REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 180 poz. 1109

USTAWA

z dnia 5 września 2008 r.

o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” działającego na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.1)), zwanego dalej „Pocztą Polską”.
Art. 2. [Komercjalizacja Poczty Polskiej]
1. Komercjalizacja Poczty Polskiej, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu Poczty Polskiej w spółkę akcyjną o nazwie „Poczta Polska Spółka Akcyjna”, zwaną dalej „Spółką”, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.

2. Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była Poczta Polska, bez względu na charakter prawny tych stosunków, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 3. [Wyłączne prawo używania]
Spółce przysługuje wyłączne prawo używania wyrazu „poczta” w nazwie spółki, w różnych przypadkach, oraz zastrzeżonego znaku towarowego.
Art. 4. [Prawo używania oznak z godłem Rzeczypospolitej Polskiej]
Spółka ma prawo używania w działalności związanej z wykonywaniem obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych oznak z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, ustalonym dla godła, i napisem w otoku.
Art. 5. [Wyłączenie stosowania przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego]
Do Spółki nie ma zastosowania art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.2)).

Rozdział 2

Komercjalizacja Poczty Polskiej

Art. 6. [Stosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji]

Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje się przepisy art. 5–8, art. 12 ust. 2, 5 i 6, art. 13–16 oraz art. 19–19b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)).
Art. 7. [Termin na dokonanie komercjalizacji Poczty Polskiej]
1. Minister właściwy do spraw łączności w imieniu Skarbu Państwa, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokona komercjalizacji Poczty Polskiej.

2. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw łączności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, kwestionariusza przedsiębiorstwa oraz innych dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji Poczty Polskiej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 8. [Akt komercjalizacji Poczty Polskiej]
1. Minister właściwy do spraw łączności sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji Poczty Polskiej.

2. W akcie komercjalizacji Poczty Polskiej ustala się:

1) statut Spółki;

2) wysokość kapitału zakładowego Spółki;

3) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji;

4) osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd.

3. Akt komercjalizacji Poczty Polskiej zastępuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.4)), poprzedzające złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców.

4. Minister właściwy do spraw łączności reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do Spółki.

Art. 9. [Wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców]
1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd Spółki lub osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, zgłasza do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby Spółki wniosek o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

2. Wykreślenie Poczty Polskiej z rejestru przedsiębiorców następuje z urzędu z dniem wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców.

3. Wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców oraz związane z tym wykreślenie Poczty Polskiej z rejestru przedsiębiorców stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie.

Art. 10. [Tryb wyboru członków rady nadzorczej]
1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, członków rady nadzorczej, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy pięć osób. W skład rady nadzorczej wchodzą:

1) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw łączności;

2) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

3) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.

3. Tryb wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej określa statut Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4–8.

4. Przedstawiciele pracowników do pierwszej rady nadzorczej są wybierani w wyborach pośrednich, przy zachowaniu zasady powszechności i tajności.

5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarządza Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i ustala ich szczegółowe zasady.

6. Za przedstawicieli wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały najwięcej ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod warunkiem wzięcia w nim udziału co najmniej 50 % wszystkich pracowników zatrudnionych w chwili wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 5.

7. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowiązany dostarczyć ministrowi właściwemu do spraw łączności listę przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej, wybranych w sposób określony w ust. 4–6, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

8. W przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej zakładowe organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, posiadające reprezentatywność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.5)), wskażą przedstawicieli pracowników w terminie 30 dni od dnia otrzymania w tej sprawie pisma ministra właściwego do spraw łączności.

9. W przypadku ogłoszenia upadłości Spółki walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu jej członków.

Art. 11. [Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia]
1. Spółka dla realizacji wspólnych celów gospodarczych za zgodą walnego zgromadzenia może tworzyć spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Zgody walnego zgromadzenia w Spółce wymaga:

1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki;

2) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uchwała walnego zgromadzenia określa warunki i tryb zbycia akcji lub udziałów.

4. Statut może określić warunki, w jakich dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, nie wymaga zgody walnego zgromadzenia.

Rozdział 3

Działalność Spółki

Art. 12. [Przedmiot działalności gospodarczej Spółki]

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych, w tym usług o charakterze powszechnym;

2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej;

3) wykonywanie innych usług przy wykorzystaniu potencjału technicznego i kadrowego Spółki, w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki;

4) świadczenie usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych;

5) pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności bankowych;

6) świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowanie i magazynowanie.

2. Działalność wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest wykonywana w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.6)) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

3. Spółka może wykonywać inną działalność gospodarczą, jeżeli nie ogranicza ona działalności określonej w ust. 1.

4. Szczegółowy zakres działalności gospodarczej Spółki, o której mowa w ust. 1 i 3, określa statut Spółki.

5. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Spółka prowadzi z uwzględnieniem zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Art. 13. [Świadczenie usług i wykonywanie czynności]
1. W ramach świadczenia usług i wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, Spółka może w szczególności:

1) świadczyć usługi związane z transferem środków pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) wydawać karty płatnicze i wykonywać operacje przy ich użyciu;

3) wykonywać operacje czekowe i wekslowe;

4) nabywać i zbywać wierzytelności oraz świadczyć usługi w tym zakresie;

5) udzielać pożyczek ze środków własnych, w tym kredytów konsumenckich;

6) udzielać poręczeń i gwarancji oraz zaciągać inne zobowiązania nieujmowane w bilansie;

7) prowadzić sprzedaż skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji jednostek samorządu terytorialnego i wykonywać inne zlecone czynności z tym związane, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w odrębnych przepisach regulujących działalność w tym zakresie;

8) wykonywać usługi w zakresie przeliczania, sortowania i przechowywania znaków pieniężnych;

9) przechowywać przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniać skrytki sejfowe;

10) transportować wartości pieniężne, w tym papiery wartościowe i dokumenty bankowe;

11) świadczyć usługi teleinformatyczne i przetwarzania danych, w tym na rzecz instytucji finansowych i banków.

2. Spółka może w regulaminach podawanych do publicznej wiadomości określać warunki świadczenia usług, o których mowa w ust. 1. Postanowienia tych regulaminów są wiążące dla stron, jeżeli w umowie o świadczenie usług strony nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków.

Art. 14. [Pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych]
1. W ramach pośrednictwa w wykonywaniu usług finansowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, Spółka może:

1) świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;

2) na podstawie umowy zawartej z bankiem na piśmie, wykonywać czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.7));

3) świadczyć inne usługi.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, Spółka – pod warunkiem posiadania prawa do wykonywania ponad 50 % głosów na walnym zgromadzeniu banku – może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ten bank, w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności banku określonym w jego statucie, wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

3. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o treści pełnomocnictwa do wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia.

4. Udzielenie przez bank pełnomocnictwa do wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3–7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wydawane na wspólny wniosek banku i Spółki i określa czynności, które Spółka może wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz.

5. Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, jeżeli:

1) nie zostanie zakłócone ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem;

2) bank i Spółka będą posiadać wiarygodne plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2;

3) zostaną zapewnione:

a) wykonywanie przez bank skutecznej kontroli wewnętrznej,

b) możliwość wykonywania obowiązków biegłego rewidenta banku oraz

c) ochrona tajemnicy prawnie chronionej w zakresie czynności powierzonych przez bank Spółce;

4) bank będzie mógł kierować do Spółki wiążące zalecenia dotyczące wykonywania umowy obejmującej pełnomocnictwo do działania w imieniu banku.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wykonywania przez Spółkę działalności określonej w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

7. Działalność Spółki określona w ust. 2 podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

Art. 15. [Uprawnienia i obowiązki Spółki]
1. Spółka może:

1) posiadać rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim;

2) pobierać z Narodowego Banku Polskiego oraz odprowadzać do tego Banku znaki pieniężne, stosując się do zasad obowiązujących banki w tym zakresie.

2. Spółka i osoby w niej zatrudnione wykonujące lub uczestniczące w wykonywaniu czynności bankowych są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące tych czynności. Zakres tajemnicy bankowej oraz zasady udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Art. 16. [Moc prawna dokumentów urzędowych]
Potwierdzone przez Spółkę dowody przyjęcia wpłaty i dowody wypłaty, a w zakresie czynności określonych w art. 13 ust. 1 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 również wystawiane przez Spółkę oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, wraz z informacją o ich wysokości, zasadach oprocentowania, warunkach spłaty – mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Rozdział 4

Gospodarowanie mieniem Spółki

Art. 17. [Mienie Spółki]

1. Mienie Spółki, którego zagospodarowanie nie jest możliwe, a którego utrzymywania nie uzasadniają względy ekonomiczne, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym.

2. Spółka może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto mienia w postaci środków trwałych, przekazywanego zgodnie z ust. 1.

Rozdział 5

Szczególne uprawnienia pracownicze

Art. 18. [Stosowanie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji]

Do pracowników spółki mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 5 oraz Działu IV Rozdziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 19. [Prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem pojazdów]
Listonoszom używającym własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381), jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.
Art. 20. [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych]
Pracownikom Spółki w związku z wykonywaniem obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 21. [Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 5 i 7 wyrazy „jednostki organizacyjne państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”” zastępuje się wyrazami „jednostki organizacyjne Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej”;

2) w art. 62 wyrazy „Poczty Polskiej” zastępuje się wyrazami „Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej”.

Art. 22. [Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.9)) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4.
Art. 23. [Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego]
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.10)) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”” zastępuje się wyrazami „Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej”.
Art. 24. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.11)) w art. 3 w ust. 3 uchyla się pkt 10.
Art. 25. [Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych]
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.12)) w art. 93 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Poczta Polska Spółka Akcyjna.”.

Art. 26. [Ordynacja podatkowa]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.13)) w art. 54 w § 1 w pkt 5 wyrazy „Pocztę Polską” zastępuje się wyrazami „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną”.
Art. 27. [Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu]
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.14)) w art. 2 w pkt 1 wyrazy „państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”” zastępuje się wyrazami „Poczta Polska Spółka Akcyjna”.
Art. 28. [Prawo pocztowe]
W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje Poczta Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej „Pocztą Polską S.A.”.”;

2) w art. 31 w ust. 3, w art. 32 w ust. 1–6 i 8 oraz w art. 46 w ust. 2 użyte w różnym przypadku wyrazy „Poczta Polska” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Poczta Polska S.A.”;

3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operator przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych, o którym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do obowiązującego regulaminu, co najmniej na 60 dni przed wprowadzeniem.”;

4) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Operator publiczny obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową do działalności polegającej na świadczeniu powszechnych usług pocztowych, jeżeli ich świadczenie przynosi stratę.

2. Wysokość dotacji określa ustawa budżetowa, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami świadczenia powszechnych usług pocztowych a przychodami z tego tytułu.

3. Operator publiczny jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw łączności wysokość straty poniesionej na świadczeniu powszechnych usług pocztowych do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, w którym strata ta została poniesiona.

4. Dotacja za rok, w którym powstała strata, jest przyznawana w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, którego dotyczy dotacja, na podstawie przedłożonej przez Prezesa UKE, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, którego dotyczy dotacja, ministrowi właściwemu do spraw łączności:

1) kopii zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego operatora publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 6;

2) informacji o spełnieniu przez operatora wymogów dotyczących świadczenia powszechnych usług pocztowych, o których mowa w ustawie;

3) informacji o dokonaniu weryfikacji wymagań w zakresie prowadzenia przez operatora publicznego ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2.

5. Do dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33a.”.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 29. [Przepisy uchylone]

1. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.16)), z wyjątkiem przepisów art. 15a–15c i art. 41, które zachowują moc w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do dnia wykreślenia Poczty Polskiej z rejestru przedsiębiorców Poczta Polska działa na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 30. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21, 23 i 25–28, które wchodzą w życie w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 3.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118, poz. 747.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 2005 r. Nr 172, poz. 1442 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA