| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 107a ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.2') zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb oraz wysokość przyznawania i wypłacania pomocy finansowej przeznaczonej na kształcenie dzieci będących na utrzymaniu zmarłego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, w zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pomocy – należy przez to rozumieć pomoc finansową, o której mowa w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, zwanej dalej „ustawą o BOR”;

2) dziecku – należy przez to rozumieć zstępnego, któremu na podstawie art. 107a ustawy o BOR przysługuje pomoc;

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy.

§ 3.
Pomoc przyznaje Szef Biura Ochrony Rządu w drodze decyzji i wypłaca ją ze środków będących w jego dyspozycji.
§ 4.
1. Wypłata świadczeń pomocy następuje na podstawie wniosku kierowanego do Szefa Biura Ochrony Rządu przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego.

2. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka;

2) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego do dokonania wypłaty świadczenia.

4. Do wniosku dołącza się:

1) kopię aktu zgonu funkcjonariusza;

2) kopię orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu funkcjonariusza ze służbą;

3) informację, w jakiej szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych lub uczelni dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

4) kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;

5) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania renty rodzinnej przez dziecko;

6) oświadczenie o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku, w którym pomoc została przyznana.

5. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy składa przedstawiciel ustawowy dziecka, powinien on zawrzeć w nim swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

§ 5.
1. Pomoc przyznawana jest jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi:

1) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dwukrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o BOR, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2;

2) dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni – trzykrotność przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o BOR, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach:

1) pierwsza rata, za okres od września do stycznia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek;

2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc przyznawana i wypłacana jest w wysokości odpowiadającej jednej racie.

4. Pomoc wypłaca się na rachunek bankowy dziecka albo jego przedstawiciela ustawowego.

§ 6.
1. W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej, niezaliczenia roku nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli lub niezaliczenia roku studiów pomoc w kolejnym roku nie przysługuje.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowodowanym okolicznościami od dziecka niezależnymi pomoc w kolejnym roku może zostać przyznana.

3. Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio § 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 7.
1. W przypadku przerwania nauki po przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem kolejnej raty, dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy informuje o tym fakcie niezwłocznie Szefa Biura Ochrony Rządu.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Szef Biura Ochrony Rządu wstrzymuje dalszą wypłatę pomocy w drodze decyzji.

3. W przypadku powiadomienia Szefa Biura Ochrony Rządu o przerwaniu nauki po wypłacie kolejnej raty pomocy wypłacona rata pomocy podlega zwrotowi.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »