REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 144 poz. 901

USTAWA

z dnia 10 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego]
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4d dodaje się art. 4e–4h w brzmieniu:

„Art. 4e. 1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiących lotniska albo lądowiska wojskowe lub ich części niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, które mogą być wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lokalnego, regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, z podziałem tych lotnisk i lądowisk na:

1) trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej:

a) które powinny nadal zachować ich lotniczy charakter,

b) niewymagające zachowania ich lotniczego charakteru;

2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez te jednostki.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie zamieszcza się lotnisk i lądowisk wojskowych, które pomimo częściowego lub czasowego niewykorzystywania przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych lub realizację zobowiązań międzynarodowych nie mogą być wykorzystane jako lotniska cywilne użytku publicznego lub lądowiska cywilne.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się oznaczenie nieruchomości stanowiącej lotnisko albo lądowisko wojskowe lub jej części zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz jej powierzchnię.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także części lotnisk i lądowisk wojskowych niezbędnych do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego.

5. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz jego zmiany wspólnie opracowują Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.

6. Przepisy art. 4f–4h, art. 18 ust. 1 i 4a oraz art. 25c stosuje się odpowiednio do lądowisk cywilnych.

7. Do założenia albo rozbudowy lotniska użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.3)).

Art. 4f. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a, ujęte w wykazie, właściwy wojewoda przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwej jednostki samorządu terytorialnego o przekazanie jej nieruchomości Skarbu Państwa złożony do ministra właściwego do spraw transportu. We wniosku zamieszcza się dane dotyczące wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego i nieruchomości, o otrzymanie której ubiega się jednostka samorządu terytorialnego, oraz rodzaju planowanej działalności lotniczej na tym lotnisku.

3. Minister właściwy do spraw transportu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, opiniuje wniosek pod kątem jego zgodności z polityką transportową i kieruje go niezwłocznie do Ministra Obrony Narodowej do zaopiniowania, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod kątem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Minister właściwy do spraw transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek, mogą określić w opiniach warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a.

4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofał wniosku, minister właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz opiniami, do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 5a i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.4)) z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

6. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.

7. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, o której mowa w ust. 6, jest właściwy wojewoda. Przepisu art. 46 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.5)) nie stosuje się.

8. Wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają umowę darowizny nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania przez starostę czynności, o której mowa w ust. 6. Jeżeli strony nie zawarły w tym terminie umowy darowizny, stosuje się art. 4g ust. 8.

9. W umowie darowizny określa się także cel i przeznaczenie darowanej nieruchomości, warunki jej przekazania i wykorzystania, w szczególności wskazane w opiniach, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wzajemnych rozliczeń stron w przypadku odwołania darowizny. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje wraz z zobowiązaniami, które ujawnia się w umowie darowizny.

10. W księdze wieczystej darowanej nieruchomości dokonuje się wpisu określającego cel, na jaki nieruchomość jest darowana, jej przeznaczenie oraz warunki korzystania z nieruchomości.

11. Części lotnisk i lądowisk wojskowych ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. a, niezbędne do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, wojewoda na wniosek tych instytucji oddaje im w użytkowanie wieczyste. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio.

Art. 4g. 1. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4f mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4f, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.

3. Koszty dokonania czynności, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2, ponosi wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku gdy koszty te zostały poniesione wcześniej przez Skarb Państwa, jednostka ta jest zobowiązana do ich zwrotu.

4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną jej nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.6)).

5. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przedkładać ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te przedkłada się co sześć miesięcy, przy czym pierwszą informację przedkłada się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

6. Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wojewoda odwołuje darowiznę, o której mowa w art. 4f, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w art. 4e ust. 1, a w szczególności:

1) niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1, czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) wystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 1, nieusuwalnych przeszkód w wykorzystaniu nieruchomości w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1, w innym celu niż założenie albo rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 4f ust. 1.

7. Jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej nieruchomości wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do tej nieruchomości jest właściwy wojewoda.

8. Nieruchomości, o których mowa w ust. 6 i 7, podlegają przekazaniu do Ministra Obrony Narodowej. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzygają Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.

9. Przepisy ust. 2 i 3 oraz 5–8 stosuje się odpowiednio do instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

10. Do lotnisk, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy rozdziału 3.

Art. 4h. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, o których mowa w art. 4e ust. 1 pkt 2, ujęte w wykazie, właściwy wojewoda, na wniosek następujących jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części albo instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, przekazuje w drodze użyczenia co najmniej na lat 30:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego – na potrzeby realizacji ich zadań.

2. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4f ust. 2–5 i 7–10 oraz art. 4g ust. 2–6, 8 i 10 stosuje się odpowiednio.

3. Nieruchomości przekazane właściwej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 1 mogą być, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.”;

2) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, art. 4f ust. 8 i art. 4g ust. 8, zarządza Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy, z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w art. 4g ust. 8.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. O sposobie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będących lotniskami wojskowymi, nieujętymi w wykazie, o którym mowa w art. 4e ust. 1, przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, decydują wspólnie Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu.”;

3) po art. 25b dodaje się art. 25c w brzmieniu:

„Art. 25c. 1. Lotniska wojskowe przekazane Agencji do zagospodarowania z obowiązkiem zachowania lotniczego charakteru tych lotnisk mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

2. Lotniska wojskowe przekazane Agencji w użyczenie zgodnie z art. 22 mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego. Przepisu art. 24 nie stosuje się.”.

Art. 2. [Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.7)) w art. 11 w ust. 3 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) przychody, o których mowa w art. 4g ust. 4 i art. 4h ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3,

6) przychody, o których mowa w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901).”.

Art. 3. [Prawo lotnicze]
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.8)) w art. 54 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Z uwagi na rolę, w polityce rozwoju kraju, wyróżnia się lotniska lokalne (gminne, powiatowe) oraz ponadlokalne (regionalne, krajowe).”.

Art. 4. [Wnioski o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących lotniska wojskowe lub ich części]
1. Pierwsze wnioski, o których mowa w art. 4f–4h ustawy zmienianej w art. 1, jednostka samorządu terytorialnego albo instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego składa do ministra właściwego do spraw transportu nie później niż w terminie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Rada Ministrów wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 4e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także byłe lotniska wojskowe, przejęte przez Agencję Mienia Wojskowego zgodnie z art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 z obowiązkiem zachowania ich lotniczego charakteru i ujęte w jej ewidencji.

4. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na położenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej byłe lotnisko wojskowe lub jego część, o której mowa w ust. 3, Agencja Mienia Wojskowego przekazuje niezwłocznie wojewodzie, a wojewoda przekazuje przejętą nieruchomość, odpowiednio w formie darowizny:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy lokalnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego.

Przepisy art. 4f i art. 4g ust. 1–3 i 5–9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.

5. Na wniosek instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, Agencja Mienia Wojskowego przekazuje niezwłocznie wojewodzie, a wojewoda przekazuje przejętą nieruchomość tym instytucjom w użytkowanie wieczyste. Przepisy art. 4f i art. 4g ust. 1–3 i 5–9 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną jej nieruchomością, o której mowa w ust. 3 i 4, na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA