| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2)

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania, charakterystyk metrologicznych oraz miejsc umieszczania cech zabezpieczających podlegających sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej maszyn do pomiaru pola powierzchni skór, zwanych dalej „maszynami”, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej maszyn;

3) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi maszyny.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do maszyn wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności.

§ 3.
1. Na maszynie, o której mowa w § 2 pkt 2, powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

1) oznakowanie zgodności, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 22 tej ustawy;

2) nazwa lub znak producenta;

3) oznaczenia identyfikacyjne maszyny;

4) dolna i górna granica zakresu pomiarowego;

5) numer certyfikatu badania typu WE lub certyfikatu badania projektu WE, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

2. Na maszynie mogą być umieszczone inne oznaczenia pod warunkiem, że nie pogarszają widoczności i czytelności oznakowania zgodności oraz dodatkowego oznakowania metrologicznego.

§ 4.
Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, wynoszą ± 2 % wartości mierzonej, ale nie mniej niż 2 dm2.
§ 5.
1. Do maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, powinna być dołączona instrukcja obsługi.

2. W instrukcji obsługi powinny być określone warunki użytkowania oraz ograniczenia dla maszyny ze względu na prędkość przesuwu skóry, jej grubość i stan powierzchni, jeżeli ma to znaczenie dla wykonywania pomiarów.

§ 6.
Podczas legalizacji pierwotnej lub ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 1, wykonuje się sprawdzenie:

1) zgodności z zatwierdzonym typem;

2) poprawności oznaczeń na maszynie;

3) poprawności działania urządzenia do kasowania wskazań;

4) urządzenia drukującego, o ile ma to zastosowanie;

5) błędów wskazań maszyny w normalnych warunkach użytkowania.

§ 7.
Podczas legalizacji ponownej maszyny, o której mowa w § 2 pkt 2, wykonuje się sprawdzenia, o których mowa w § 6 pkt 2–5.
§ 8.
1. W celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia do kasowania wskazań doprowadza się – przez pomiar pola powierzchni skóry – wskazanie maszyny do dowolnej wartości, znajdującej się w pobliżu środka zakresu pomiarowego, a następnie wskazanie to kasuje się. Czynności naciskania i zwalniania dźwigni lub przycisków do kasowania wskazań należy wykonać trzykrotnie.

2. Wynik sprawdzenia urządzenia do kasowania wskazań uznaje się za pozytywny, jeżeli:

1) w analogowych urządzeniach wskazujących – po skasowaniu wskazania oś wskazówki odchyla się od kreski zerowej nie więcej niż o ± 0,5 działki elementarnej;

2) w cyfrowych urządzeniach wskazujących – po skasowaniu wskazania widoczne są same zera.

3. W przypadku wyniku negatywnego należy odstąpić od dalszego sprawdzania maszyny.

§ 9.
1. Sprawdzenie urządzenia drukującego obejmuje sprawdzenie zgodności wyniku drukowanego z wynikiem odczytanym na urządzeniu wskazującym, przy czym:

1) do sprawdzenia należy użyć pięciu skór o polach powierzchni zbliżonych do wartości pola powierzchni największego wzorca używanego do sprawdzania maszyny;

2) każdą ze skór należy zmierzyć jeden raz, przy włączonym urządzeniu drukującym, a wynik pomiaru należy odczytać na urządzeniu wskazującym;

3) po każdym pomiarze wynik należy skasować.

2. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia urządzenia drukującego należy odstąpić od dalszego sprawdzania maszyny.

§ 10.
1. Błędy wskazań maszyny należy określić dla pojedynczego pomiaru pola powierzchni oraz dla sumowania pól.

2. Błędy wskazań maszyny należy wyznaczyć przy użyciu wzorców pola powierzchni w zakresie pomiarowym maszyny, co najmniej w pobliżu dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego.

3. Dla każdego użytego wzorca pola powierzchni, należy wykonać pomiary co najmniej pięciokrotnie, układając wzorzec w różnych miejscach szerokości maszyny. Wynik każdego pomiaru należy odczytać i odnotować, a następnie skasować.

4. W celu sprawdzenia dokładności sumowania pól powierzchni, wykonywanego trzykrotnie, należy:

1) użyć wzorca o wartości pola powierzchni zbliżonej do dolnej granicy zakresu pomiarowego maszyny;

2) pomiar powtarzać do czasu, kiedy końcowe wskazanie maszyny będzie bliskie górnej granicy jej zakresu pomiarowego;

3) kolejne pomiary wykonywać bez odczytywania i kasowania wskazań po każdym pomiarze – odczytu wskazań i ich skasowania należy dokonać po ostatnim pomiarze;

4) układać wzorzec na maszynie w taki sposób, aby przy pomiarach, o których mowa w pkt 3, objąć całą szerokość maszyny, przy czym najwięcej pomiarów należy wykonać w ułożeniu wzorca w pobliżu środka szerokości tej maszyny.

§ 11.
Cechy zabezpieczające na maszynie, o której mowa w § 2 pkt 2, należy umieścić w miejscach określonych w certyfikacie badania typu WE albo certyfikacie badania projektu WE.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 września 2007 r., pod numerem 2007/0509/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór (Dz. U. Nr 183, poz. 1792).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »