REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1870

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa tryb i formy współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z Państwową Inspekcją Pracy:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w sprawach zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz ich zwalczania, a także w sprawach kontroli warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy;

2) organów nadzoru górniczego – w sprawach kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych;

3) Urzędu Dozoru Technicznego i specjalistycznych organów dozoru technicznego – w sprawach przestrzegania przepisów o dozorze technicznym;

4) Państwowej Agencji Atomistyki – w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakładach pracy stosujących źródła promieniowania jonizującego;

5) Inspekcji Ochrony Środowiska – w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z ochroną środowiska;

6) Inspekcji Transportu Drogowego – w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przewozu drogowego;

7) organów nadzoru budowlanego – w sprawach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym;

8) Państwowej Straży Pożarnej – w sprawach ochrony życia i zdrowia ludzkiego przed zagrożeniem pożarowym;

9) organów administracji morskiej – w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich, przystaniach i na jednostkach pływających oraz przy wykonywaniu prac podwodnych;

10) organów administracji żeglugi śródlądowej – w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy w portach żeglugi śródlądowej, przystaniach i na jednostkach pływających.

2. Rozporządzenie określa tryb i formy współdziałania w zakresie legalności zatrudnienia z Państwową Inspekcją Pracy:

1) wojewodów – w sprawach legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców;

2) Straży Granicznej i Służby Celnej – w sprawach legalności zatrudnienia cudzoziemców;

3) Policji – w sprawach legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców;

4) starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów administracji skarbowej – w sprawach legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców;

5) marszałków województw – w sprawach przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących agencji zatrudnienia.

§ 2.
1. W ramach współdziałania, o którym mowa w § 1 ust. 1, organy nadzoru i kontroli oraz organy Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności:

1) zawiadamiają się, stosownie do zakresu właściwości, o stwierdzonym w toku nadzoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach i działaniach;

2) w czasie kontroli zapoznają się z wydanymi wcześniej decyzjami innych organów, dotyczącymi spraw należących do zakresu działania organu kontrolującego, i w razie stwierdzenia, że decyzje te nie zostały wykonane, w uzasadnionych wypadkach informują o tym oraz o podjętych decyzjach zainteresowane organy;

3) przeprowadzają w razie potrzeby wspólne kontrole, w wyniku których każdy organ zgodnie ze swoimi uprawnieniami wydaje decyzje.

2. Organy nadzoru i kontroli szczebla centralnego przekazują Głównemu Inspektorowi Pracy, na jego wniosek, sporządzane przez nie sprawozdania i oceny, mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Na wniosek organów Państwowej Inspekcji Pracy organy nadzoru i kontroli, z wyłączeniem Inspekcji Ochrony Środowiska, udostępniają organom tej inspekcji posiadane wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 3.
W wypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia życia lub zdrowia pracowników na wniosek organów Państwowej Inspekcji Pracy organy nadzoru i kontroli, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Inspekcji Ochrony Środowiska, wydają opinie o stanie technicznym urządzeń lub obiektów budowlanych z punktu widzenia ich bezpiecznego użytkowania.
§ 4.
W ramach współdziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2, organy w szczególności:

1) zawiadamiają się stosownie do zakresu właściwości o stwierdzonym w toku kontroli naruszeniu przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, a także o podjętych w tym zakresie decyzjach oraz o działaniach i rozstrzygnięciach w postępowaniach sądowych prowadzonych na wniosek tych organów;

2) organizują w razie potrzeby wspólne szkolenia;

3) prowadzą kontrole na wniosek organu współdziałającego;

4) udostępniają dokumentację z kontroli;

5) wymieniają doświadczenia, w szczególności w zakresie doskonalenia metod kontroli;

6) udzielają informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem;

7) podejmują inicjatywy dotyczące poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do właściwości organów;

8) inicjują zmiany w przepisach prawa;

9) wymieniają informacje podczas opiniowania projektów aktów normatywnych oraz informacje dotyczące stosowania przepisów związanych z zakresem współdziałania.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy (Dz. U. Nr 19, poz. 83), które traci moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 114 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA