| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007–2009

Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007–2009 (Dz. U. Nr 61, poz. 414) w załączniku po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Szczegółowe założenia programu na rok 2007

3.1. Środki przewidziane przedłożonym programem

infoRgrafika

infoRgrafika

3.2. Odszkodowania dla posiadaczy zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych w trakcie realizacji programu.

Odszkodowania za drób poddany ubojowi lub zabity z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za drób padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, jak również odszkodowania za zniszczone z nakazu tych organów produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu, przysługują posiadaczom zwierząt na zasadach określonych w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Posiadaczom zwierząt przysługuje również zwrot faktycznych wydatków związanych z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, które ponieśli, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej.

3.3. Sytuacja epizootyczna


 

Rok: 2004

Stan na dzień: 31.12.2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunek: GaIlus gallus

 

Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow

Region

Rodzaj stada(b)

Łączna liczba stad(c)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objętych progra­mem

Łączna liczba zwierząt objętych programem

Liczba zbadanych stad(d)

Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badań(a)

Liczba stad zlikwido­wanych(a)

Łączna liczna zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych(a)

Ilość zniszczonych jaj (liczba lub masa)(a)

Ilość jaj skierowanych do produkcji (liczba lub masa)(a)

 

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Hodowlane dorosłe

967

 

967

 

936

39

1

21

0

0

0

0

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych


(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów - określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe), stada produkcyjne, stada kur niosek.

(c) Łączna liczba stad istniejących w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy liczyć stada dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado więcej niż jeden raz, próba pozytywna powinna być brana pod uwagę tylko raz.

3.4. Cele

3.4.1. Cele testów

3.4.2. Cele testowania stad

 

Rok: 2004

Stan na dzień: 31.12. 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunek: Gallus gallus

 

Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow

Region

Rodzaj stada(b)

Łączna liczba stad(c)

Łącz­na liczba zwie­rząt

Łączna liczba stad objętych programem

Łączna liczba zwierząt objętych programem

Planowana liczba stad do zbadania(d)

Przewidywana liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badań(a)

Przewidy­wana liczba stad do likwidacji(e)

Łączna przewidywana liczba zwierząt do uboju lub zabicia(a)

Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba lub masa)(a)

Przewidywana ilość jaj skierowana do produkcji (liczba lub masa)(a)

 

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Hodow­lane dorosłe

967

 

967

 

967

145

 

48

145

48

1,8
mln

0,6
ml

725 ton

240 ton

0

0

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe), stada produkcyjne, stada kur niosek.

(c) Łączna liczba stad istniejących w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy liczyć stada dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado więcej niż jeden raz, próba pozytywna powinna być brana pod uwagę tylko raz.

3.5. Szczegółowa analiza kosztów programu

Koszt programu obliczono wg kursu średniego euro z dnia 27 kwietnia 2006 r., który wynosił 3,8665 zł.

Wszystkie wartości są podane bez VAT.

Koszty

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Jednostkowy koszt (w złotych)

Koszty ogółem*
(w złotych)

Finansowanie wspólnotowe

1

2

3

4

5

6

1. Testy

 

 

 

 

 

1.1. Koszt analizy

bakteriologia ISO 6579 (2002)

3480

100

348000

+

1.2. Koszt próbek

materiały + pobranie

3480

10

34800

+

1.3. Koszty dojazdu

koszty dojazdu do fermy + koszty dowozu próbek do laboratorium

3480

160

556800

+

2. Szczepienie lub leczenie

program nie przewiduje

 

 

 

 

2.1. Zakup szczepionki lub koszt leczenia

2.2. Koszt dystrybucji

2.3. Koszt podania

2.4. Koszt kontroli

3. Ubój i zniszczenie

 

 

 

 

 

3.1. Odszkodowanie za zwierzęta i jaja

odszkodowanie za stado linii mięsnej

94

388652

36533288

+

odszkodowanie za stado linii nieśnej

100

519695

51969500

+

odszkodowanie za jaja wylęgowe z jednego stada

193

84700

16347100

+

3.2. Koszt transportu ptaków do rzeźni

koszt transportu jednego stada

193

1620

312660

+

3.3. Koszty załadunku stad ptaków

koszt załadunku jednego stada

193

3300

636900

 

 

1

2

3

4

5

6

3.4. Koszt zniszczenia – koszty unieszkodliwienia jaj wylęgowych

koszt unieszkodliwienia jaj z jednego stada

193

2541

490413

+

3.5. Strata w przypadku uboju

 

 

 

 

 

3.6. Koszt obróbki produktów (mleko, jaja, jaja wylęgowe) – koszty obróbki cieplnej paszy

koszt obróbki cieplnej 1 tony paszy

69880 ton

80

5590400

+

3.7. Koszty wypłat wynagrodzeń rzeczoznawców szacujących likwidowane stada i jaja wylęgowe

koszt wyceny jednego stada i jaj wylęgowych z tego stada

193

54

10422

+

4. Czyszczenie i odkażanie

 

 

 

 

 

4.1. Koszty badań skuteczności odkażania

badanie bakteriologiczne 4 puli próbek

193

400

77200

+

4.2. Koszty dojazdu

koszt dojazdu do fermy i do laboratorium

193

160

30880

+

4.3. Koszty pobrania próbek do badań skuteczności odkażania

pobranie próbek

193

7

1351

+

5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu)

program nie przewiduje

6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt

program nie przewiduje

7. Inne koszty

 

 

OGÓŁEM

 

112939714

 

* Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2007.”.


§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »