| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość stawki kwotowej wynagrodzenia za każde wydane zaświadczenie przez lekarza sądowego;

2) tryb finansowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzór zestawienia wystawionych zaświadczeń.

§ 2.
Za wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł.
§ 3.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest dokumentowane przez lekarza sądowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń, zwane dalej „zestawieniem”, za każdy miesiąc kalendarzowy.

3. Dokumenty potwierdzające koszty dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania lekarz sądowy dołącza do zestawienia.

§ 4.
1. Zestawienie zawiera na początku każdej wypełnionej strony oznaczenie miesiąca i roku, którego zestawienie dotyczy, a na dole każdej wypełnionej strony datę oraz podpis i pieczątkę lekarza sądowego, a także:

1) liczbę porządkową od początku danego miesiąca;

2) datę wystawienia zaświadczenia;

3) imię (imiona) i nazwisko uczestnika postępowania oraz numer PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL);

4) nazwę organu uprawnionego, który wystawił wezwanie (zawiadomienie), i sygnaturę akt sprawy;

5) wysokość wynagrodzenia za wystawienie zaświadczenia;

6) koszt dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania;

7) sumę kosztów wystawionych zaświadczeń.

2. Wzór zestawienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zestawienie wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi wydanie zaświadczenia oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, są przekazywane przez lekarza sądowego organowi kierującemu gospodarką finansową sądu okręgowego w formie pisemnej.

2. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ kierujący gospodarką finansową sądu okręgowego stwierdza ich prawidłowość lub wskazuje zastrzeżenia i występuje o ich uzupełnienie albo skorygowanie.

3. Lekarz sądowy składa skorygowane dokumenty wraz z podaniem przyczyny jej dokonania, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów do uzupełnienia albo skorygowania.

§ 6.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich prawidłowo sporządzonych dokumentów następuje wypłata wynagrodzenia oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania.
§ 7.
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 19 ustawy, prezes sądu okręgowego informuje organ kierujący gospodarką finansową sądu okręgowego o wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia, ouchyleniu wstrzymania wypłaty wynagrodzenia oraz o pozbawieniu prawa do wypłaty wynagrodzenia.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski


Załącznik 1. [WZÓR ZESTAWIENIA WYSTAWIONYCH ZAŚWIADCZEŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 stycznia 2008 r. (poz. 85)

WZÓR ZESTAWIENIA WYSTAWIONYCH ZAŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »