| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1a:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupach zaszeregowania od 8 do 14a przysługują odpowiednio:”,

b) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji”,

c) w pkt 2 uchyla się lit. d,

d) w pkt 3 uchyla się lit. d;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia uchyla się lp. 21–23.

§ 2.
Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup zaszeregowania i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, stawki uposażenia zasadniczego oraz warunki ich otrzymywania określone w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624, z 2007 r. Nr 53, poz. 357 i Nr 187, poz. 1337 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 149.

Załącznik 1. [TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 lutego 2009 r. (poz. 201)

Załącznik nr 1

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa
zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

A

B

C

D

1

16

4,95

-

-

-

2

15

4,35

-

-

-

3

14a

3,15

3,10

3,05

-

4

14

3,10

3,05

3,00

-

5

13a

3,00

2,95

2,90

2,85

6

13

2,95

2,90

2,85

2,80

7

12

2,80

2,75

2,70

2,65

8

11

2,60

2,55

2,50

2,45

9

10

2,40

2,35

2,30

2,25

10

9

2,20

2,15

2,10

2,05

11

8

2,00

1,95

1,90

1,85

12

7

-

-

-

1,80

13

6

-

-

-

1,75

14

5

-

-

-

1,55

15

4

-

-

-

1,45

16

3

-

-

-

1,35

17

2

-

-

-

1,30

18

1

-

-

-

0,80


Załącznik 2. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1) KGP – Komendę Główną Policji,

2) KWP – komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

3) KP(M,R)P – komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,

4) KP – komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,

5) WSPol – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

6) SP – szkołę policyjną,

7) OszP – ośrodek szkolenia Policji,

8) OPP – oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

9) AT – samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji.

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa zasze-rego-wania

Jednostka organizacyjna Policji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

2

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

nadinspektor

14a

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

4

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego

nadinspektor

14a

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Komendant-rektor

nadinspektor

14

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

6

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

7

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

inspektor

13a

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

8

Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego

inspektor

13a

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Komendant

inspektor

13

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

Zastępca komendanta-prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

11

Prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

12

Kanclerz

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

13

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rzecznik prasowy

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Główny księgowy budżetu

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Zastępca komendanta

inspektor

12

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

17

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

inspektor

12

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

18

Naczelnik zarządu

inspektor

12

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Adiunkt-dyrektor instytutu, Dyrektor instytutu

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

20

Dowódca oddziału

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

21

Profesor zwyczajny

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

22

Główny księgowy – naczelnik wydziału

młodszy inspektor

12

KGP

KWP

 

 

 

SP

 

 

 

23

Kwestor

młodszy inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

24

Profesor nadzwyczajny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

25

Zastępca naczelnika zarządu

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

27

Radca

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

28

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

29

Kierownik rektoratu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

30

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji,
Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

młodszy inspektor

11

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

31

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

młodszy inspektor

11

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

32

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

33

Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu,
Zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

34

Adiunkt-kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

35

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

36

Naczelnik wydziału-radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

37

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

39

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

40

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

41

Radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

42

Adiunkt-zastępca kierownika zakładu

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

43

Adiunkt

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

44

Dyżurny

młodszy inspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

podinspektor

10

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

46

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1)

podinspektor

10

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

47

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

48

Kierownik studium

podinspektor

10

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

49

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

10

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

50

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

51

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Rzecznik prasowy

podinspektor

10

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

53

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

54

Zastępca dyżurnego

podinspektor

9

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Naczelnik wydziału

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

56

Kierownik sekcji

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

57

Dyżurny

podinspektor

9

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

58

Ekspert

podinspektor

9

KGP

KWP

KP(M,R)P

 

WSPol

SP

 

 

 

59

Starszy pilot

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

60

Starszy mechanik

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

61

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

9

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

62

Starszy wykładowca

podinspektor

9

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

63

Radca prawny

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

64

Pomocnik dowódcy oddziału

podinspektor

9

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

65

Lekarz

podinspektor

9

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

66

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

8

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

67

Zastępca naczelnika wydziału

podinspektor

8

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

68

Kapelmistrz

podinspektor

8

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

69

Kierownik izby dziecka

podinspektor

8

 

KWP

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

70

Lektor

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

71

Dowódca kompanii

podinspektor

8

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

72

Wykładowca

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

73

Asystent

nadkomisarz

8

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

74

Instruktor

nadkomisarz

8

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

75

Dyżurny

nadkomisarz

8

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

76

Zastępca dyżurnego

nadkomisarz

7

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

77

Zastępca dowódcy kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

78

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

SP

OSzP

 

 

79

Kierownik referatu

nadkomisarz

7

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

80

Dowódca kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

81

II Kapelmistrz

nadkomisarz

7

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

82

Specjalista

nadkomisarz

6

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

83

Pilot

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

84

Mechanik

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

85

Dyżurny OPP

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

86

Dowódca plutonu

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

87

Dyżurny

aspirant sztabowy

6

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

88

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

89

Kierownik posterunku Policji

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

90

Zastępca dyżurnego

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

91

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

6

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

92

Detektyw

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

93

Asystent

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

94

Instruktor

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

95

Technik kryminalistyki

aspirant sztabowy

5

 

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

96

Dzielnicowy

aspirant sztabowy

4

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

97

Kontroler ruchu drogowego

aspirant sztabowy

4

 

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

98

Przewodnik psa służbowego

aspirant sztabowy

4

 

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

OPP

 

99

Dowódca drużyny

starszy aspirant

4

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

100

Pomocnik dyżurnego

sierżant sztabowy

4

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

101

Referent

sierżant sztabowy

3

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

102

Pielęgniarka

sierżant sztabowy

3

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

103

Ratownik medyczny

sierżant sztabowy

3

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

104

Policjant

starszy sierżant

2

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

105

Kursant

posterunkowy

1

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

 

1) W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »