| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców

Na podstawie art. 11c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”, zakres tego wywiadu oraz miejsce i czas jego przeprowadzania, a także formę sprawozdania sporządzane go z przeprowadzonego wywiadu.
§ 2.
Wywiad przeprowadzany przez funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem” obejmuje informacje o:

1) danych cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest postępowanie, zwanego dalej „cudzoziemcem”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–8, 11–18 oraz 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

2) miejscu pobytu cudzoziemca;

3) członkach rodziny cudzoziemca oraz osobach, z którymi zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym;

4) wykonywaniu przez cudzoziemca pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej;

5) podjęciu lub kontynuacji przez cudzoziemca nauki lub szkolenia zawodowego;

6) sytuacji materialnej i warunków bytowych cudzoziemca;

7) podejmowaniu przez cudzoziemca działań mogących mieć wpływ na ochronę bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo stanowiących zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

§ 3.
Wywiad przeprowadza się w terminie umożliwiającym zakończenie postępowania prowadzonego wobec cudzoziemca na zasadach i w terminie, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
§ 4.
Funkcjonariusz przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu zapoznaje się z posiadanymi przez Straż Graniczną informacjami dotyczącymi cudzoziemca.
§ 5.
1. Wywiad przeprowadza się we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego zamieszkania lub pobytu oraz w miejscu jego pracy, nauki lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2. Wywiad może być przeprowadzany we wskazanym przez cudzoziemca miejscu zamieszkania lub pobytu jego małżonka lub innego członka rodziny, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym.

§ 6.
Wywiad przeprowadza się w godzinach od 600 do 2200.
§ 7.
1. Przed rozpoczęciem wywiadu umundurowany funkcjonariusz jest obowiązany podać osobie udzielającej informacji stopień oraz imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i cel przeprowadzenia wywiadu.

2. Nieumundurowany funkcjonariusz, przed rozpoczęciem wywiadu, poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby udzielającej informacji umożliwia odnotowanie numeru tej legitymacji, nazwy organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza.

§ 8.
Funkcjonariusz przeprowadzający wywiad zbiera informacje, o których mowa w § 2, od rodziny cudzoziemca, osób z nim zamieszkujących i sąsiadów, przełożonych w miejscu jego pracy, nauczycieli lub wychowawców w szkole oraz od innych osób lub instytucji, które mogą posiadać wiedzę o cudzoziemcu.
§ 9.
1. Po zakończeniu wywiadu funkcjonariusz niezwłocznie sporządza sprawozdanie.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad;

2) imię i nazwisko cudzoziemca;

3) imię i nazwisko osoby udzielającej informacji;

4) miejsce przeprowadzenia wywiadu;

5) wyjaśnienia i informacje ustalone w toku wywiadu;

6) ewentualne uwagi;

7) datę przeprowadzenia wywiadu;

8) podpis funkcjonariusza przeprowadzającego wywiad.

3. Sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

4. Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 10.
1. W tej samej sprawie można przeprowadzać, w zależności od liczby osób udzielających informacji, kilka wywiadów.

2. Z każdego wywiadu sporządza się odrębne sprawozdanie.

3. Sprawozdanie z wywiadu dołącza się do akt postępowania, w toku którego przeprowadza się wywiad.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165 poz. 1170 oraz z 2008 r Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 Nr 216, poz. 1367 Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.

Załącznik 1. [WZÓR SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 1647)

WZÓR SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »