REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniu finansowym jednostek powiązanych oraz w sprawozdaniach z działalności.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119);

3) ustawa o giełdach towarowych – ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.3));

4) dom maklerski – niebędący bankiem podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

5) biuro maklerskie – wydzieloną organizacyjnie i finansowo w ramach banku jednostkę prowadzącą działalność maklerską;

6) towarowy dom maklerski – podmiot działający na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy o giełdach towarowych;

7) fundusz inwestycyjny – osobę prawną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.4));

8) fundusz rozliczeniowy – fundusz, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

9) towary giełdowe – towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e ustawy o giełdach towarowych;

10) afiliacja – pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez dom maklerski lub biuro maklerskie;

11) klient – osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług świadczonych przez dom maklerski lub biuro maklerskie na podstawie umowy, przy czym za klienta nie uważa się domu maklerskiego lub biura maklerskiego zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji, o której mowa w pkt 10;

12) jednostki powiązane – grupę jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy;

13) system kojarzenia ofert – system obrotu instrumentami finansowymi, określonymi w pkt 20, w którym przeciwstawne oferty kojarzone są według zasady najkorzystniejszej ceny, bez ustalania kursów otwarcia i zamknięcia;

14) dzień bilansowy – dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ustawy, a także sprawozdania sporządzane przez dom maklerski lub biuro maklerskie na podstawie innych przepisów;

15) izba gospodarcza – izbę, o której mowa w art. 92 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

16) instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a–d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz udziały i towary giełdowe;

17) rynek regulowany – rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

18) uczestnik systemu rekompensat – dom lub biuro maklerskie uczestniczące w systemie, o którym mowa w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

19) skonsolidowane sprawozdanie finansowe domu maklerskiego – sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych sporządzone zgodnie z zasadami, o których mowa w przepisach określających szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych;

20) instrument pochodny – instrument finansowy spełniający łącznie następujące warunki:

a) jego wartość zależna jest od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej, albo innej zmiennej,

b) nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu,

c) jego rozliczenie nastąpi w przyszłości;

21) zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego – wartość, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe zostały wycenione w momencie początkowego ujęcia, pomniejszoną o spłaty kwoty kapitału oraz powiększoną lub pomniejszoną o umorzenia wszelkich różnic między wartością początkową a wartością w terminie zapadalności oraz pomniejszoną o odpisy z tytułu trwałej wartości;

22) efektywna stopa procentowa – stopę, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyceny, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego za dany okres; ustalenie tej stopy obejmuje wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez dom maklerski lub biuro maklerskie;

23) alternatywny system obrotu – system, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Rozdział 2

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących domu lub biura maklerskiego

§ 3.

W pasywach bilansu domu maklerskiego lub biura maklerskiego wykazuje się zobowiązania powstałe z tytułu zgromadzenia środków pieniężnych należących do klientów na rachunkach pieniężnych klientów oraz innych kontach klientów w domu maklerskim lub w biurze maklerskim.
§ 4.
Papiery wartościowe klientów, zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez dom maklerski lub biuro maklerskie bądź przechowywane przez dom maklerski lub biuro maklerskie w formie dokumentu, wykazuje się pozaksięgowo, w ujęciu wartościowym i ilościowym.
§ 5.
Instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.
§ 6.
1. Wpłaty i dopłaty na rzecz funduszu rozliczeniowego oraz zwrot nadpłat lub części wkładów z tego funduszu ujmuje się na kontach rozrachunkowych.

2. Wartość całości lub części wniesionych wpłat przeznaczonych na pokrycie zobowiązań uczestników funduszu rozliczeniowego zwiększa pozostałe koszty operacyjne.

§ 7.
1. Obowiązkowe wpłaty do systemu rekompensat, o którym mowa w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykazuje się jako należności uczestnika systemu rekompensat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

2. Rezerwy, o których mowa w art. 138 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tworzy się w ciężar kosztów w momencie wpłaty do systemu rekompensat. Rezerwy te wykazuje się jako odpisy aktualizujące wartość należności uczestnika systemu rekompensat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, do wysokości tych wpłat.

3. Pożytki naliczone w związku z zarządzaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi w systemie rekompensat przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przysługujące każdemu uczestnikowi systemu rekompensat, powiększają należności uczestnika systemu rekompensat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach bilansu uczestnika systemu rekompensat.

4. Koszty prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych systemu rekompensat, opłaty należne z tytułu zarządzania systemem rekompensat oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu roszczeń przysługujących uprawnionym podmiotom, określonym w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w części pochodzącej z pożytków, o których mowa w ust. 3, wykazywane są jako koszty uzyskania pożytków i pomniejszają należności uczestnika systemu rekompensat.

§ 8.
1. Dom lub biuro maklerskie w dniu nabycia lub powstania poszczególnych składników instrumentów finansowych dokonuje ich klasyfikacji do następujących kategorii:

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego lub zobowiązania finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen; składnik instrumentów finansowych należy zaliczyć do aktywów przeznaczonych do obrotu, jeżeli – niezależnie od powodu, dla którego został nabyty – stanowi część portfela, który, jak wskazują dowody, wykorzystywany był ostatnio dla realizacji korzyści w wyniku wahań cen; instrumenty pochodne będące aktywami finansowymi lub zobowiązaniami finansowymi zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one z założenia i faktycznie aktywami finansowymi lub zobowiązaniami finansowymi służącymi do zrównoważenia zmiany wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych zabezpieczanej pozycji;

2) pożyczki udzielone oraz należności własne – pożyczki udzielone przez dom maklerski lub bank w ramach działalności biura maklerskiego oraz inne należności własne domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego, z wyjątkiem tych pożyczek udzielonych oraz należności własnych, które dom maklerski lub bank w ramach działalności biura maklerskiego przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie (do trzech miesięcy), które uznaje się za aktywa zaliczone do kategorii określonej w pkt 1;

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, z wyjątkiem pożyczek udzielonych i należności własnych;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego niespełniające warunku zaliczenia do kategorii wymienionych w pkt 1–3.

2. Dom lub biuro maklerskie sporządza dokumentację opisującą przyjęte zasady zaliczania poszczególnych składników instrumentów finansowych do wymienionych w ust. 1 kategorii.

§ 9.
W momencie początkowego ujęcia składników instrumentów finansowych lub zobowiązań finansowych dom lub biuro maklerskie wycenia je w wysokości kosztu (ceny nabycia), czyli według wartości godziwej uiszczonej lub otrzymanej zapłaty. Koszty transakcji są włączane do wyceny wartości początkowej instrumentów finansowych i zobowiązań finansowych. Jeśli koszty transakcji są nieistotne, to można ich nie uwzględniać w wartości początkowej instrumentów finansowych i zobowiązań finansowych.
§ 10.
1. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Instrument finansowy może być skompensowany z zobowiązaniem finansowym oraz wykazywany w bilansie w kwocie netto, jeśli dom lub biuro maklerskie:

1) posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty kwot ujętych w sprawozdaniu;

2) zamierza rozliczyć transakcję w kwocie netto albo zrealizować prawo wynikające z instrumentu finansowego i jednocześnie uregulować zobowiązanie.

§ 11.
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, jeżeli saldo należności i zobowiązań w stosunku do domów maklerskich, biur maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, ustalone przez dom maklerski, biuro maklerskie według stanu na dzień bilansowy, zostanie potwierdzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na pisemne żądanie domu maklerskiego lub biura maklerskiego.

Rozdział 3

Wycena aktywów i pasywów

§ 12.

Wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych nabytych w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego dokonuje się na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą oraz w ten sposób, że:

1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej; różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej;

3) pożyczki udzielone oraz należności własne, które nie zostały zaliczone do kategorii aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, lub według wartości godziwej, natomiast akcje i udziały, dla których nie istnieje aktywny rynek i których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, a także powiązane z nimi instrumenty pochodne, które muszą być rozliczone przez dostawę tych akcji i udziałów, wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości;

6) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu;

7) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, z zastrzeżeniem, że zobowiązania finansowe będące instrumentami pochodnymi powiązanymi z akcjami i udziałami, dla których nie istnieje aktywny rynek i których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, a które muszą być rozliczone przez dostawę tych akcji i udziałów, należy wycenić według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

8) zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.

§ 13.
Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, nabytych w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego po różnych cenach i charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami, stosuje się metody, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy.
§ 14.
W sprawach dotyczących instrumentów finansowych, które nie zostały uregulowane w ustawie oraz w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.
§ 15.
Dla ustalenia ceny sprzedaży netto instrumentów finansowych nabytych we własnym imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub banku w ramach działalności biura maklerskiego stosuje się zasady ustalania ceny bieżącej instrumentów finansowych klientów określone w § 16, 17 i 20.
§ 16.
1. Wyceny instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych klientów prowadzonych przez dom maklerski lub biuro maklerskie, znajdujących się we wtórnym obrocie instrumentami finansowymi, dokonuje się na każdy dzień roboczy według cen bieżących, z zastrzeżeniem ust. 9.

2. Przez cenę bieżącą rozumie się:

1) w przypadku papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

a) w systemie notowań ciągłych, na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych,

b) w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,

c) w systemie notowań jednolitych – ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

d) w systemie notowań polegającym na jednoczesnym wystawieniu ceny kupna i ceny sprzedaży tego samego papieru wartościowego – ostatnią najniższą cenę z ofert kupna;

2) w przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie kojarzenia ofert – cenę, po jakiej została zawarta ostatnia transakcja;

3) w przypadku zdematerializowanych papierów wartościowych, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w pkt 1 – według ostatniej, najniższej ceny:

a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania albo

b) po jakiej zawarto transakcję pakietową;

4) w przypadku papierów wartościowych notowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, ze względu na reguły przyjęte na danym rynku, za najbardziej reprezentatywny kurs uznaje się inny niż podany w pkt 1 lit. a–d, szczegółowe metody i kryteria wyceny określa dom lub biuro maklerskie.

3. Przez cenę bieżącą dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami rozumie się wyrażoną wartościowo cenę ustaloną w stosunku procentowym do wartości nominalnej, powiększoną o naliczone odsetki.

4. Dłużne papiery wartościowe nabywane z dyskontem lub premią wycenia się z zastosowaniem odpowiednio odpisów dyskonta lub amortyzacji premii.

5. Przez cenę bieżącą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rozumie się ostatnią ogłoszoną przez fundusz inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

6. Towary giełdowe wycenia się według zasad określonych w ust. 2 pkt 1.

7. Jeżeli ostatnia cena bieżąca na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest dostępna lub jest dostępna, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w dniu wyceny, wyceniając ten papier wartościowy, należy uwzględnić ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, że wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty nie odzwierciedlałaby wartości rynkowej papieru wartościowego, uznaje się, że nie jest możliwe ustalenie ceny bieżącej dla tych papierów wartościowych według zasad, o których mowa w ust. 2.

8. Jeżeli dla danych papierów wartościowych nie można określić ceny według zasad określonych w ust. 2, ale cenę taką można określić dla papierów wartościowych tożsamych w prawach z papierami wartościowymi należącymi do klientów, to dla potrzeb wyceny papiery wartościowe należące do klientów traktuje się tak, jakby były papierami wartościowymi spełniającymi te warunki.

9. W przypadku gdy nie jest możliwa wycena aktywów klientów według metod, o których mowa w ust. 1–8, aktywa te wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie wartości tych aktywów.

§ 17.
Za podstawę wyceny papierów wartościowych klientów przyjmuje się, gdy papier wartościowy jest przedmiotem obrotu:

1) na kilku rynkach giełdowych – kurs ustalony na tej giełdzie, na której wolumen obrotów był największy;

2) w więcej niż jednym systemie notowań na jednej giełdzie – kurs ustalony w tym systemie notowań, w którym wolumen obrotów był największy;

3) na rynku giełdowym i jednocześnie na rynku pozagiełdowym – kurs ustalony na tym z rynków, na którym wolumen obrotów był największy;

4) na więcej niż jednym rynku pozagiełdowym – cenę bieżącą ustaloną na tym z rynków, którego wolumen obrotów był największy;

5) w więcej niż jednym systemie notowań na jednym rynku pozagiełdowym – cenę bieżącą ustaloną w tym systemie notowań, w którym wolumen obrotów był największy.

§ 18.
1. Zdematerializowane papiery wartościowe nienotowane na rynku regulowanym oraz na alternatywnym systemie obrotu, należące do klientów, zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez dom maklerski lub biuro maklerskie, wycenia się według wartości nominalnej.

2. Papiery wartościowe inne niż zdematerializowane, przechowywane przez dom maklerski lub biuro maklerskie w formie dokumentu, wycenia się według wartości nominalnej.

§ 19.
Aktywa i pasywa bilansowe oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.
§ 20.
1. Papiery wartościowe wyrażone w walutach obcych wycenia się w walucie kraju notowania lub – w przypadku nienotowanych papierów wartościowych – w walucie, w której papier wartościowy jest nominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

2. Jeżeli papiery wartościowe wyrażone w walutach obcych są notowane lub nominowane w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu, to ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez dom lub biuro maklerskie waluty, dla której jest ustalany średni kurs przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział 4

Sprawozdania finansowe

§ 21.

1. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego lub biura maklerskiego obejmuje:

1) bilans;

2) rachunek zysków i strat;

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Sprawozdanie finansowe biura maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 22.
1. Dom maklerski będący jednostką dominującą w grupie kapitałowej bądź jednostką dominującą stosującą metodę praw własności, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, lub znaczącym inwestorem stosującym metodę praw własności, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe domu maklerskiego, obejmujące:

1) skonsolidowany bilans domu maklerskiego;

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat domu maklerskiego;

3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego;

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego;

5) informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe domu maklerskiego sporządza się zgodnie z zasadami, o których mowa w przepisach określających szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe domu maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 23.
1. Do rocznego sprawozdania finansowego domu lub biura maklerskiego dołącza się sprawozdanie z działalności, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność domu lub biura maklerskiego, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju domu lub biura maklerskiego;

3) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

2. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostek powiązanych, sporządzone według zasad określonych w ust. 1.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 24.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2007 r.5)

Minister Finansów, w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (Dz. U. Nr 153, poz. 1753, z 2003 r. Nr 55, poz. 482 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2084), które utraciło moc z dniem 20 wrześnie 2007 r. na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157 poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 grudnia 2007 r. (poz. 1871)

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego domu maklerskiego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności domu maklerskiego wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr;

2) wskazanie czasu trwania działalności domu maklerskiego, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład domu maklerskiego wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez dom maklerski w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności;

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru bądź nie regulują danego zagadnienia.

Bilans domu maklerskiego

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. W kasie

2. Na rachunkach bankowych

3. Inne środki pieniężne

4. Inne aktywa pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

1. Od klientów

2. Od jednostek powiązanych

3. Od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

5. Od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Od izby gospodarczej

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

11. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

12. Pozostałe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. Akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Certyfikaty inwestycyjne

4. Warranty

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Instrumenty pochodne

7. Towary giełdowe

8. Pozostałe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. Dłużne papiery wartościowe

2. Pozostałe papiery wartościowe

3. Towary giełdowe

4. Pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Akcje i udziały

a) jednostki dominującej

b) znaczącego inwestora

c) jednostek podporządkowanych

d) pozostałe

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4. Certyfikaty inwestycyjne

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Towary giełdowe

7. Pozostałe

VII. Należności długoterminowe

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

1. Jednostce dominującej

2. Znaczącemu inwestorowi

3. Jednostkom podporządkowanym

4. Pozostałe

IX. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość firmy

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

X. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe, w tym:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)

b) budynki i lokale

c) zespoły komputerowe

d) pozostałe środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych

3. Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty bankowe

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

6. Pozostałe

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

3. Pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

3. Akcje własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Papiery wartościowe klientów

II. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

III. Majątek obcy w użytkowaniu

IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym

– od jednostek powiązanych

1. Prowizje

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (l–ll)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym

od jednostek powiązanych

2. Odsetki od lokat i depozytów

od jednostek powiązanych

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

dla jednostek powiązanych

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)

XXIII. Podatek dochodowy

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

Zestawienie zmian w kapitale własnym domu maklerskiego

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenie (z tytułu)

emisji akcji

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

a) zwiększenia

b) zmniejszenia

3.1. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

podziału zysku

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–H)

I. Zysk (strata) netto

IIKorekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki, dywidendy

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)

I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej

2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora

3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych

4. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

6. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

7. Otrzymane dywidendy

8. Otrzymane odsetki

9. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

10. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej

2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora

3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych

4. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

6. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

7. Udzielone pożyczki długoterminowe

8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych

6. Wpływy z emisji akcji własnych

7. Dopłaty do kapitału

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych

6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych

7. Nabycie akcji własnych

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Zapłacone odsetki

13. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/–B+/–C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) dokonanych od początku roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości i metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

2) dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności, a także zmian w wyniku finansowym;

3) danych liczbowych zapewniających porównywalność sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący okres;

4) informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

5) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za dany okres.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) w odniesieniu do pozycji „środki pieniężne” informacje o wielkości:

a) środków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych i w kasie,

b) środków pieniężnych klientów ulokowanych w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa,

c) pozostałych środków pieniężnych klientów,

d) środków pieniężnych własnych domu maklerskiego,

e) środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym,

f) środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego;

2) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie wartości:

Należności netto razem”

Odpisy aktualizujące należności”

Należności brutto razem”

oraz wartości o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku,

c) należności przeterminowane;

3) w odniesieniu do pozycji „należności od klientów” informacje o wielkości:

a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty,

b) należności przeterminowanych i roszczeń spornych nieobjętych odpisami aktualizującymi należności;

4) podział pozycji „należności od jednostek powiązanych” na:

a) należności od jednostki dominującej,

b) należności od znaczącego inwestora,

c) należności od jednostek podporządkowanych;

5) podział pozycji „należności od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) należności z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym,

c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych,

d) należności z tytułu afiliacji,

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

f) pozostałe;

6) podział pozycji „należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) należności z funduszu rozliczeniowego,

b) należności z funduszu rekompensat,

c) pozostałe;

7) „należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe” w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy;

8) „należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

9) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

10) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, uwzględniające:

a) nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot ich działalności,

b) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

c) w przypadku udziałów w jednostkach powiązanych – dodatkowo charakter powiązania, stosowane metody konsolidacji, wartość kapitału własnego jednostki, jej wynik finansowy za rok obrotowy, nieopłaconą przez dom maklerski wartość akcji (udziałów) w kapitale podstawowym jednostki, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów w zyskach) za rok obrotowy;

11) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z podziałem na:

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym:

wartość gruntów użytkowanych wieczyście;

12) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);

13) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

14) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) dla których termin wymagalności upłynął.

Zobowiązania krótkoterminowe razem;

15) podział pozycji „zobowiązania wobec jednostek powiązanych” na:

a) zobowiązania wobec jednostki dominującej,

b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora,

c) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych;

16) podział pozycji „zobowiązania wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych (należy je wykazać w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym,

c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych,

d) zobowiązania z tytułu afiliacji,

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

f) pozostałe;

17) podział pozycji „zobowiązania wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego,

b) pozostałe;

18) „zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe;

19) kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań krótko-, jak i długoterminowych, w podziale na kredyty i pożyczki od:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) jednostek podporządkowanych;

20) „zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

21) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

22) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

23) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

24) dane o strukturze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji, z określeniem ich ewentualnych uprzywilejowań;

25) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

26) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku domu maklerskiego (ze wskazaniem ich rodzaju);

27) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe ze wskazaniem udzielonych na rzecz:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) jednostek podporządkowanych;

28) dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na:

a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży,

b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych,

c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych,

d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów.

3. Dane o wartościach papierów wartościowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

1) zdematerializowane papiery wartościowe, w tym

– dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe.

4. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat:

1) podział pozycji „odsetki od lokat i depozytów” na:

a) odsetki od własnych lokat i depozytów,

b) odsetki od środków pieniężnych klientów;

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

5) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto;

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego.

5. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych:

1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) należy objaśnić podział działalności domu maklerskiego na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych;

3) do pozycji: „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

4) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

6. Dane o:

1) przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym;

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wypłaconych członkom zarządu, osobom zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu maklerskiego wraz z wynagrodzeniami za udział w zarządach lub radach nadzorczych jednostek powiązanych;

3) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych członkom zarządu, osobom zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu maklerskiego z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot oraz oddzielnie o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych tym osobom w jednostkach powiązanych;

4) transakcjach zawartych przez dom maklerski z:

a) jednostką dominującą,

b) znaczącym inwestorem,

c) jednostkami podporządkowanymi,

d) członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów nadzorczych domu maklerskiego lub jednostek powiązanych,

e) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia członków zarządu, osób zarządzających i członków organów zarządzających domu maklerskiego lub jednostek powiązanych,

f) osobami związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających domu maklerskiego lub jednostek powiązanych;

5) transakcjach z jednostkami powiązanymi nieobjętymi sprawozdaniem finansowym;

6) nazwie i siedzibie jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

1) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia;

2) procentowym udziale;

3) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

4) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych;

5) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych;

6) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych;

7) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez dom maklerski działań mających na celu eliminację niepewności.

10. W przypadku gdy informacje inne niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy domu maklerskiego, należy ujawnić te informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy. Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione w końcowej części informacji.

Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIURA MAKLERSKIEGO]

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIURA MAKLERSKIEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego biura maklerskiego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności biura maklerskiego wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego;

2) wskazanie czasu trwania działalności biura maklerskiego, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez biuro maklerskie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru bądź nie regulują danego zagadnienia.

Bilans biura maklerskiego

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. W kasie

2. Na rachunkach bankowych

3. Inne środki pieniężne

4. Inne aktywa pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

1. Od klientów

2. Od macierzystego banku

3. Od domów maklerskich, innych biur maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

5. Od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Od izby gospodarczej

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

11. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

12. Pozostałe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. Akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Certyfikaty inwestycyjne

4. Warranty

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Instrumenty pochodne

7. Towary giełdowe

8. Pozostałe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. Dłużne papiery wartościowe

2. Pozostałe papiery wartościowe

3. Towary giełdowe

4. Pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Akcje i udziały

a) jednostki dominującej

b) znaczącego inwestora

c) jednostek podporządkowanych

d) pozostałe

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4. Certyfikaty inwestycyjne

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Towary giełdowe

7. Pozostałe

VII. Należności długoterminowe

VIII. Wartości niematerialne i prawne

1. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym

– oprogramowanie komputerowe

2. Inne wartości niematerialne i prawne

3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

IX. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe, w tym:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)

b) budynki i lokale

c) zespoły komputerowe

d) pozostałe środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

X. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania

1. Wobec klientów

2. Wobec macierzystego banku

3. Wobec domów maklerskich, innych biur maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych

5. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

9. Z tytułu wynagrodzeń

10. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

11. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

12. Pozostałe

II. Rozliczenia międzyokresowe

1) długoterminowe

2) krótkoterminowe

III. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego*)

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Fundusz własny

1. Fundusz na działalność maklerską

2. Fundusz z aktualizacji wyceny

3. Pozostałe fundusze rezerwowe

4. Zysk (strata) netto

a) zysk netto (wartość dodatnia)

b) strata netto (wartość ujemna)

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Papiery wartościowe klientów

II. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

III. Majątek obcy w użytkowaniu

IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek biura maklerskiego

Rachunek zysków i strat biura maklerskiego

I. Przychody z działalności maklerskiej

1. Prowizje

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (l–ll)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

2. Odsetki od lokat i depozytów

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)

XXIII. Podatek dochodowy*)

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

 

*) Wypełniają wyłącznie biura maklerskie będące płatnikami podatku dochodowego.

Zestawienie zmian w funduszu własnym biura maklerskiego

I. Fundusz własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

l.a. Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Fundusz na działalność maklerską na początek okresu

1.1. Zmiany środków na działalność maklerską

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

1.2. Fundusz na działalność maklerską na koniec okresu

2. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

2.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

3. Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu

3.1. Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

3.2. Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu

4. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Fundusz własny na koniec okresu (BZ)

Rachunek przepływów pieniężnych biura maklerskiego

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki, dywidendy

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)

I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

3. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

4. Otrzymane dywidendy

5. Otrzymane odsetki

6. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

3. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

4. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zwrócone odsetki

2. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Zapłacone odsetki

2. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/–B+/–C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego biura maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) dokonanych od początku roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości i metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

2) dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności, a także zmian w wyniku finansowym;

3) danych liczbowych zapewniających porównywalność sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący okres;

4) informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

5) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za dany okres.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) w odniesieniu do pozycji „środki pieniężne” informacje o wielkości:

a) środków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych i w kasie,

b) środków pieniężnych klientów ulokowanych w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa,

c) pozostałych środków pieniężnych klientów,

d) środków pieniężnych własnych domu maklerskiego,

e) środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w biurze maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym,

f) środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego;

2) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie wartości:

„Należności netto – razem”

„Odpisy aktualizujące należności”

„Należności brutto – razem”

oraz wartości o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku,

c) należności przeterminowane;

3) w odniesieniu do pozycji „należności od klientów” informacje o wielkości:

a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty,

b) należności przeterminowanych i roszczeń spornych nieobjętych odpisami aktualizującymi należności;

4) podział pozycji „należności od domów maklerskich, innych biur maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) należności z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym,

c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i biur maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych,

d) należności z tytułu afiliacji,

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

f) pozostałe;

5) podział pozycji „należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) należności z funduszu rozliczeniowego,

b) należności z funduszu rekompensat,

c) pozostałe;

6) „należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe” w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy;

7) „należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

8) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

9) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, uwzględniające:

a) nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot ich działalności,

b) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu;

10) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z podziałem na:

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez biuro maklerskie środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym:

– wartość gruntów użytkowanych wieczyście;

11) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);

12) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

13) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku.

b) dla których termin wymagalności upłynął,

Zobowiązania razem;

14) podział pozycji „zobowiązania wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych (należy je wykazać w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na nieurzędowym rynku pozagiełdowym,

c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych,

d) zobowiązania z tytułu afiliacji,

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,

f) pozostałe;

15) podział pozycji „zobowiązania wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego,

b) pozostałe;

16) „zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe;

17) „zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

18) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

19) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

20) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także umowy o subemisje;

21) dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na:

a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży,

b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych,

c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych,

d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów.

3. Dane o wartościach papierów wartościowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

1) zdematerializowane papiery wartościowe, w tym

– dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe.

4. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat:

1) podział pozycji „odsetki od lokat i depozytów” na:

a) odsetki od własnych lokat i depozytów,

b) odsetki od środków pieniężnych klientów;

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

5) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto*);

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*);

8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego*).

5. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych:

1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) należy objaśnić podział działalności biura maklerskiego na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych;

3) do pozycji: „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

4) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

6. Dane o:

1) przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym;

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wypłaconych osobom zarządzającym biurem maklerskim;

3) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom zarządzającym biurem maklerskim, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot;

4) transakcjach zawartych przez biuro maklerskie z:

a) osobami zarządzającymi biurem maklerskim,

b) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia osób zarządzających biurem maklerskim,

c) osobami związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobami zarządzającymi biurem maklerskim.

7. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez biuro maklerskie działań mających na celu eliminację niepewności.

8. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy biura maklerskiego, należy ujawnić te informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy. Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione w końcowej części informacji.

 

*) Wypełniają wyłącznie biura maklerskie będące płatnikami podatku dochodowego.

Załącznik 3. [SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO]

Załącznik nr 3

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności jednostki dominującej lub znaczącego inwestora, wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego, oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr;

2) wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym;

3) wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem nazw (firm) i siedzib, w których jednostki powiązane posiadają mniej niż 20 % udziałów (akcji), z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek, udziału w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy;

4) wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego wraz z podaniem podstawy prawnej;

5) wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on oznaczony;

6) wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego;

7) wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

8) wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności;

9) w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów);

10) omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

11) omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

12) przedstawienie opisu stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek powiązanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego.

Skonsolidowany bilans domu maklerskiego

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. W kasie

2. Na rachunkach bankowych

3. Inne środki pieniężne

4. Inne aktywa pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

1. Od klientów

2. Od jednostek powiązanych

3. Od biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

4. Od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

5. Od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Od izby gospodarczej

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi wartości

11. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

12. Pozostałe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. Jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

2. Jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

3. Pozostałych jednostek

a) dłużne papiery wartościowe

b) towary giełdowe

c) pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

2. Jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

3. Pozostałych jednostek

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe papiery wartościowe

f) towary giełdowe

g) pozostałe

VII. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

1. Jednostkom zależnym i niebędącym spółkami handlowymi jednostkom współzależnym niekonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną

2. Jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

3. Pozostałym jednostkom

IX. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość firmy

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

X. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

1. Wartość firmy – jednostki zależne

2. Wartość firmy – jednostki współzależne

3. Wartość firmy – jednostki stowarzyszone

XI. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe, w tym:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)

b) budynki i lokale

c) zespoły komputerowe

d) pozostałe środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych

3. Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty bankowe

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

6. Pozostałe

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

3. Pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

3. Akcje własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

VII. Kapitały mniejszości

VIII. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

1. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne

2. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

3. Ujemna wartość firmy – jednostki stowarzyszone

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Papiery wartościowe klientów

II. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

III. Majątek obcy w użytkowaniu

IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat domu maklerskiego

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

– od jednostek powiązanych

1. Prowizje

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na regulowanych rynkach papierów wartościowych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (l–ll)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XlI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym

– od jednostek powiązanych

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym

– dla jednostek powiązanych

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

1. Jednostki zależne

2. Jednostki współzależne

3. Jednostki stowarzyszone

XXIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

1. Jednostki zależne

2. Jednostki współzależne

3. Jednostki stowarzyszone

XXIV. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI–XXII+XXIII)

XXV. Podatek dochodowy

XXVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXVII. Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XXVIII. Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XXIX. Zysk mniejszości

XXX. Strata mniejszości

XXXI. Zysk (strata) netto (XXIV–XXV–XXVI+XXVII–XXVIII+XXIX–XXX)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zysk (strata) mniejszości

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych

3. Amortyzacja

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki, dywidendy

6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

8. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

9. Zmiana stanu należności

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:

a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie instrumentów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z instrumentów finansowych

4. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z działalności inwestycyjnej

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:

a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie instrumentów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

5. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych

6. Wpływy z emisji akcji własnych

7. Dopłaty do kapitału

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych

6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych

7. Nabycie akcji własnych

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Zapłacone odsetki

13. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– korekty błędów podstawowych

l. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

3. Akcje własne na początek okresu

a) zwiększenia

b) zmniejszenia

3.1. Akcje własne na koniec okresu

4. Kapitał zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

b) zmniejszenie (z tytułu)

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) danych o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych;

2) wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych;

3) danych liczbowych zapewniających porównywalność danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

4) informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały uwzględnione w tym sprawozdaniu;

5) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie wartości:

„Należności netto – razem”

„Odpisy aktualizujące należności”

„Należności brutto – razem”

oraz wartości o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku,

c) należności przeterminowane;

2) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

3) podział pozycji „należności od jednostek powiązanych” na:

a) należności od jednostki dominującej,

b) należności od znaczącego inwestora,

c) należności od jednostek podporządkowanych;

4) podział pozycji „pozostałe instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną” i pozycji „pozostałe instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną” na:

a) pozostałe papiery wartościowe,

b) towary giełdowe,

c) pozostałe;

5) podział pozycji „pozostałe instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności” i pozycji „pozostałe instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności” na:

a) pozostałe papiery wartościowe,

b) towary giełdowe,

c) pozostałe;

6) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, uwzględniające:

a) nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot ich działalności,

b) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów w zyskach) za rok obrotowy;

7) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z określeniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów, z podziałem na:

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarza-nych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym

– wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane;

8) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);

9) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

10) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) dla których termin wymagalności upłynął,

Zobowiązania krótkoterminowe razem;

11) podział pozycji „zobowiązania wobec podmiotów powiązanych” na:

a) zobowiązania wobec jednostki dominującej,

b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora,

c) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych;

12) kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań krótko-, jak i długoterminowych, w podziale na kredyty i pożyczki od:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) jednostek podporządkowanych;

13) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

15) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

16) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

17) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem ich rodzaju);

18) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe ze wskazaniem udzielonych na rzecz:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) jednostek podporządkowanych.

3. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat:

1) podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych;

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej jednostek powiązanych w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

5) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto;

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego.

4. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych:

1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) do pozycji: „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

3) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

5. Dane o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno);

3) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

4) transakcjach zawartych przez jednostki powiązane z:

a) jednostką dominującą,

b) znaczącym inwestorem,

c) jednostkami podporządkowanymi,

d) członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów jednostek powiązanych,

e) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia członków zarządu, osób zarządzających i członków organów zarządzających jednostek powiązanych,

f) osobami związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających jednostek powiązanych.

6. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

7. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

1) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia;

2) procentowym udziale;

3) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

4) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych;

5) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych;

6) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych;

7) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostki powiązane, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą, znaczącego inwestora lub jednostkę podporządkowaną działań mających na celu eliminację niepewności.

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy. Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione w końcowej części informacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Z mocą od: 2007-09-20
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA