REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 245 poz. 1805

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru – o IKE prowadzonych przez nadzorowane przez ten organ instytucje finansowe – oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2.
1. Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

a) założyli IKE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej – z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

3) liczby i wartości wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) ponad 60 lat.

2. Półroczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

3. Roczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

4. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE.

§ 3.
Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa w § 2, odpowiednio na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych.
§ 4.
Informacje, o których mowa w § 2, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru przesyłką poleconą.
§ 5.
Informacje, o których mowa w § 3, organ nadzoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesyłką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1634).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2009-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA