| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupach zaszeregowania od 8 do 14 przysługują odpowiednio:

1) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) Komendzie Głównej Policji,

b) komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest większa od 9 500,

c) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest większa od 500,

d) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji jest większa od 120,

e) oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, o których mowa w lit. b)

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „A”,

2) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji wynosi od 5 501 do 9 500,

b) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji wynosi od 201 do 500,

c) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji wynosi od 61 do 120,

d) oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w lit. a),

e) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „B”,

3) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych oraz samodzielnych w:

a) komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest mniejsza od 5 501,

b) komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji jest mniejsza od 201,

c) komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji jest mniejsza od 61,

d) oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w lit. a),

e) ośrodkach szkolenia Policji

– stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „C”,

4) policjantom pełniącym służbę na stanowiskach innych niż określone w pkt 1–3, stawki wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „D”.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki kwotowej uposażenia zasadniczego policjanta podwyższa się w przypadku powołania lub mianowania go na:

1) wyższe stanowisko służbowe,

2) równorzędne stanowisko służbowe, na którym przysługuje mnożnik kwoty bazowej wyższy od obowiązującego na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Policjant przeniesiony na stanowisko służbowe w tej samej grupie zaszeregowania, na którym przysługuje mnożnik kwoty bazowej niższy od obowiązującego na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przeniesionego na własną prośbę albo w trybie określonym w art. 38 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku kontrolerskiego.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w:

1) Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z zapobieganiem, wykrywaniem lub analizą zjawisk przestępczych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji,

2) Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z rozpoznawaniem, zwalczaniem lub analizą przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawaniem lub analizą zagrożeń terrorystycznych,

3) pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach bojowych związanych z rozpoznawaniem lub zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, a także w działaniach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki

– przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W razie zbiegu prawa do dodatku specjalnego i instruktorskiego policjantowi wypłaca się jeden, wyższy dodatek.”;

6) załączniki nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Policjant, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. przysługiwał mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki kwotowej uposażenia zasadniczego wyższy od wynikającego z przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.
§ 3.
1. Policjantowi, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. przysługiwał dodatek specjalny lub kontrolerski w kwocie wyższej od wynikającej z przepisów niniejszego rozporządzenia, przysługujący mu dodatek funkcyjny albo służbowy podwyższa się o kwotę nadwyżki dodatku specjalnego lub kontrolerskiego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń maksymalnej wysokości dodatków określonych w § 8 ust. 4 i § 9 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do policjanta nieuprawnionego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dodatku służbowego.

§ 4.
Policjantowi, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym, przysługuje od tego dnia grupa zaszeregowania równorzędna do dotychczasowej, określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§ 5.
Policjantowi pełniącemu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia służbę na stanowisku:

1) aplikanta – przyznaje się stawkę uposażenia zasadniczego określoną dla stanowiska policjanta;

2) zawierającym w nazwie określenie „Biura Spraw Wewnętrznych”, z wyjątkiem stanowiska Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych – przyznaje się stawkę uposażenia zasadniczego określoną dla analogicznego stanowiska w Komendzie Głównej Policji.

§ 6.
Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup zaszeregowania i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia, a także warunki ich otrzymywania określone w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 53, poz. 357 i Nr 187, poz. 1337.

Załącznik 1. [TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. (poz. 149)

Załącznik nr 1

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

A

B

C

D

1.

16

4,85

-

-

-

2

15

4,25

-

-

-

3.

14

3,05

3,00

2,95

-

4.

13

2,90

2,85

2,80

2,75

5.

12

2,70

2,65

2,60

2,55

6.

11

2,50

2,45

2,40

2,35

7.

10

2,30

2,25

2,20

2,15

8.

9

2,10

2,05

2,00

1,95

9.

8

1,90

1,85

1,80

1,75

10.

7

-

-

-

1,70

11.

6

-

-

-

1,65

12.

5

-

-

-

1,40

13.

4

-

-

-

1,35

14.

3

-

-

-

1,25

15.

2

-

-

-

1,20

16.

1

-

-

-

0,80


Załącznik 2. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP - Komendę Główną Policji,

2) KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

3) KP(M,R)P - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,

4) KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,

5) WSPol - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

6) SP - szkołę policyjną,

7) OSzP - ośrodek szkolenia Policji,

8) OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

9) AT - samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji.

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa zaszere-gowania

Jednostka organizacyjna Policji

1

2

3

4

5

1.

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

nadinspektor

14

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

4.

Komendant-rektor

nadinspektor

14

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

5.

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego

nadinspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7.

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

inspektor

13

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Komendant

inspektor

13

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

10.

Zastępca komendanta-prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

11.

Prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

12.

Kanclerz

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

13.

Rzecznik prasowy

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Główny księgowy budżetu

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Komendant powiatowy
(miejski, rejonowy) Policji

inspektor

12

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

16.

Naczelnik zarządu

inspektor

12

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Zastępca komendanta

inspektor

12

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

18.

Adiunkt-dyrektor instytutu, dyrektor instytutu

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

19.

Dowódca oddziału

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

20.

Profesor zwyczajny

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

21.

Główny księgowy - naczelnik wydziału

młodszy inspektor

12

KGP

KWP

 

 

 

SP

 

 

 

22.

Kwestor

młodszy inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

23.

Profesor nadzwyczajny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

24.

Zastępca naczelnika zarządu

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

25.

Zastępca głównego księgowego -naczelnika wydziału

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

26.

Radca

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

27.

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

28.

Kierownik rektoratu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

29.

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

młodszy inspektor

11

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

 

 

 

 

 

 

30.

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

młodszy inspektor

11

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

31.

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

32.

Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu, zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

33.

Adiunkt-kierownik zakładu,
kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

34.

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

35.

Naczelnik wydziału - radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

36.

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

38.

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

 

1

2

3

4

5

39.

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

40.

Radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

41.

Adiunkt-zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika zakładu

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

42.

Adiunkt

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

43.

Dyżurny

młodszy inspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

podinspektor

10

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

45.

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

podinspektor

10

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

46.

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

47.

Kierownik studium

podinspektor

10

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

48.

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

10

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

49.

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

50.

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Rzecznik prasowy

podinspektor

10

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

52.

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

53.

Zastępca dyżurnego

podinspektor

9

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Dyżurny

podinspektor

9

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

55.

Naczelnik sekcji

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

56.

Kierownik sekcji

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

57.

Ekspert

podinspektor

9

KGP

KWP

KP(M,R)P

 

WSPol

SP

 

 

 

 

1

2

3

4

5

58.

Starszy pilot

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

59.

Starszy mechanik

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

60.

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

9

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

61.

Dyrektor biblioteki

podinspektor

9

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

62.

Starszy wykładowca

podinspektor

9

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

63.

Radca prawny

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

64.

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

8

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

65.

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

8

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

66.

Kapelmistrz

podinspektor

8

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

67.

Kierownik izby dziecka

podinspektor

8

 

KWP

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

68.

Lektor

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

69.

Wykładowca

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

70.

Zastępca dyżurnego

nadkomisarz

7

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

71.

Dyżurny

nadkomisarz

7

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

72.

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

SP

OSzP

 

 

73.

Kierownik referatu

nadkomisarz

7

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

74.

Dowódca kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

75.

II Kapelmistrz

nadkomisarz

7

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

76.

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

77.

Lekarz

nadkomisarz

7

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

78.

Specjalista

nadkomisarz

6

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

79.

Pilot

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

80.

Mechanik

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

81.

Zastępca dowódcy kompanii

nadkomisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

82.

Asystent

nadkomisarz

6

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

83.

Instruktor

nadkomisarz

6

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

84.

Dowódca plutonu

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

 

1

2

3

4

5

85.

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

86.

Kierownik posterunku Policji

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

87.

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

6

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

88.

Detektyw

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

89.

Asystent, instruktor

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

90.

Zastępca dyżurnego

aspirant sztabowy

5

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

91.

Dyżurny

aspirant sztabowy

5

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

92.

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

5

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

93.

Kierownik sekcji muzycznej

aspirant sztabowy

4

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

94.

Dzielnicowy

aspirant sztabowy

4

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

95.

Dowódca drużyny

starszy aspirant

3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

96.

Referent

sierżant sztabowy

3

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

97.

Pomocnik dyżurnego

sierżant sztabowy

3

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

98.

Dowódca drużyny

sierżant sztabowy

3

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

99.

Policjant

starszy sierżant

2

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

100.

Pielęgniarka

starszy sierżant

2

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

101.

Kursant

posterunkowy

1

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

1) W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60.


Załącznik 3. [TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Nazwa stanowiska

Kategoria dodatku funkcyjnego

1

2

3

1.

Komendant Główny Policji

I

2.

Zastępca Komendanta Głównego Policji

I

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

I

3.

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

I

Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

4.

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

I

5.

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

I

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

6.

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

I

7.

Zastępca komendanta komisariatu

I

(komisariatu specjalistycznego) Policji

8.

Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant Szkoły Policji

I

9.

Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prorektor, kanclerz, zastępca komendanta Szkoły Policji

I

10.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)1)

I

11.

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

12.

Główny księgowy budżetu

I

13.

Główny księgowy - naczelnik wydziału, kwestor

II

14.

Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału

II

15.

Naczelnik zarządu

II

16.

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik wydziału - radca prawny, kierownik rektoratu

II

17.

Zastępca naczelnika zarządu

II

18.

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

II

19.

Redaktor naczelny

II

20.

Zastępca redaktora naczelnego

II

21.

Naczelnik sekcji

II

 

 

 

1

2

3

22.

Zastępca naczelnika sekcji

II

23.

Dyrektor biblioteki

II

24.

Kierownik sekcji

II

25.

Kierownik izby dziecka

II

26.

Kierownik referatu

II

27.

Kapelmistrz

II

28.

II Kapelmistrz

II

29.

Kierownik ogniwa

II

30.

Kierownik rewiru dzielnicowych

II

31.

Kierownik posterunku Policji

II

32.

Dowódca oddziału

II

33.

Zastępca dowódcy oddziału

II

34.

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

II

35.

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

II

36.

Dowódca samodzielnego pododdziału

II

37.

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

II

38.

Dowódca kompanii

II

39.

Zastępca dowódcy kompanii

II

40.

Adiunkt-dyrektor instytutu, dyrektor instytutu

II

41.

Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu, zastępca dyrektora instytutu

II

42.

Adiunkt-kierownik zakładu, kierownik zakładu

II

43.

Adiunkt-zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika zakładu

II

44.

Kierownik ośrodka

II

45.

Zastępca kierownika ośrodka

II

46.

Kierownik studium

II

47.

Profesor zwyczajny

III

48.

Profesor nadzwyczajny

III

49.

Rzecznik prasowy

III

50.

Radca

III

51.

Radca prawny

III

1) Dotyczy również stanowisk w Centralnym Biurze Śledczym i Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Załącznik 4. [TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP ZASZEREGOWANIA]

Załącznik nr 4

TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP ZASZEREGOWANIA

Grupa zaszeregowania

zachowana przed dniem
1 stycznia 2008 r.

przysługująca od dnia 1 stycznia 2008 r.

18

16

17

15

16a

14

16

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

3

3

2

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »