| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się od dnia 7 stycznia 2009 r. od godziny 2200 do dnia 15 lutego 2009 r. do godziny 2200 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w poborze gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ 50) oraz gazu ziemnego zaazotowanego Lw i Ls (GZ-41,5 i GZ-35), zwane dalej „ograniczeniami”.
§ 2.
1. Ograniczeniami objęci są odbiorcy, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1252), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Ograniczenia nie dotyczą:

1) odbiorców pobierających gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1)), dla tego punktu wyjścia wynosi mniej niż 417 m3/h,

2) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych

– o których mowa w § 4 ust 2 rozporządzenia.

§ 3.
Ograniczenia są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego ogłaszanych w trybie określonym w § 8 rozporządzenia, zgodnie z planami wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
§ 4.
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, operator systemu przesyłowego informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw gospodarki o odbiorcach, których dotyczą zróżnicowane ograniczenia, i stopniu zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń oraz o przyczynach wprowadzenia zróżnicowanych ograniczeń.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »