| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lipca 2008 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik zakończy sprawowanie swojej funkcji przez przedłożenie Radzie Ministrów końcowego sprawozdania ze swojej działalności w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

3. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

2) opracowanie projektu rządowego Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do Objęcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, który będzie stanowił podstawę działań Pełnomocnika i członków Rady Ministrów;

3) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem programu i kalendarza przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w tym najważniejszych celów Rzeczypospolitej Polskiej, jakie mają być osiągnięte w tym okresie, a także koordynowanie prac związanych z wyborem priorytetów sektorowych Rzeczypospolitej Polskiej i priorytetów przewodnictwa;

4) inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla przygotowania organów administracji rządowej do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

5) koordynowanie prac mających na celu oszacowanie wysokości środków niezbędnych na wydatki związane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

6) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

7) współpraca z instytucjami edukacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji i służb publicznych do wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

8) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z organami administracji państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

9) koordynowanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowania do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej państw mających wspólnie z Rzecząpospolitą Polską sprawować przewodnictwo grupowe;

10) opiniowanie projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz innych dokumentów rządowych, dotyczących przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

§ 3.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań.
§ 4.
1. Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach kwartalnych lub częściej z inicjatywy Pełnomocnika.

3. Pierwsze sprawozdanie będzie obejmować trzeci kwartał 2008 r. i zostanie przedstawione nie później niż do końca października 2008 r.

4. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz Komitet Europejski Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2, oraz przedstawia propozycje działań naprawczych.

§ 5.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§ 6.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »