REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1869

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina składa wojewodzie, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy – w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, sprawozdanie kwartalne zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.”,

b) dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Marszałek województwa składa wojewodzie, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy – w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym o kosztach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

5. Wojewoda składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy – w formie elektronicznej, w formacie określonym w wymaganiach homologacyjnych dla systemu teleinformatycznego stosowanego w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

2) uchyla się § 5;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze, rozpoczynając od sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2008 r.

2. Do sprawozdań za IV kwartał 2007 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446.


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2007 r. (poz. 1869)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-04-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA