| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej „OHP”,

2) Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, zwanym dalej „OSW”,

3) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) zakładach obsługi podległych centralnym organom administracji rządowej oraz innych niż wymienione w pkt 6–10 jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych lub gospodarstwach pomocniczych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy,

– zwanych dalej „jednostkami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta, kierownika), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta, zastępcy kierownika) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8.
1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie – w wysokości 10 %,

2) na III zmianie – w wysokości 20 %

– stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków – korzystniejszy dla pracownika.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12.
1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75 % miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,

b) 100 % miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,

c) 150 % miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,

d) 200 % miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy,

e) 250 % miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy,

f) 300 % miesięcznego wynagrodzenia – po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4–12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14.
Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 16.
Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 17.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 18.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 19.
Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. Nr 86, poz. 391, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 97, poz. 453, z późn. zm.5)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. R. Mleczko

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 32, poz. 191, z 1998 r. Nr 41, poz. 235, z 1999 r. Nr 7, poz. 61 i Nr 36, poz. 353, z 2000 r. Nr 27, poz. 331, z 2001 r. Nr 32, poz. 380, z 2003 r. Nr 25, poz. 207, z 2004 r. Nr 45, poz. 432, z 2005 r. Nr 38, poz. 347 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 296.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 32, poz. 189, z 1998 r. Nr 42, poz. 252, z 1999 r. Nr 36, poz. 354, z 2000 r. Nr 27, poz. 330, z 2001 r. Nr 32, poz. 381, z 2003 r. Nr 25, poz. 209, z 2004 r. Nr 45, poz. 431, z 2005 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 298.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 244, z 1998 r. Nr 42, poz. 247, z 1999 r. Nr 36, poz. 349, z 2000 r. Nr 27, poz. 335, z 2001 r. Nr 32, poz. 375, z 2003 r. Nr 25, poz. 210, z 2004 r. Nr 45, poz. 419, z 2005 r. Nr 38, poz. 350 i Nr 139, poz. 1167 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 297.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r.
(poz. 495)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP i OSW

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 130–1350

II

1 150–1 400

III

1 180–1 450

IV

1 220–1 500

V

1 260–1 550

VI

1 300–1 650

VII

1 350–1 750

VIII

1 400–1900

IX

1 450–2 100

X

1 500–2 300

XI

1 600–2 500

XII

1 700–2 700

XIII

1 800–2 900

XIV

1 900–3 100

XV

2 000–3 300

XVI

2 100–3 500

XVII

2 200–3 700

XVIII

2 300–3 900

XIX

2 400–4 100

XX

2 500–4 600

XXI

3 000–5 000

 

II. Ola pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100–1300

II

1 150–1 400

III

1 200–1 500

IV

1 250–1 600

V

1 300–1 700

VI

1 350–1 800

VII

1 400–1 900

VIII

1 450–2 000

IX

1 500–2 100

X

1 550–2 250

XI

1 650–2 400

XII

1 750–2 550

XIII

1 850–2 700

XIV

1 950–2 850

XV

2 050–3 000

XVI

2 150–3 300

XVII

2 300–3 600

XVIII

2 450–3 900

XIX

2 600–4 200

XX

2 800–4 500

XXI

3 100–5 000

XXII

3 400–5 500

 

III. Dla pracowników Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100–1 800

II

1 200–1 900

III

1 300–2 000

IV

1 400–2 100

V

1 500–2 200

VI

1 600–2 300

VII

1 700–2 400

VIII

1 800–2 500

IX

1 900–2 600

X

2 000–2 800

XI

2 200–3 000

XII

2 400–3 200

XIII

2 600–3 500

XIV

2 800–4 000

XV

3 000–4 500

XVI

3 200–5 000

XVII

3 500–5 500

XVIII

3 800–6 000

XIX

4 100–6 500

 

IV. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

900–1 200

II

910–1 220

III

920–1 240

IV

930–1 260

V

940–1 280

VI

950–1 300

VII

960–1 350

VIII

970–1 400

IX

980–1 450

X

1 000–1 500

XI

1 020–1 600

XII

1 040–1 700

XIII

1 060–1 800

XIV

1 100–1 950

XV

1 140–2 100

XVI

1 180–2 300

XVII

1 220–2 500

XVIII

1 260–2 700

XIX

1 300–3 000

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant Główny OHP

wyższe

10

2

Zastępca Komendanta Głównego OHP,
komendant wojewódzki OHP,
zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

wyższe

8

3

Dyrektor,
dyrektor centrum kształcenia i wychowania,
zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania,
kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

wyższe

7

4

Zastępca dyrektora

wyższe

6

5

Główny księgowy budżetu OHP,
główny księgowy

według odrębnych przepisów

6

Dyrektor (kierownik): zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

wyższe

6

7

Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

wyższe

6

 

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Komenda Główna i komendy wojewódzkie

1

Dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHP

XIX–XXI

9

wyższe

8

2

Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura Komendy Głównej OHP

XVII–XX

9

wyższe

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

3

3

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży,
zastępca dyrektora biura Komendy Głównej, dyrektor biura komendy wojewódzkiej OHP, główny organizator Komendy Głównej OHP, główny pedagog

XV–XVIII

8

wyższe

8

audytor

7

według odrębnych przepisów

4

Radca prawny Komendy Głównej OHP

XV–XVIII

8

według odrębnych

5

Radca prawny komendy wojewódzkiej OHP

XV–XVII

7

przepisów

6

Zastępca głównego księgowego,
zastępca dyrektora centrum edukacji i pracy młodzieży

XV–XVII

7

wyższe

3

średnie

6

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Kierownik wydziału (zespołu) komendy wojewódzkiej OHP,
kierownik młodzieżowego biura pracy komendy wojewódzkiej OHP,
kierownik ośrodka szkolenia zawodowego komendy wojewódzkiej OHP,
kierownik kancelarii

XII–XV

8

wyższe

7

8

Starszy specjalista w Komendzie Głównej OHP,
starszy księgowy w Komendzie Głównej OHP,
starszy rewident w Komendzie Głównej OHP

XII–XV

wyższe

6

9

Specjalista Komendy Głównej OHP,
starszy specjalista komendy wojewódzkiej OHP,
starszy księgowy komendy wojewódzkiej OHP,
rewident Komendy Głównej OHP

XI–XIV

wyższe

2

10

Starszy inspektor,
specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

IX–XIII

wyższe

1

11

Księgowy,
inspektor

VIII–XI

średnie

4

12

Starszy referent,
kasjer

VII–IX

średnie

2

13

Doradca zawodowy II stopnia

XI–XVII

według odrębnych przepisów

doradca zawodowy I stopnia

XI–XV

doradca zawodowy

X–XIV

doradca zawodowy – stażysta

VII–XI

14

Pośrednik pracy II stopnia

XI–XVII

pośrednik pracy I stopnia

VIII–XIV

pośrednik pracy

VII–XIII

pośrednik pracy – stażysta

V–XI

15

Samodzielny specjalista do spraw programów

XI–XVI

specjalista do spraw programów

X–XIV

16

Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego

X–XIV

specjalista do spraw rozwoju zawodowego

VII–XIII

17

Lider klubu pracy

VII–XIV

II. Centrum kształcenia i wychowania, ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy

1

Kierownik ośrodka kształcenia kadr w centrum kształcenia i wychowania,
komendant hufca pracy

XV–XVII

7

wyższe

6

2

Kierownik internatu,
zastępca kierownika ośrodka kształcenia kadr w centrum kształcenia i wychowania,
zastępca komendanta hufca pracy

XIV–XVI

6

wyższe

5

psycholog,
lekarz

według odrębnych przepisów

3

Kierownik warsztatu szkolenia zawodowego

XIV–XVI

6

wyższe

4

4

Pedagog

XIII–XV

6

wyższe

4

5

Starszy wychowawca,
kierownik świetlicy środowiskowej

XI–XIII

5

wyższe

4

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

6

Wychowawca,
księgowy,
kasjer

IX–XI

5

średnie

3

7

Pielęgniarka

IX–XI

według odrębnych przepisów

8

Specjalista

X–XIII

średnie

3

III. Gospodarstwa pomocnicze oraz stanowiska pomocnicze

1

Kierownik warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych

XIV–XVII

7

wyższe

5

2

Kierownik:

– ośrodka szkolenia zawodowego,
– biura turystyki,
– zakładu usług

xIIi–xv

6

wyższe

4

3

Starszy specjalista

xII–xiv

średnie

3

4

Specjalista

xi–xIII

średnie

2

5

Instruktor ds. szkolenia zawodowego

VIII–XI

5

według odrębnych przepisów

technik mistrz w zawodzie

średnie

4

6

Szef kuchni

IX–XI

2

średnie

3

7

Kierowca

IX–XI

według odrębnych przepisów

8

Kucharka,
pomoc kuchenna

IX–X

średnie

podstawowe

2

9

Mechanik samochodowy

VII–X

zasadnicze zawodowe

3

10

Starszy magazynier

VIII–IX

średnie

1

11

Rzemieślnik

VI–IX

zasadnicze zawodowe

12

Magazynier

VII–VIII

zasadnicze zawodowe

2

13

Referent

V–VIII

średnie

14

Pracownik gospodarczy

V–VII

podstawowe

15

Portier,
dozorca

IV–V

podstawowe

16

Sprzątaczka

III–V

podstawowe

 

III. Pracowników zatrudnionych w OSW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zakładu

XVIII–XIX

8

wyższe

7

2

Główny specjalista,
kierownik zespołu

XVI–XVII

7

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Starszy specjalista

XIV–XV

wyższe

6

4

Specjalista

XII–XIV

wyższe

4

5

Starszy inspektor

XI–XIII

wyższe

3

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

6

Inspektor

ix–xII

średnie

2

7

Księgowy

VIII–XI

średnie

8

Starszy referent

VII–IX

średnie

1

9

Referent

VI–VIII

średnie

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kontroler techniczny

X–XII

średnie zawodowe

4

2

Maszynistka klasy mistrzowskiej

IX–XI

średnie i tytuł mistrzowski

4

3

Starsza maszynistka

XVIII–IX

średnie

2

4

Maszynistka

VII–VIII

średnie

2

5

Kierowca mikrobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

6

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

7

Portier,
dozorca,
sprzątaczka

III–V

podstawowe

8

Goniec

II–IV

podstawowe

 

IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Bibliotekarze dyplomowani i pozostali pracownicy służby bibliotecznej

1

Starszy: kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

XXI–XXII

 

2

Kustosz dyplomowany,
dokumentalista dyplomowany

XX–XXI

 

3

Starszy kustosz,
główny specjalista,
administrator systemu bibliotecznego starszy kustosz – bibliotekarz systemowy

XVIII–XX

według odrębnych przepisów

4

Kustosz

XV–XVII

5

Starszy: bibliotekarz, dokumentalista, specjalista

XIII–XV

6

Bibliotekarz,
dokumentalista,
specjalista

XI–XIII

 

7

Starszy magazynier biblioteczny, młodszy: bibliotekarz, dokumentalista

X–XI

 

8

Magazynier biblioteczny

IX–X

 

II. Pracownicy administracji i obsługi

1

Główny specjalista

XV–XVII

wyższe

7

2

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

5

3

Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, audiowizualnych, komputerowych

XII–XIV

średnie

5

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

4

Specjalista

XI–XIII

średnie

5

5

Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

X–XII

średnie

4

6

Księgowy,
starszy referent,
operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

IX–X

średnie

2

7

Kierowca

VII–V1II

według odrębnych przepisów

8

Referent,
kasjer,
magazynier,
sekretarka

VI–VIII

średnie

4

9

Pomocnik biblioteczny

V–VII

zawodowe

 

V. Pracowników zatrudnionych w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Koordynator Pionu Beneficjenta

XVII–XIX

10

wyższe

4

2

Doradca

XVI–XVIII

9

wyższe

4

3

Audytor,
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
radca prawny

XIV–XVII

8

według odrębnych przepisów

naczelnik wydziału,
ekspert,
koordynator realizacji projektów

 

wyższe

4

4

Kierownik sekcji,
kierownik projektu,
koordynator finansowy projektów

XIII–XVI

8

wyższe

3

5

Główny specjalista

XIII–XVI

7

wyższe

3

6

Starszy specjalista

XI–XV

wyższe

2

7

Specjalista,
konsultant funduszy europejskich, informatyk

X–XIV

wyższe

2

średnie

4

8

Starszy inspektor,
kancelarzysta

VIII–XIII

wyższe

1

średnie

4

9

Inspektor,
redaktor,
grafik

VII–XII

wyższe

1

średnie

3

10

Samodzielny referent

VII–XI

wyższe

średnie

2

11

Starszy referent

VI–X

średnie

1

12

Referent

IV–IX

średnie

13

Kierownik magazynu

VII–XI

2

średnie

2

archiwista

14

Dokumentalista

IV–X

średnie

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

15

Kierowca

IV–IX

według odrębnych przepisów

16

Pracownik gospodarczy,
magazynier

III–VIII

zasadnicze

sprzątaczka

podstawowe

 

VI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV–XIX

7

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV–XVIII

6

3

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII–XVII

5

według odrębnych przepisów

4

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII–XVI

4

 

VII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef ochrony

XI–XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X–XII

4

3

Dowódca zmiany

IX–XI

3

4

Starszy wartownik – konwojent

VI–IX

5

Wartownik – konwojent

V–VII

6

Młodszy wartownik – konwojent

IV–VI

 

VIII. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I–VII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa­nia

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje1)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu

XVII–XVIII

8

wyższe

6

2

Zastępca kierownika zakładu

XVI–XVII

6

wyższe

6

3

Zastępca głównego księgowego

XIV–XVII

8

wyższe

6

4

Główny specjalista

XIV–XVII

6

wyższe

6

 

rzecznik patentowy,
radca prawny

według odrębnych przepisów

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

5

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

XVI–XVII

5

wyższe

5

6

Kierownik: zespołu, pracowni,
analityk systemu,
kierownik punktu żywienia

XIII–XVI

52)

wyższe

5

 

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe i uprawnienia budowlane

7

Zastępca kierownika działu,
kierownik samodzielnej sekcji

XII–XV

5

wyższe

5

 

starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XI–XIV

średnie i uprawnienia budowlane

5

9

Kierownik: sekcji, zmiany

XI–XIV

4

średnie

6

10

Kierownik: internatu, stołówki, bufetu

XI–XIV

3

średnie

4

11

Specjalista

XI–XIV

wyższe

3

12

Starszy: technik, laborant

IX–XIV

średnie

5

13

Zastępca kierownika stołówki

IX–XIII

średnie

4

14

Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki

X–XIII

4

średnie

4

starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu,
mechanik, instruktor
samodzielny referent,
technik,
projektant,
informatyk,
laborant

starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

15

Technolog

VIII–XIII

średnie

3

16

Bibliotekarz

IX–XII

według odrębnych przepisów

17

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży

IX–XII

2

średnie

4

 

starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer,
dokumentalista,
programista,
operator systemu

 

 

1

2

3

4

5

6

18

Inspektor,
redaktor,
grafik,
redaktor techniczny,
korektor,
kalkulator,
zaopatrzeniowiec,
magazynier,
ratownik wodny,
elektronik,
księgowy,
kasjer

VIII–XI

średnie

3

19

Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych,
planista,
ekonomista,
fotograf,
sekretarka,
dyspozytor taboru samochodowego,
kontroler techniczny,
przewodnik turystyczny

VIII–X

średnie

2

20

Intendent

VI–X

średnie

2

21

Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum

VII–IX

2

średnie

3

 

operator elektronicznej techniki obliczeniowej,
kontroler przygotowania danych,
starsza maszynistka,
młodszy: programista, elektronik, technolog, mechanik

22

Referent,
archiwista,
maszynistka,
operator,
starsza: telefonistka, teletypistka

VII–VIII

średnie

23

Operator urządzeń przygotowania danych

VII–VIII

podstawowe

2

24

Pracownik kancelarii

IV–VIII

średnie

podstawowe

2

25

Młodszy bibliotekarz

VI–VII

według odrębnych przepisów

26

Młodszy: technik, dokumentalista, telefonistka,
teletypistka

V–VII

średnie

27

Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych

V–VII

podstawowe

28

Młodsza: telefonistka, teletypistka

IV–VI

podstawowe i umiejętność wykonywania czynności

Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1.

Szef kuchni

IX–XIII

2

średnie

4

2

Kuchmistrz,
mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII–XII

średnie

4

3

Barman

VII–IX

średnie

2

 

1

2

3

4

5

6

4

Sprzedawca,
dietetyk,
starszy kelner

VI–IX

średnie

3

kucharz,
garmażer,
cukiernik

zasadnicze

2

5

Starszy bufetowy,
młodszy kucharz,
kelner

V–VIII

zasadnicze

1

6

Bufetowy,
wykwalifikowana pomoc kuchenna

III–VII

zasadnicze

7

Młodszy kelner,
kawiarka

II–VI

zasadnicze

8

Pomoc kuchenna, bufetowa

I–V

podstawowe

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi

1

Starszy rzemieślnik – specjalista

X–XII

średnie

4

2

Maszynista offsetowy

VII–XII

zasadnicze

2

3

Rzemieślnik – specjalista, operator maszyn cyfrowych

IX–XI

 

zasadnicze

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Mechanik samochodowy,
kserografista,
konserwator maszyn

IX–X

zasadnicze

2

5

Kierowca

VII–X

według odrębnych przepisów

6

Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator ltp.),
elektronik,
ogrodnik,
palacz c.o.

VIII–IX

zasadnicze lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie

7

Operator urządzeń powielających lub offsetowych,
recepcjonista

VII–VIII

podstawowe

8

Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp.,
starsza pokojowa

IV–VII

podstawowe

9

Pomocnik rzemieślnika

III–VI

 

podstawowe i przyuczenie do zawodu

praczka,
prasowaczka,
szwaczka,
powielaczowy

podstawowe

 

10

Starszy dźwigowy, portier,
pokojowa

IV–V

11

Portier,
dozorca,
szatniarz,
dźwigowy,
woźny,
sprzątaczka,
pomocnik palacza

II–IV

podstawowe

12

Goniec

I–III

 

1

2

3

4

5

6

Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą

1

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

VII–XII

zasadnicze

3

2

Elektronik-konserwator,
organizator przetwarzania składu komputerowego,
składacz komputerowego systemu składu,
kopista offsetowy,
maszynista typograficzny arkuszowy,
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,
montażysta składu,
fotoretuszer,
fotograf,
retuszer,
naświetlacz składu komputerowego,
składacz ręczny,
montażysta offsetowy,
maszynista maszyn druku cyfrowego,
introligator: galanteryjny, przemysłowy

VII–XII

zasadnicze

3

3

Mechanik

V–XII

zasadnicze

2

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VI–XI

zasadnicze

2

5

Składacz na aparatach pisząco-kodujących

VII–X

zasadnicze

1

6

Elektromonter,
operator rysografu

V–X

zasadnicze

1

7

Krajacz

IV–X

podstawowe

8

Szlifierz ostrzarz

V–IX

podstawowe

9

Kompletator składu komputerowego

VI–VIII

podstawowe

10

Belowacz makulatury,
pracownik: magazynowy, transportowy, w ekspedycji,
operator: maszyn powielających, kserograficznych

IV–VIII

podstawowe

11

Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych, druku cyfrowego,
odbieracz przy maszynach drukujących

IV–VII

podstawowe

12

Liczarka,
pomocnik

IV–VI

podstawowe

 

Załącznik 4. [WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW]

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom – bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 – za odpłatnością w wysokości 50 % stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60 % stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie – 12 %;

2) obiad – 30 %;

3) kolację – 18 %.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy – z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni – z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni – z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.

 

 

1) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »