| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń

Na podstawie art. 126 ust. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowe wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD ADRESOWANIA DLA WŁAŚCIWEGO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 stycznia 2008 r. (poz. 84)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD ADRESOWANIA DLA WŁAŚCIWEGO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ

§ 1. Informacja adresowa o numerze abonenta i użytkownika wywołującego powinna być niezmienna na całej drodze połączeniowej, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Numer zastępujący numer abonenta i użytkownika (numer techniczny) powinien być wykorzystywany przy:

1) realizowaniu połączenia na numery alarmowe z urządzenia końcowego (terminala) bez użycia przez abonenta wielofunkcyjnej, inteligentnej karty identyfikacyjnej (Subscriber Identity Module), zwanej dalej „kartą SIM”, lub

2) używaniu przez abonenta, w przypadku braku zasięgu, w połączeniu na numery alarmowe, karty SIM zalogowanej w sieci operatora innego niż operator, z którym abonent wywołujący zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 3. Dla numeracji służącej realizacji uprawnień abonentów i użytkowników do przenoszenia przydzielonego numeru pomiędzy operatorami ustala się:

1) następujące zasady adresowania dla właściwego kierowania połączeń w zakresie numeracji służącej realizacji uprawnień abonenta i użytkownika do przenoszenia przydzielonego numeru pomiędzy operatorami:

a) numer rutingowy (NR NP) zamieszcza się w parametrze Called Party Number1) wiadomości IAM (Initial Address Message)2) przed numerem abonenta B (tryb połączony „concatenated”),

b) parametr NoA (Nature of Address)3) przyjmuje wartość 3,

c) adresowanie metodą „en-bloc”4),

d) numer rutingowy (NR NP) dołącza się po odpytaniu bazy dla numerów przeniesionych; dopuszcza się dołączenie numeru rutingowego (NR NP) po odpytaniu bazy dla numerów nieprzeniesionych;

2) następujący format numeru rutingowego (NR NP) dla numerów geograficznych i niegeograficznych:

NR NP (5 cyfr) = „C hex”5) + XYZT,

gdzie:

XY = AB = wskaźnik strefy numeracyjnej (X=1-9),

ZT6) = numer HOST (HOST - ID)7) w danej SN (dla danego AB)

lub

XYZT – numer operatora (X=0).

§ 4. Dla numeracji służącej realizacji wywołań do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy i numeru alarmowego 112 ustala się:

1) następujące zasady kierowania ruchu:

a) połączenia do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz numeru alarmowego 112 mogą być realizowane po odebraniu numeru tylko w formatach:

– XYZ (3 cyfry) – z łącza abonenckiego,

– WSNd (2 cyfry) +„C hex”5) + IDL (3 cyfry) + XYZ (3 cyfry) – z łącza międzycentralowego, w tym łącza międzyoperatorskiego,

b) numer kierowania alarmowego (NKA), związany z położeniem abonenta w obszarze gminy, jest wprowadzany w centrali obsługującej zakończenie sieci, z którego nastąpiło wywołanie,

c) w centrali obsługującej zakończenie sieci, z którego nastąpiło wywołanie, następuje konwersja z numeru alarmowego służby ustawowo powołanej do niesienia pomocy i numeru alarmowego 112 odebranego od abonenta na numer w formacie WSNd + „C hex”5) + IDL + XYZ,

d) NKA powinien być niezmienny na całej drodze połączeniowej,

e) zamiana NKA na numer podkładowy (KNA) następuje w centrali bezpośrednio obsługującej służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy;

2) następujący format NKA:

NKA = WSNd (2 cyfry) + „C hex”5) + IDL (3 cyfry) + XYZ (3 cyfry),

gdzie:

WSNd (Wskaźnik Strefy Numeracyjnej docelowej) – oznacza strefę numeracyjną, w jakiej znajduje się służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, do której kierowane jest wywołanie,

IDL (Identyfikator Docelowej Lokalizacji) – wskazuje służbę ustawowo powołaną do niesienia pomocy występującą w danej lokalizacji w danej strefie numeracyjnej,

XYZ – oznacza numer AUS (3 cyfry) służby ustawowo powołanej do niesienia pomocy i numer alarmowy 112.

Objaśnienia:

1) Parametr Called Party Number – parametr stosowany w Systemie Sygnalizacji ITU-T nr 7 (SS7), zawarty w wiadomości IAM, zawierający w szczególności zakodowany numer abonenta wywoływanego.

2) Wiadomość IAM (Initial Address Message) – wiadomość zawarta w protokole ISUP (ISDN User Part), przesyłana w procesie zestawiania połączenia.

3) Parametr NoA (Nature of Address) – wskaźnik określający typ adresu.

4) Adresowanie metodą „en-bloc” – sposób adresowania polegający na równoczesnym przekazywaniu wszystkich cyfr numeru abonenta, przez umieszczenie ich w jednym bloku wiadomości przesyłanych w procesie zestawiania połączenia.

5) „C hex" – zapis liczby za pomocą systemu szesnastkowego.

6) ZT – po dojściu ZT do wartości 99 ustala się inny wolny AB dla danej SN.

7) HOST (HOST – ID) – numer centrali telefonicznej obsługującej nową lokalizację abonenta z przeniesionym numerem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »