REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 119 poz. 765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin lub wydawania opinii, o których mowa w pkt 2;

2) szczegółowy zakres badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także elementy, wymienione w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, zwanej dalej „ustawą”, jakie powinna zawierać opinia o nawozach oraz środkach wspomagających uprawę roślin;

3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin;

4) wymagania, jakie ma spełniać treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu;

5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujących w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin oraz ich wartości;

6) minimalne wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.

§ 2.
1. Badania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obejmują:

1) badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne potwierdzające:

a) deklarowaną w szczegółowej dokumentacji zawartość składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnianie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń – w przypadku nawozów,

b) deklarowane w szczegółowej dokumentacji parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnianie wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń – w przypadku środków wspomagających uprawę roślin;

2) badania biologiczne potwierdzające stan sanitarny nawozu organicznego i organiczno-mineralnego oraz organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin;

3) badania rolnicze przeprowadzane co najmniej przez jeden sezon wegetacyjny potwierdzające:

a) przydatność nawozu do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb,

b) korzystny wpływ stymulatorów wzrostu na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, mają na celu ustalenie:

1) przydatności nawozów do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb;

2) przydatności środków poprawiających właściwości gleby do poprawy właściwości lub parametrów chemicznych i fizykochemicznych lub fizycznych, lub biologicznych gleby;

3) spełnienia wymagań jakościowych oraz dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;

4) korzystnego wpływu stymulatorów wzrostu na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin w inny sposób niż składniki pokarmowe roślin;

5) oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

3. Wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez poddaje się wyłącznie badaniom fizycznym, fizykochemicznym i chemicznym.

4. Badaniom rolniczym nie poddaje się nawozu:

1) mineralnego, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych stwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb;

2) organicznego i organiczno-mineralnego wytworzonego wyłącznie z surowców roślinnych oraz ubocznych produktów zwierzęcych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. wprowadzającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1774/2002”, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub surowców zastosowanych do jego wytwarzania potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb, lub rekultywacji gleb.

5. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się do nawozów wyprodukowanych z odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach, zwanych dalej „odpadami”, których działanie nie jest sprawdzone.

§ 3.
Badania fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne oraz rolnicze przeprowadza się dla nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

1) wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na próbkach nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin pobranych przez próbkobiorcę z okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub z jednostki akredytowanej w zakresie pobierania próbek;

2) przywiezionych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich – na próbkach nawozu i środka wspomagającego uprawę roślin pobranych przez próbkobiorcę posiadającego uprawnienia w zakresie pobierania próbek.

§ 4.
Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:

1) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zwany dalej „Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa”,

b) Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, zwany dalej „Instytutem Nawozów Sztucznych”,

c) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) w zakresie badań biologicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,

b) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zwany dalej „Państwowym Instytutem Weterynaryjnym”,

c) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, zwany dalej „Instytutem Ochrony Środowiska”,

d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, zwany dalej „Instytutem Medycyny Wsi”,

e) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) w zakresie badań rolniczych nawozów i stymulatorów wzrostu:

a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – dla nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw polowych lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania w uprawach polowych,

b) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem Warzywnictwa” – dla nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw warzywnych lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania w uprawach warzywnych,

c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa” – dla nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania w uprawach sadowniczych, w uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach,

d) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, zwany dalej „Instytutem Badawczym Leśnictwa” – dla nawozu przeznaczonego do nawożenia lasów lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania w uprawach leśnych,

e) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, zwany dalej „Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych” – dla nawozu przeznaczonego do nawożenia użytków zielonych lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania na użytkach zielonych,

f) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 5.
Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w zakresie:

a) spełniania wymagań jakościowych, a także wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin oraz wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez – dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przewidzianych do stosowania w uprawach polowych,

b) przydatności nawozu do nawożenia upraw polowych lub rekultywacji gleb oraz środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu do stosowania w uprawach polowych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

2) Instytut Warzywnictwa w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin – dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przewidzianych do stosowania w uprawach roślin warzywnych,

b) przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania w uprawach warzywnych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin – dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przewidzianych do stosowania w uprawach sadowniczych, w uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach,

b) przydatności nawozu do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania w uprawach sadowniczych, w uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

4) Instytut Badawczy Leśnictwa w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin – dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przewidzianych do stosowania w lasach,

b) przydatności nawozu do nawożenia roślin i gleb w lasach lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania w uprawach roślin i na glebach w lasach, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

5) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w zakresie:

a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin – dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin przewidzianych do stosowania na użytkach zielonych,

b) przydatności nawozu do nawożenia użytków zielonych lub środka wspomagającego uprawę roślin do stosowania na użytkach zielonych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko;

6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie spełniania przez nawóz mineralny lub mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;

7) Państwowy Instytut Weterynaryjny w zakresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin:

a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub

b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub

c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce

– wymagań weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu nr 1774/2002.

§ 6.
Jednostkami upoważnionymi do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w rolnictwie, są:

1) Instytut Medycyny Wsi – w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi;

2) Państwowy Instytut Weterynaryjny – w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt;

3) Instytut Ochrony Środowiska – w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na środowisko.

§ 7.
Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 i 6, zawierają:

1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu lub nazwę, rodzaj i postać środka wspomagającego uprawę roślin;

2) informację o zakazie stosowania na pastwiskach nawozu lub środka poprawiającego glebę, lub stymulatora wzrostu otrzymanych z ubocznych produktów zwierzęcych lub zawierających takie produkty;

3) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu.

§ 8.
Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1–5 lit. a i pkt 6 oraz § 6, oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierają informację o surowcach, z których został wyprodukowany nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin.
§ 9.
Opinia, oprócz informacji, o których mowa w § 7 i 8, wydana przez:

1) Instytut Nawozów Sztucznych zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego lub mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin,

b) potwierdzenie spełniania przez nawóz mineralny lub mineralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych i wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;

2) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego magnez, a także organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin, przewidzianych do stosowania w uprawach polowych,

b) potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, a także przez organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin, przewidzianych do stosowania w uprawach polowych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa, lub Instytut Melioracji i Użytków Zielonych zawiera dodatkowo:

a) wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin, przewidzianych do stosowania odpowiednio w uprawach warzywnych lub sadowniczych, w uprawach roślin ozdobnych, na trawnikach lub w lasach, lub na użytkach zielonych,

b) potwierdzenie spełniania wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub przez organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin, przewidzianych do stosowania w uprawach warzywnych lub sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych, na trawnikach lub w lasach, lub na użytkach zielonych;

4) Instytut Medycyny Wsi – zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi, po prawidłowym ich zastosowaniu;

5) Państwowy Instytut Weterynaryjny – zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt, po prawidłowym ich zastosowaniu;

6) Instytut Ochrony Środowiska – zawiera dodatkowo informacje o oddziaływaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na środowisko, po prawidłowym ich zastosowaniu.

§ 10.
Opinie jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1–5 lit. b, oprócz informacji, o których mowa w § 7, zawierają:

1) wymagania jakościowe nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;

2) ocenę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin stwierdzającą ich przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem;

3) informację o oddziaływaniu prawidłowo zastosowanego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko;

4) informację o możliwości stosowania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin – w przypadku takich nawozów lub środków.

§ 11.
Opinia jednostki organizacyjnej w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 7, oprócz informacji, o których mowa w § 7 pkt 1 i 3, zawiera ocenę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002.
§ 12.
1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań nawozów lub środka wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, zawiera:

1) nazwę nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;

2) opis technologii produkcji zawierający informacje o rodzaju surowców lub produktów, z których nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin został wyprodukowany, i ich nazwy;

3) dane dotyczące formy azotu, jeżeli jednym z surowców są nawozy azotowe lub wieloskładnikowe zawierające azot;

4) deklarację producenta o spełnianiu przez nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych.

2. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 i 6, zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 1;

2) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu.

3. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1–5 lit. b, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, zawiera:

1) badania i opinie wymagane dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;

2) opinię wydaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu o możliwości stosowania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin przewidzianych do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin – w przypadku ich łącznego stosowania.

4. Dokumentacja niezbędna do wydania opinii, o których mowa w § 5 pkt 1–5 lit. a, pkt 6 i 7 oraz § 6, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2, zawiera:

1) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaganych dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin;

2) w przypadku opinii wydawanej przez Instytut Medycyny Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny oraz Instytut Ochrony Środowiska:

a) wyniki badań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, wymaganych dla określonego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,

b) opinię o spełnianiu przez nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

§ 13.
W treści instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu, niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego ich stosowania, są zawarte:

1) nazwa nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;

2) informacja o zakresie, dawce, sposobie i terminach stosowania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;

3) sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu – w przypadku nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu stosowanych w postaci płynnej;

4) informacja o zakazie stosowania na pastwiskach – w przypadku nawozu lub środka poprawiającego glebę, lub stymulatora wzrostu otrzymanych z ubocznych produktów zwierzęcych lub zawierających takie produkty;

5) informacje o sposobie przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby, lub stymulatora wzrostu;

6) pouczenie o środkach ostrożności.

§ 14.
1. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środkach wspomagających uprawę roślin nie może przekraczać, w przypadku:

1) chromu (Cr) – 100 mg,

2) kadmu (Cd) – 5 mg,

3) niklu (Ni) – 60 mg,

4) ołowiu (Pb) – 140 mg,

5) rtęci (Hg) – 2 mg

– na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

2. W nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest występowanie:

1) żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.;

2) bakterii z rodzaju Salmonella.

3. W przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 7, oprócz spełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, określona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosić mniej niż 1 000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu.

4. Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w nawozach mineralnych i środkach wspomagających uprawę roślin pochodzenia mineralnego nie może przekraczać:

1) w wapnie nawozowym:

a) kadmu (Cd) – 8 mg,

b) ołowiu (Pb) – 200 mg

– na kg tlenku wapnia (CaO);

2) w wapnie nawozowym zawierającym magnez:

a) kadmu (Cd) – 15 mg,

b) ołowiu (Pb) – 600 mg

– na kg sumy tlenku wapnia i tlenku magnezu (CaO + MgO);

3) w pozostałych nawozach mineralnych i środkach wspomagających uprawę roślin pochodzenia mineralnego:

a) arsenu (As) – 50 mg,

b) kadmu (Cd) – 50 mg,

c) ołowiu (Pb) – 140 mg,

d) rtęci (Hg) – 2 mg

– na kg masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

§ 15.
Nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, powinny spełniać następujące wymagania jakościowe:

1) w nawozach mineralnych w postaci stałej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 2 % (m/m) azotu całkowitego (N) oraz 1 % (m/m) każdej z obecnych form azotu w przypadku ich deklarowania,

b) 2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

2) w nawozach mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 1 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 20 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 1 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,5 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

5) nawozy organiczne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 30 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,3 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);

6) w nawozach organicznych w postaci płynnej, w których deklaruje się zawartość azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumę, zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż:

a) 0,08 % (m/m) azotu całkowitego (N),

b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),

c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).

§ 16.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 236, poz. 2369).
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 listopada 2007 r. pod numerem 2007/0628/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-07-07
  • Data wejścia w życie: 2008-07-22
  • Data obowiązywania: 2010-01-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA