| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820 oraz z 2008 r. Nr 55, poz. 336 i Nr 114, poz. 727) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).”;

2) w § 7:

a) uchyla się pkt 60,

b) dodaje się pkt 61–82 w brzmieniu:

„61) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) – określa załącznik nr 64 do rozporządzenia;

62) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) – określa załącznik nr 65 do rozporządzenia;

63) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) – określa załącznik nr 66 do rozporządzenia;

64) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) – określa załącznik nr 67 do rozporządzenia;

65) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A) – określa załącznik nr 68 do rozporządzenia;

66) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – określa załącznik nr 69 do rozporządzenia;

67) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) – określa załącznik nr 70 do rozporządzenia;

68) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) – określa załącznik nr 71 do rozporządzenia;

69) deklaracji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6R) – określa załącznik nr 72 do rozporządzenia;

70) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR) – określa załącznik nr 73 do rozporządzenia;

71) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R) – określa załącznik nr 74 do rozporządzenia;

72) deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10R) – określa załącznik nr 75 do rozporządzenia;

73) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R) – określa załącznik nr 76 do rozporządzenia;

74) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) – określa załącznik nr 77 do rozporządzenia;

75) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) – określa załącznik nr 78 do rozporządzenia;

76) wykazu udziałów w spółkach (SSE/A) – określa załącznik nr 79 do rozporządzenia;

77) rozliczenia podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R) – określa załącznik nr 80 do rozporządzenia;

78) rozliczenia zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (SSE-R/A) – określa załącznik nr 81 do rozporządzenia;

79) informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) – określa załącznik nr 82 do rozporządzenia;

80) informacji o zakładach (oddziałach) (CIT-ST/A) – określa załącznik nr 83 do rozporządzenia;

81) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) – określa załącznik nr 84 do rozporządzenia;

82) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) – określa załącznik nr 85 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 24 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 31 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 34 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 37 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 38 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 39 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik nr 40 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

17) załącznik nr 41 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia;

18) załącznik nr 42 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 43 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 44 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia;

21) załącznik nr 47 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 51 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia;

23) załącznik nr 54 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia;

24) załącznik nr 55 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego rozporządzenia;

25) załącznik nr 57 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego rozporządzenia;

26) załącznik nr 59 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego rozporządzenia;

27) załącznik nr 60 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego rozporządzenia;

28) załącznik nr 61 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego rozporządzenia;

29) uchyla się załącznik nr 63 do rozporządzenia;

30) dodaje się załączniki nr 64–85 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 27–48 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 1. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 49 do niniejszego rozporządzenia.

2. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 50 do niniejszego rozporządzenia.

3. Strukturę logiczną informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), dotyczącej uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. określa załącznik nr 51 do niniejszego rozporządzenia.

4. Strukturę logiczną rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), dotyczącego uzyskanego dochodu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 52 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
 1. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r.

2. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.

3. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 15 i 77–83 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dochodów (strat) osiągniętych (poniesionych) w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2006 r.

4. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 31 i 51 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r.

5. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 37 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r.

6. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 38 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r.

7. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 39–42 i 47 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r.

8. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 44 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007 r.

9. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 64 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w załączniku nr 27 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r.

10. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 65 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2008 r.

11. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 67–71 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

12. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 72–76 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2008 r.

13. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 84 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.

14. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 85 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »