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

2.42) Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w załącznikach nr 2 lub 3 do ustawy.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie marszałkowi województwa o fakcie likwidacji działalności, o której mowa w ust. 1.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, powinno zawierać:

1) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy;

2) datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności, o której mowa w ust. 1;

3) określenie rodzaju działalności;

4) wskazanie sposobu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

5. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 4, ulegną zmianie, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić ją marszałkowi województwa nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, kierując się potrzebą ujednolicenia zawiadomień.

Art. 10. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego, zawierającego informacje o:

1) nazwie i siedzibie lub imieniu i nazwisku oraz adresie przedsiębiorcy;

2) 43) odpowiednio masie lub ilości opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których wprowadził na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;

3) 44) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;

4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

2. Organizacja jest obowiązana do złożenia sprawozdania rocznego, zawierającego informacje o:

1) nazwie i siedzibie oraz adresie organizacji;

2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działała;

3) 45) odpowiednio masie lub ilości opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wymienieni w wykazie wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;

4) 46) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;

5) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

3. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

4.47) Sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie składają przedsiębiorcy i organizacje, które sporządzają sprawozdania, o których mowa w art. 15.

Art. 11.48) 1. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.

2. Informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

3.49) Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling.

6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.

8a.5O) w przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Art. 11a.51) Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy wykonali obowiązek, o którym mowa w art. 3, w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, mogą rozliczyć masę lub ilość odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym.

Rozdział 3

Opłata produktowa

Art. 12. 1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3, następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy nie wykonali obowiązku, o którym mowa w art. 3, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

1) odzysku;

2) recyklingu.

2a.52) Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1.

3.53) Opłatę produktowa oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań, z wyłączeniem przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy akumulatory kwasowo-ołowiowe.

3a.54) Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej należnej od przedsiębiorcy lub organizacji z tytułu niewykonania obowiązku odzysku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, określa załącznik nr 5 do ustawy.

4.55) Opłatę produktowa oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do ustawy.

5.56) Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.

Art. 13. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi:

1) 57) masa w kilogramach – dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w poz. 1, 3 i 458) w załączniku nr 3 do ustawy;

2) ilość w sztukach – dla produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy oraz dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 14. 1.59) Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy – 3,84 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy – 64,14 zł za sztukę;

3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy – 6,41 zł za sztukę;

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy – 2,57 zł za 1 kg;

5) 60) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy – 3,84 zł za sztukę;

5) (uchylony);61)

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy – 2,57 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,26 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).

7) (uchylony).62)

2. Stawki opłat, określone w ust. 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do dnia 30 września każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych na następny rok.

4.63) Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych opakowań i produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych i poużytkowych z tych produktów i opakowań, kosztami ich zagospodarowania lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

Art. 15. 1.64) Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej zawierającego informacje o:

1) wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości,

2) odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje

w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.

Art. 16. 1. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej w sposób określony w art. 12, powstaje na koniec roku kalendarzowego.

2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Art. 17. 1.65) W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

3. Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Art. 18. 1. W razie nieterminowego uiszczenia opłat produktowych lub uiszczenia ich w wysokości niższej od kwoty należnej naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych w przepisach działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.

2. Do opłat produktowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Art. 19. Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Rozdział4

Opłata depozytowa

Art. 20. 1. Sprzedawca detaliczny akumulatora kwasowo-ołowiowego66) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora.

2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej, jeżeli przy sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego66) kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora.

3. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę.

4. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, przy sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego66) potwierdza na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym wysokość pobranej opłaty depozytowej.

Art. 21. 1. Sprzedawca detaliczny, który pobrał opłatę depozytową, jest obowiązany, w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego66), przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. Sprzedawca detaliczny potwierdza zwrot opłaty depozytowej na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego66), w widocznym miejscu, wywieszki informującej o:

1) 67) warunkach i trybie zwrotu zużytego akumulatora i odbioru opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży detalicznej i punktach systemu zbierania zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez przedsiębiorców, których akumulatory kwasowo-ołowiowe sprzedaje;

2) określonym w przepisach o Inspekcji Handlowej, prawie składania skarg i wniosków, dotyczących nieprawidłowości w realizacji zobowiązań wynikających z ustawy przez sprzedawcę detalicznego;

3) instytucji, do której należy składać skargi i wnioski dotyczące nieprawidłowości w realizacji przez sprzedawcę zobowiązań wynikających z ustawy.

Art. 22. Sposób magazynowania zużytych akumulatorów przez sprzedawcę detalicznego nie może naruszać przepisów szczególnych o zasadach odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych.

Art. 23. 1.68) Przedsiębiorca wytwarzający, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest obowiązany dołączyć do produktu informacjęo warunkach i trybie zwrotu zużytego akumulatora oraz o własnych punktach systemu zbierania tego odpadu.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do odebrania na własny koszt od sprzedawcy detalicznego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1, zużytych akumulatorów i przekazania ich do recyklingu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3.69) Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży detalicznej jest niemożliwy z powodu jego likwidacji lub przerwy w działalności, przedsiębiorca wytwarzający, importujący lub wewnątrzwspólnotowo nabywający akumulatory kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, przez własne punkty systemu zbierania, do przyjęcia zużytego akumulatora wprowadzonego przez niego do obrotu i zwrotu opłaty depozytowej, w terminie 45 dni od dnia sprzedaży produktu.

4. Zwrot opłaty depozytowej w przypadku określonym w ust. 3 następuje za potwierdzeniem na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym, o którym mowa w art. 20 ust. 4.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany na własny koszt odebrać wszystkie zużyte akumulatory z innych miejsc niż punkty sprzedaży detalicznej i przekazać je do recyklingu.

Rozdział5

Obowiązki organów administracji publicznej

Art. 24. 1. Marszałek województwa jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawozdania zawierającego informację o:

1) wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub ilości,

2) 70) osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub ilości i sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

3) wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów

w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.

Art. 25. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się marszałka województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Art. 26. Nadzór nad wykonaniem przez sprzedawców detalicznych i przedsiębiorców obowiązków wynikających z rozdziału 4 ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa.

Rozdział6

Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Art. 27. 1. Urzędy marszałkowskie prowadzą odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i odpowiedniego przekazywania wpływów z opłaty produktowej.

2.71) Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

3.71) Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Art. 28. (uchylony).72)

Art. 29. 1.73) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2.74) W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70 % zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom na zasadach określonych w ust. 4.

3.74) Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazują gminom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 4.

4. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o których mowa w ust. 5.

5. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

2) 75) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Art. 30.76) 1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 2–4 w załączniku nr 2 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych;

2) 77) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych;

3) 78) selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych wykonywanych przez gminy (związki gmin).

Art. 31. (uchylony).79)

Art. 32. 1.80) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2.81) Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon.

Art. 33. 1.82) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2.83) Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie:

1) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie;

2) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych.

Art. 34.84) 1.85) Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych;

2) 86) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych;

3) 87) selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych wykonywanych przez gminy (związki gmin).

Art. 34. (uchylony).88)

Art. 34a. (uchylony).89)

Art. 35. 1.90) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

1) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;

2) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;

3) wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.

2.90) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) jest obowiązany przechowywać przez 5 lat dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu.

3.91) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi, właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku gmin).

4.92) Wojewódzkie fundusze są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczą informację o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia – informację o przekazanych gminom (związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.

Art. 36. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych, kierując się koniecznością uproszczenia procedur przyznawania środków i ułatwienia korzystania z nich.

Rozdział 7

Przepisy karne

Art. 37. Kto będąc przedsiębiorcą prowadzącym organizację odzysku lub działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów określonych w załącznikach nr 1–3 do ustawy:93)

1) nie składa zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji tej działalności marszałkowi województwa, lub nie zawiadamia o zmianach w działalności, lub składa zawiadomienia nierzetelne, lub

2) nie składa sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej lub składa sprawozdania nierzetelne,

podlega karze grzywny.

Art. 37a.94) Kto, prowadząc odzysk lub recykling:

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub

2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6,

podlega karze grzywny.

Art. 37b.95) Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling prowadzącemu odzysk lub recykling

podlega karze grzywny.

Art. 38. Sprzedawca detaliczny akumulatorów kwasowo-ołowiowych66), który:

1) nie przyjmuje zużytego akumulatora lub nie zwraca opłaty depozytowej, lub

2) 96) nie umieszcza w punkcie sprzedaży informacji o systemie zbierania zużytych akumulatorów,

podlega karze grzywny.

Art. 39. Przedsiębiorca lub importer wprowadzający do obrotu akumulatory kwasowo-ołowiowe66), który:

1) 97) nie dołącza do akumulatorów kwasowo-ołowiowych informacji o warunkach i trybie zwrotu zużytych akumulatorów oraz o punktach systemu zbierania odpadów,

2) nie odbiera od sprzedawców detalicznych lub z innych miejsc niż punkty sprzedaży detalicznej zużytych akumulatorów,

podlega karze grzywny.

Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37–39 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 41. (pominięty).98)

Art. 42. (pominięty).98)

Art. 43. Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy spółek akcyjnych-organizacji odzysku może wynosić 500 tys. zł.

Art. 44. (pominięty).98)

Art. 45. (pominięty).98)

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załączniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r.

Załącznik nr 199)

RODZAJE OPAKOWAŃ

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z tworzyw sztucznych

2

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z aluminium

3

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z papieru i tektury

5

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

6

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)

7100)

(uchylona)

 

 

Załącznik nr 1101)

RODZAJE OPAKOWAŃ

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z tworzyw sztucznych

2

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z aluminium

3

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z papieru i tektury

5

bez względu na symbol PKWiU

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

6

bez względu na symbol PKWiU

opakowania z drewna

 

Załącznik nr 2102)

RODZAJE PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

31.40.21
31.40.22

akumulatory kwasowo-ołowiowe

2

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

3

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

4

31.40.1,
z wyłączeniem

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, z wyłączeniem:

 

31.40.12

części ogniw i baterii galwanicznych

 

Załącznik nr 3103)

RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

2

3

1

23.20.18-50

oleje smarowe,

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

 

23.20.18-50.10

oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

 

23.20.18-50.40

oleje białe, parafina ciekła

 

23.20.18-50.60

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

 

23.20.18.50-80

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

 

23.20.40

oleje odpadowe

2104)

bez względu na symbol PKWiU

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

2105)

(uchylona)

 

3

25.11.11

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

 

25.11.13-55.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

 

25.11.13-57.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

 

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

 

25.11.14-06.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

 

25.11.14-08.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

 

1

2

3

 

25.11.14-10.00

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

25.11.20

opony używane pneumatyczne z gumy

 

25.12.10-30.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

 

25.12.10-50.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

 

25.12.10-90.00

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4106)

(uchylona)

 

 

Załącznik nr 4107)

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB ILOŚCI WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY, W DRODZE SPRZEDAŻY LUB IMPORTU, OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW

Poz.

Odpad powstały z:

Poziom odzysku

Poziom recyklingu

rodzaj produktów

symbol PKWiU

1

2

3

4

5

1

opakowania razem

bez względu na symbol PKWiU

501)

251)2)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

bez względu na symbol PKWiU

251)

3

opakowania z aluminium

bez względu na symbol PKWiU

401)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

bez względu na symbol PKWiU

201)

5

opakowania z papieru i tektury

bez względu na symbol PKWiU

481)

6108)

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

bez względu na symbol PKWiU

381)

7

opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)

bez względu na symbol PKWiU

151)2)

8

akumulatory kwasowo-ołowiowe

31.40.21
31.40.22

wszystkie zgłoszone

wszystkie zebrane

9

akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

10

akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe)

31.40.23

40

40

11

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

31.40.23

40

40

12

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

31.40.23

20

20

 

1

2

3

4

5

13109)

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części,

31.40.1

25

253)

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem

 

 

 

części ogniw i baterii galwanicznych

31.40.12

 

 

14

oleje smarowe, z wyłączeniem:

23.20.18-50
z wyłączeniem:

50

354)

 

– oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

23.20.18-50.10

 

 

 

– oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.40

 

 

 

– mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18-50.60

 

 

 

– oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.18-50.80

 

 

 

– oleje odpadowe

23.20.40

 

 

15110)

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

bez względu na symbol PKWiU

40

40

15111)

(uchylona)

 

 

 

16

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11

75

15

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

25.11.13-55.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

25.11.13-57.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

25.11.14-04

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

25.11.14-06.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

25.11.14-08.00

 

 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

25-11.14-10.00

 

 

 

opony używane pneumatyczne z gumy

25.11.20

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10-30.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10-50.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

25.12.10-90.00

 

 

17

(uchylona)112)

 

 

 

 

1)Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2) Nie dotyczy palet drewnianych.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.

Załącznik nr 4a113)

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Poz.

Odpad powstały z:

Poziom

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysku

recyklingu

1

2

3

4

5

1

opakowania razem

bez względu na symbol PKWiU

601)

nie mniej niż 55 i nie więcej niż 801)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

bez względu na symbol PKWiU

22,51),2)

3

opakowania z aluminium

bez względu na symbol PKWiU

501)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

bez względu na symbol PKWiU

501)

5

opakowania z papieru i tektury

bez względu na symbol PKWiU

601)

6

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

bez względu na symbol PKWiU

601)

7

opakowania z drewna

bez względu na symbol PKWiU

151)

8

akumulatory kwasowo-ołowiowe

31.40.21 31.40.22

wszystkie zgłoszone

wszystkie zebrane

9

akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

10

akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe)

31.40.23

40

40

11

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

31.40.23

40

40

12

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

31.40.23

20

20

13

ogniwa i baterie galwaniczne
oraz ich części,
z wyłączeniem:
części ogniw i baterii galwanicznych

31.40.1, z wyłączeniem: 31.40.12

40

403)

 

1

2

3

4

5

14

oleje smarowe,

23.20.18-50,

50

35

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

 

 

 

– oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

23.20.18-50.10

 

 

 

– oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.40

 

 

 

– mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18-50.60

 

 

 

– oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.18-50.80

 

 

15

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11

75

15

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia ≤ 121

25.11.13-55.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

25.11.13-57.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

25.11.14-04

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

25.11.14-06.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

25.11.14-08.00

 

 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

5.11.14-10.00

 

 

 

opony używane pneumatyczne z gumy

25.11.20

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10-30.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10-50.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

25.12.10-90.00

 

 

 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

Załącznik nr 5114)

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych należy obliczać według wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

OPodzysk

– oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;

Mz indeksem liczbowym

– oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:

 

M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych.

 

M2 – dotyczy opakowań z aluminium,

 

M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej.

 

M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury.

 

M5– dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

 

M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

OPz indeksem liczbowym

– oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:

 

OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

 

OP2 – dotyczy opakowań z aluminium.

 

OP3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej.

 

OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury.

 

OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

 

OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

Podzysku

– wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;

Mcałkowita

– oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;

Modzyskana

– oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.

 

 

 

I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),

3) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1),

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, str. 17).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 33, poz. 291), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) oraz materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

4) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78), która weszła w życie z dniem 7 lutego 2003 r.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539.

7)W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.

9)Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

14) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

15) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

16)W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r.

17)W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

18)Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez art. 54 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

21) Dodany przez art. 54 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

23) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

24)Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

25)Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

26) Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

28) Dodany przez art. 54 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

29) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

30) Przez art. 6 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

32) Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

35) Dodany przez art. 3 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 4 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

36) Dodany przez art. 6 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

37) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

38) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

40) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.

47) Dodany przez art. 3 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

49) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.

50) Dodany przez art. 6 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

51) Dodany przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

52) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

53) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 4, oraz art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

54) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

56) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

58) Uchylona przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w zakresie dotyczącym akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

60)Obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 61.

61) Przez art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., stosownie do art. 96 pkt 4 tej ustawy.

62) Przez art. 6 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

63) w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

64) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 16; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 pkt 3 tej ustawy.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

66) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

68) w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

69) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 16; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., stosownie do art. 15 ust. 3 tej ustawy.

71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

72) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

73) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w zakresie dotyczącym akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

78) Dodany przez art. 6 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

79) Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

80) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

81) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

82) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

83) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

84)Obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 88.

85) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

87) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

88) Przez art. 89 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 61.

89) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; uchylony przez art. 6 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

90) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 93 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszedł w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.

91) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 93 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 90.

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

93) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

94) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

95) Dodany przez art. 6 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

96) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

98) Zamieszczony w obwieszczeniu.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 4; stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., stosownie do art. 11 tej ustawy; obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 101.

100) Przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

101) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 16; stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r., stosownie do art. 14 tej ustawy.

102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w zakresie dotyczącym akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

103) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

104) Obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 105.

105) Przez art. 89 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 61.

106) Przez art. 6 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

108) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

109) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

110) Obowiązuje do dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 111.

111) Przez art. 89 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 61.

112) Przez art. 6 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

113) Dodany przez art. 6 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.

114) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »