| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytutowi Ochrony Roślin z siedzibą w Poznaniu, utworzonemu na podstawie uchwały nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie reorganizacji nauki rolniczej (PRz. 59/51), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a) biologii, ekologii i szkodliwości mikroorganizmów, szkodliwej fauny oraz chwastów dla roślin uprawnych i płodów rolnych,

b) warunków fizjograficznych występowania agrofagów, rejestracji i sygnalizacji ich występowania oraz opracowywania prognoz rozwoju ich populacji,

c) metod zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu agrofagów i ich zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kwarantannowych,

d) szacowania strat w plonie roślin uprawnych powodowanych przez agrofagi oraz oceny skuteczności biologicznej i efektów ekonomicznych stosowanych zabiegów ochrony roślin,

e) kontroli pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego, glebie i wodzie, w tym w płodach rolnych pochodzących z upraw ekologicznych,

f) kontroli jakości stosowanych środków ochrony roślin,

g) oceny przydatności aparatury do wykonywania zabiegów ochrony roślin,

h) opracowywania metod utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin, opakowań po nich i odpadów pestycydowych,

i) określania wpływu stosowania chemicznych środków ochrony roślin na agrocenozy oraz sposobów zapobiegania szkodliwym skutkom chemizacji w rolnictwie,

j) określania asortymentu środków ochrony roślin stosowanych w strefach ochrony wód pitnych i rolnictwie ekologicznym,

k) opracowywania metod diagnozowania agrofagów (wykrywania i identyfikacji), ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kwarantannowych i innych gatunków gospodarczo ważnych,

I) gromadzenia, identyfikacji i przechowywania patogenów roślin uprawnych w kraju oraz prowadzenia wymiany międzynarodowej w tym zakresie;

2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

3) upowszechnianie innych informacji z dziedziny ochrony roślin;

4) współpraca z innymi jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami państwowymi, realizującymi zadania z dziedziny ochrony roślin.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów o finansach publicznych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach;

3) upowszechnianie wyników badań, realizowanych na podstawie programu wieloletniego, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

5) udzielanie informacji naukowej i technicznej w zakresie ochrony roślin uprawnych z wykorzystaniem dostępnych sposobów informowania i zachowaniem wysokiej skuteczności zabiegów, przy maksymalnym ograniczeniu i eliminowaniu wpływu tych zabiegów na zdrowie ludzi i na środowisko;

6) opracowywanie analiz i ocen, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań dotyczących metod ochrony roślin, ich stosowania i kontroli, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w tym zakresie;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

§ 3.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, ustanowionego na podstawie przepisów o finansach publicznych, którego głównym wykonawcą jest Instytut; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu wieloletniego jest minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

3) uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »