| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 i Nr 286, poz. 2884 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 514) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organie – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub marszałka województwa mazowieckiego w przypadku określonym w art. 97 ust. 3 ustawy;”,

b) dodaje się pkt 10–12 w brzmieniu:

„10) wniosku elektronicznym – rozumie się przez to wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

11) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji kierowców, z wykorzystaniem którego organ wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonanie praw jazdy;

12) państwie członkowskim Unii Europejskiej – rozumie się przez to również Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta zamawia spersonalizowane krajowe prawa jazdy u producenta tych dokumentów, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i podpis wnioskodawcy. Wzór i opis prawa jazdy określają przepisy w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

b) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 94 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji;”,

– w pkt 7 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach:

– dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy,

d) za pośrednictwem ośrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym:


– dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,

– kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwie umocowanego urzędnika przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy;”,

– dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) od osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego:

a) wniosku,

b) dokumentów, o których mowa w art. 97a ust. 2 ustawy, oraz

c) fotografii, o której mowa w pkt 1 lit. f, kserokopii posiadanego prawa jazdy i dowodu uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, która jest równa opłacie za wydanie prawa jazdy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 12 i 13, jest uiszczenie opłaty ewidencyjnej.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3–5, pkt 7 lit. c i pkt 10, 11 i 13, składa się bezpośrednio do organu.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu wydającego o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy. Gdy nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.3)).”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia albo odmowy ich wydania należy:

1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:

a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,

b) spełnienia przesłanek określonych w ustawie do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,

c) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji kierowców danymi w zakresie posiadanych uprawnień i zakazów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczeń psychologicznych o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane – jeżeli osoba posiada wcześniej wydane uprawnienie,

d) zgodności danych z ujętymi w prowadzonej ewidencji osób bez uprawnień danymi w zakresie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów, orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile są one wymagane – jeżeli osoba nie posiada wcześniej wydanego uprawnienia,

e) czy prawo jazdy podlega warunkowi, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – jeżeli osoba ubiega się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy;

2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem – skierować osobę na badania lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 123 ustawy i zawiadomić o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń organ przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich;

3) w przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, wezwać do uzupełnienia odpowiednio osobę, której dokumenty dotyczą, ośrodek lub jednostkę wojskową;

4) w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów:

a) wypełnić wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji,

b) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę kierowcy,

c) w odniesieniu do:

– prawa jazdy – przekazać producentowi dane, o których mowa w § 3 ust. 1 – w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,

– pozwolenia – wypełnić druk pozwolenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,

d) po otrzymaniu prawa jazdy od producenta – uzupełnić dane we wniosku oraz w systemie teleinformatycznym,

e) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowców;

5) w wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów:

a) odmówić wydania prawa jazdy lub pozwolenia,

b) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego,

c) umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji:

– osób bez uprawnień, jeżeli nie uzyskała dotychczas uprawnienia,

– kierowców, jeżeli uzyskała wcześniej uprawnienie.

2. Wniosek, prawo jazdy lub pozwolenie wypełnia się w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4, stosując następujące zasady:

1) numer karty kierowcy – numer składający się z 7 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):

a) pierwsze dwa znaki – ostatnie dwie cyfry roku jej wydania,

b) ostatnie pięć znaków – kolejna liczba porządkowa (pola nieujęte liczbą wypełnia się zerami);

2) numer prawa jazdy lub pozwolenia – numer składający się, w zależności od organu wydającego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znaków oznaczających (licząc od prawej strony):

a) pierwsze 2, 4 lub 7 znaków – identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „kodem terytorialnym”,

b) ostatnie 7 znaków – numer karty kierowcy;

3) organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie – nazwa organu;

4) data ważności prawa jazdy:

a) data określona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich, a jeżeli:

– w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub zostało wydane z bezterminową datą ważności, to znak „–”,

– orzeczenia lekarskie zawierają różne daty przeprowadzenia ponownych badań lekarskich w zakresie określonych kategorii prawa jazdy, to data z nich najpóźniejsza,

b) data ważności prawa jazdy wydanego za granicą, w przypadku jego wymiany, z zastrzeżeniem ust. 7;

5) data ważności pozwolenia:

a) data ustalona przez starostę stosownie do terminów badań wynikających z art. 122 ust. 2 ustawy,

b) data ukończenia przez osobę 57. roku życia, jeżeli data okresu 5-letniego ustalona stosownie do lit. a byłaby późniejsza od tej daty,

c) data ukończenia przez osobę 66. roku życia, jeżeli data okresu 2-letniego ustalona stosownie do lit. a byłaby późniejsza od tej daty,

d) data ważności pozwolenia nie może przekraczać daty ważności orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy;

6) kategorie na pierwszej stronie prawa jazdy – kategorie posiadane przez osobę, z wyłączeniem tych, których:

a) posiadanie jest warunkiem uzyskania następnych,

b) zakres uprawnień stanowi część lub całość uprawnień innej kategorii;

7) data wydania prawa jazdy – data wytworzenia dokumentu;

8) data wydania pozwolenia – data wypełnienia druku pozwolenia;

9) data uzyskania uprawnienia – data decyzji o wydaniu prawa jazdy określonej kategorii po raz pierwszy oraz przy kategorii:

a) B+E – data uzyskania uprawnienia kategorii:

– C1+E, C+E, D1+E lub D+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,

– B, jeżeli osoba wcześniej uzyskała uprawnienie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,

b) D+E – data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii:

– D, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii C+E prawa jazdy,

– C+E, jeżeli osoba posiada uprawnienie kategorii D prawa jazdy;

10) data ważności uprawnienia – data określona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub znak „–”, jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane z bezterminową datą ważności, przy czym:

a) w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy – za datę ważności tych uprawnień przyjmuje się jedną datę określoną w najpóźniej wydanym orzeczeniu lekarskim; zasadę tę stosuje się również w zakresie kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E, z zastrzeżeniem lit. b–d,

b) w przypadku gdy data określona w orzeczeniu lekarskim dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E prawa jazdy jest późniejsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy – za datę ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę późniejszą,

c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy – za datę ważności przyjmuje się późniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,

d) przy kategorii D+E uzyskanej w wyniku posiadania kategorii C+E i D prawa jazdy – za datę ważności przyjmuje się wcześniejszą z dat określonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D prawa jazdy;

11) data ważności uprawnienia zawierającego wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego:

a) wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego w postaci kodu „95” i daty jego ważności dokonywany jest we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji „ograniczenia” przy kategorii prawa jazdy, której dotyczy aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej, w układzie „95.DD.MM.RRRR.”,

b) datę ważności danej kategorii prawa jazdy stanowi data 5 lat liczona od daty najwcześniej wydanego z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 lit. b, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dla osób powyżej 60. roku życia datę ważności wpisu uzależnia się od terminów badań wynikających z przepisów, o których mowa w art. 39j i 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.4));

12) ograniczenia – kody określone w przepisach, o których mowa w § 3 ust. 1, mające zastosowanie do prawa jazdy;

13) jeżeli kod, o którym mowa w pkt 12, jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobę uprawnień, wpisuje się go:

a) we wniosku – tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego,

b) w prawie jazdy – tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie.

3. W przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, gdy prawo jazdy lub pozwolenie zostało wydane przed dniem 1 lipca 1999 r., nowy dokument wydaje się, stosując dodatkowo zasady określone w przepisach w sprawie wymiany praw jazdy.

4. Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 5, wydaje się odpowiednio:

1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego;

2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy;

3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy;

4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu.

5. Organ po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia powinien unieważnić je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwrócić osobie uprawnionej oraz uzupełnić dane we wniosku i w systemie teleinformatycznym.

6. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawa jazdy wydane przez państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej należy przekazywać za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych tych państw w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy, które zostało uzyskane w wyniku wymiany polskiego prawa jazdy (wymiana powrotna), organ:

1) przyznaje kategorie prawa jazdy w zakresie posiadanym przez osobę przed wymianą polskiego prawa jazdy na zagraniczny dokument, niezależnie od ograniczeń dokonanych przez organ zagraniczny wymieniający prawo jazdy;

2) w stosunku do terminu ważności i uprawnień rozszerzonych za granicą – postępuje zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.”;

5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy albo pozwolenia niezwłocznie wprowadza się do wniosku i systemu teleinformatycznego, a dokument potwierdzający ten fakt umieszcza się w teczce akt ewidencyjnych osoby.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku niedostarczenia przez osobę, skierowaną przez organ kontroli ruchu drogowego na badanie lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy lub na badanie psychologiczne w trybie art. 124 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, odpowiedniego orzeczenia, starosta wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami.”;

7) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Prawo jazdy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a, wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. można na wniosek jego posiadacza – po upływie okresu zakazu – unieważnić zgodnie z § 7 ust. 5 i wydać nowy dokument, stosując zasady określone w § 7 ust. 3.

2. Jeżeli zakaz dotyczy części posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy, można, po złożeniu przez nią wniosku, wydać nowe prawo jazdy obejmujące uprawnienia dotychczas posiadane i nieobjęte zakazem, na zasadach określonych w § 7 ust. 1–4; dotychczasowe prawo jazdy ulega unieważnieniu zgodnie z § 7 ust. 5.”;

8) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Składanie wniosków elektronicznych

§ 14a. 1. Wniosek elektroniczny, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy, może być złożony do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz wniosku elektronicznego, którego wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia, jest udostępniony w portalu Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ ponadto udostępnia informację o:

1) adresie skrzynki podawczej obsługującej składanie wniosku elektronicznego;

2) procedurze składania wniosku elektronicznego i wymaganych załącznikach;

3) podstawach prawnych i wymaganej opłacie związanej ze składanym wnioskiem elektronicznym oraz numerze konta, na które należy wnieść opłatę;

4) formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów załączanych do składanego wniosku elektronicznego.

3. Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatrzony podpisem, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy.

§ 14b. 1. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień we wskazanym terminie.

2. Jeżeli osoba nie dokona wymaganych uzupełnień we wskazanym terminie, organ właściwy do spraw wydawania praw jazdy podejmuje postępowanie odpowiednio do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Pozytywne zweryfikowanie wniosku elektronicznego zobowiązuje organ do podjęcia procedur dotyczących wydania prawa jazdy lub pozwolenia, przewidzianych przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 14c. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 14a, organ opracowuje oprogramowanie dla skrzynki podawczej umożliwiające wymianę danych, pobranych z oprogramowania skrzynki podawczej organu, z systemem teleinformatycznym.

2. Oprogramowanie interfejsowe udostępnia producent praw jazdy i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej określone w nim struktury i format danych oraz format skanowanych dokumentów.

3. Stosowane struktury dokumentów elektronicznych, formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

4. Funkcjonalność oprogramowania interfejsowego podlega testom akceptacyjnym i badaniom, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836).

§ 14d. Do prowadzenia dokumentów elektronicznych powstających w organach właściwych do wydawania praw jazdy, w związku z prowadzeniem spraw, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518).”;

9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) uchyla się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 2.
Wniosek, zgodny z wzorem określonym w dotychczasowym załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być stosowany w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, z wyjątkiem wniosków o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, do czasu wyczerpania zapasów tych wniosków.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 30 marca 2010 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 grudnia 2008 r. (poz. 46)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »