| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2832) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej."

2) w załączniku do rozporządzenia w pkt 7:

a) uchyla się lit. a,

b) dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) 5-cyfrowy

528”

 

§ 2.
1. W przypadku gdy podmiotowi przysługuje równocześnie prawo do wykorzystywania 4-cyfrowego numeru strefowego abonenckich usług specjalnych oraz odpowiadającego mu numeru 5-cyfrowego, za okres do dnia 31 maja 2009 r. nie jest pobierana opłata za prawo do wykorzystywania 5-cyfrowego numeru strefowego abonenckich usług specjalnych.

2. Za odpowiadający 4-cyfrowemu numerowi strefowemu abonenckich usług specjalnych uznaje się 5-cyfrowy numer strefowy abonenckich usług specjalnych w przypadku, gdy przydzielony numer 5-cyfrowy różni się od przydzielonego numeru 4-cyfrowego wyłącznie pierwszą cyfrą „1", zgodnie z § 9 pkt 1 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2009 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2009 r.

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »