| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych

Na podstawie art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych prowadzących studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519.

Załącznik 1. [WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI, WYKAZ PRZEDMIOTÓW, MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZAKRES I WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO, REALIZOWANEJ W SZKOŁACH WYŻSZYCH NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. (poz. 158)

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI, WYKAZ PRZEDMIOTÓW, MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZAKRES I WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO, REALIZOWANEJ W SZKOŁACH WYŻSZYCH NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE

I. Wymagane umiejętności

Przygotowanie do zawodu pracownika socjalnego powinno prowadzić do nabycia umiejętności:

1) prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy;

2) analizowania uwarunkowań prawnych trudnych sytuacji osób i rodzin, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać;

3) zaplanowania form pomocy oraz skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;

4) monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań;

5) zaprojektowania swojego warsztatu pracy;

6) doskonalenia organizacji pracy;

7) kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy;

8) rozpoznawania uwarunkowań prawnych pomocy społecznej, w tym działalności wolontariackiej i pożytku publicznego;

9) popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej;

10) przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;

11) metodycznych;

12) interpersonalnych;

13) stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego, w tym w szczególności:

a) udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc,

b) respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej,

c) działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc,

d) wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu się od niej.

II. Wykaz przedmiotów i minimalny wymiar zajęć dydaktycznych

 

Liczba godzin zajęć

1. Aksjologia pracy socjalnej

15

2. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

15

3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia

30

4. Elementy teorii organizacji i zarządzania

20

5. Struktura i organizacja pomocy społecznej

15

6. System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom

15

7. Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

15

8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

25

9. Metodyka pracy socjalnej

60

10. Projekt socjalny

30

11. Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne

15

12. Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna

15

13. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne

15

14. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego

15

15. Superwizja pracy socjalnej

30

Razem

330

 

III. Zakres i wymiar praktyk zawodowych

1. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze ogółem 240 godzin.

2. Zakres praktyk zawodowych:

1) zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

a) strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,

b) rodzajem świadczonych usług,

c) specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,

d) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

e) stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

2) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek;

3) nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki;

4) współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;

5) zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »