reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych

Na podstawie art. 15 ust. 5, art. 20a ust. 2 oraz art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 75, poz. 451 i Nr 113, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 12, 13 i 15,

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) PDF – format plików PDF (Portable Document Format) generowany w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu i jego wydruk.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu prawnego oraz oznacza się czasem. Podpis ten weryfikuje się za pomocą kwalifikowanego certyfikatu sporządzonego w strukturach fizycznych dokumentu w formacie XML i oznacza się czasem, zgodnie ze specyfikacją techniczną formatu podpisu określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem, obejmujące także dane organu (składu orzekającego), który wydał i podpisał orzeczenie, oraz opatruje się go bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez ten organ lub na mocy odrębnych przepisów do sporządzenia odpisu orzeczenia.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do uchwał Państwowej Komisji Wyborczej podpisanych na mocy odrębnych przepisów przez wszystkich członków biorących udział w ich podejmowaniu oraz obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej, a także protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum.”;

3) w § 4:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5 i 6,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Włączone w treść aktu elementy zewnętrzne określone w ust. 2 pkt 4 są przechowywane w postaci plików binarnych, do których odwołanie następuje w postaci względnego odnośnika opatrzonego etykietą z informacją na temat danego zbioru. Bezpośrednio w kodzie XML dokumentu elektronicznego wprowadza się skrót kryptograficzny danego pliku binarnego wyliczany za pomocą funkcji skrótu.”,

d) uchyla się ust. 4–7;

4) uchyla się § 5–7;

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Autentyczność i integralność dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę są zapewnione bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przez zastosowanie technik kryptograficznych systemu teleinformatycznego organu wydającego dziennik urzędowy.

2. Dzienniki urzędowe wydaje się w formacie PDF, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu wydającego i oznacza się czasem określanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ wydający dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz inne akty podlegające ogłaszaniu w postaci dokumentów elektronicznych udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej dane (certyfikaty) i aplikację służącą do weryfikacji oznaczeń i podpisów elektronicznych organów upoważnionych do podpisywania dzienników urzędowych, zbiorów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłaszaniu.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 6 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Jest wymagane, aby elektroniczna forma udostępnianych dzienników urzędowych była zabezpieczona za pomocą technik kryptograficznych systemu teleinformatycznego organu wydającego poprzez umieszczenie podpisu:”;

8) uchyla się załączniki nr 3–5 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Załącznik 1. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW NORMATYWNYCH W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 1568)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW NORMATYWNYCH W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 1.Akty prawne są zapisywane jako teksty strukturalne w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie elektronicznej XML, określonego standardem W3C (World Wide Web Consortium)

§ 2. Tekst strukturalny aktu prawnego zawiera:

1) strukturę aktu prawnego:

a) część,

b) księgę,

c) tytuł,

d) dział,

e) rozdział,

f) oddział,

g) artykuł,

h) paragraf,

i) ustęp,

j) punkt,

k) literę,

I) tiret;

2) tekst poszczególnych części aktu;

3) tytuły poszczególnych części aktu;

4) przypisy wraz z odnośnikami;

5) uwagi do treści umieszczanych bezpośrednio w tekście lub na marginesie;

6) włączone w treść elementy zewnętrzne (obrazy, tabele itp. przechowywane w osobnych dokumentach);

7) załączniki do aktów prawnych;

8) odesłania do innych aktów prawnych;

9) oznaczenia definicji pojęć słownikowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama