| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lutego 2009 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty – oznacza to ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120);

3) jednostce ochrony zdrowia – oznacza to zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w rozumieniu przepisów o izbach aptekarskich i przepisów prawa farmaceutycznego;

4) kierowniku jednostki – oznacza to osobę reprezentującą jednostkę ochrony zdrowia albo osobę prowadzącą taką jednostkę;

5) postępowaniu – oznacza to postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego prowadzone na podstawie przepisów ustawy;

6) organie prowadzącym postępowanie – oznacza to ministra właściwego do spraw zdrowia, Naczelną Radę Aptekarską, okręgowe rady pielęgniarek i położnych lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2));

7) środku kompensacyjnym – oznacza to staż adaptacyjny lub test umiejętności w rozumieniu ustawy;

8) CEM – oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 10, poz. 50 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 49).

§ 3.
1. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności po analizie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w toku postępowania, na podstawie których ocenia, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu. W postanowieniu określa się okres stażu adaptacyjnego oraz różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji, a także wyznacza się wnioskodawcy termin do dokonania wyboru środka kompensacyjnego.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie pisemną informację o dokonanym wyborze.

3. W przypadku wyboru stażu adaptacyjnego wnioskodawca może wskazać jednostkę ochrony zdrowia, w której zamierza odbywać staż adaptacyjny. Wnioskodawca przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie dokument zawierający zobowiązanie jednostki ochrony zdrowia do zawarcia z wnioskodawcą umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo umowy cywilnoprawnej na okres odbycia stażu adaptacyjnego, termin jej zawarcia i okres, na jaki zostanie zawarta, oraz informację o wysokości opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie jednostki ochrony zdrowia wskazanej przez wnioskodawcę z powodu niemożności zrealizowania programu stażu adaptacyjnego albo w przypadku niedokonania przez wnioskodawcę wyboru jednostki ochrony zdrowia, wnioskodawca odbywa go w jednostce ochrony zdrowia wskazanej przez organ prowadzący postępowanie.

5. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania więcej niż jednego medycznego zawodu regulowanego, staż adaptacyjny lub test umiejętności przeprowadza się odrębnie dla każdego zawodu medycznego.

6. Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

§ 4.
Minister właściwy do spraw zdrowia na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), upowszechnia informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany, informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu regulowanego, przykłady testów umiejętności, informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne, a także wzory dokumentów składanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Staż adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia spełniających warunki do realizacji programu stażu adaptacyjnego.

2. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, staż adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

3. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, staż adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 6.
Organ prowadzący postępowanie kieruje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego, wskazując w skierowaniu:

1) jednostkę ochrony zdrowia, w której ma być odbywany staż adaptacyjny;

2) okres stażu adaptacyjnego określony w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

3) program stażu adaptacyjnego uwzględniający różnice programowe, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7.
1. Lekarz lub lekarz dentysta, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 6, jest obowiązany niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do okręgowej rady lekarskiej, na obszarze której zamierzają odbyć staż adaptacyjny, o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego.

2. Pielęgniarka lub położna, o których mowa w art. 11g ust. 1b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.4)), po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 6, jest obowiązana niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, na obszarze działania której zamierza odbyć staż adaptacyjny, o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego.

§ 8.
1. Wnioskodawca przed odbyciem stażu adaptacyjnego wnosi opłatę z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego.

2. Wnioskodawca uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach płatnych z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy na rachunek bankowy jednostki ochrony zdrowia. Decyzję o trybie płatności podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki.

3. Wysokość opłaty jest określana przez kierownika jednostki indywidualnie dla każdej osoby odbywającej staż adaptacyjny na podstawie rzeczywistych kosztów, które będą poniesione przez jednostkę ochrony zdrowia, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności programu i długości stażu adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

4. Kierownik jednostki zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego, o terminie dokonania opłaty oraz rachunku bankowym, na który należy wnieść opłatę.

5. Termin uiszczenia opłaty nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy przysługuje zwrot opłaty w wysokości pomniejszonej o koszty już poniesione związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego. Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki. Opłata jest zwracana na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

7. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 9.
Na podstawie skierowania, o którym mowa w § 6, jednostka ochrony zdrowia zawiera z wnioskodawcą umowę o pracę na czas określony w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo umowę cywilnoprawną na okres odbycia stażu adaptacyjnego.
§ 10.
Kierownik jednostki, w której jest odbywany staż adaptacyjny, zapewnia prawidłowość jego przebiegu i realizacji.
§ 11.
1. Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba wykonująca dany medyczny zawód regulowany przez okres nie krótszy niż 4 lata.

2. Staż adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta posiadający odpowiednią specjalizację.

3. Staż adaptacyjny odbywany przez pielęgniarkę lub położną jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba wykonująca zawód pielęgniarki lub położnej przez okres nie krótszy niż 4 lata i posiadająca odpowiednio dyplom ukończenia wyższej szkoły na kierunku pielęgniarstwo lub wyższej szkoły na kierunku położnictwo.

4. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza kierownik jednostki, w której jest odbywany staż adaptacyjny, na cały okres odbywania stażu adaptacyjnego.

5. Opiekun stażu adaptacyjnego sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę, w szczególności:

1) określa zadania wykonywane przez wnioskodawcę;

2) kontroluje realizację programu stażu;

3) kontroluje obecność wnioskodawcy w miejscu odbywania stażu;

4) gromadzi informacje o przebiegu stażu.

6. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna stażu adaptacyjnego, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 12.
1. W trakcie realizacji stażu adaptacyjnego wnioskodawcy należy umożliwić:

1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w czynnościach zawodowych wykonywanych przez opiekuna stażu adaptacyjnego;

2) wykonywanie czynności zawodowych pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego lub kierownika jednostki i omawianie tych czynności z opiekunem stażu adaptacyjnego;

3) zapoznanie się z różnicami w zasadach wykonywania danego zawodu regulowanego oraz zasadami etyki i deontologii danego zawodu regulowanego obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Staż adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, obejmuje odpowiednio do posiadanych kwalifikacji całość lub część programu stażu podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

3. Staż adaptacyjny lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, obejmuje odpowiednio do posiadanych kwalifikacji część programu odpowiedniej specjalizacji, o którym mowa w art. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 13.
W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca jest obowiązany do:

1) przestrzegania porządku organizacyjno-prawnego jednostki ochrony zdrowia;

2) realizacji programu stażu adaptacyjnego;

3) prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego.

§ 14.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki.

2. Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera:

1) pieczęć jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa się staż adaptacyjny;

2) imię i nazwisko wnioskodawcy;

3) imię i nazwisko opiekuna stażu adaptacyjnego;

4) datę rozpoczęcia stażu adaptacyjnego;

5) datę założenia dziennika;

6) imię i nazwisko kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny;

7) tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez wnioskodawcę oraz datę ich wykonywania, potwierdzony podpisem opiekuna stażu adaptacyjnego;

8) okresowe oceny opiekuna stażu adaptacyjnego albo kierownika jednostki, podpisane przez sporządzającego z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny.

3. Opiekun stażu adaptacyjnego potwierdza podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

§ 15.
1. W okresie odbywania stażu adaptacyjnego kierownik jednostki albo opiekun stażu adaptacyjnego dokonuje w dzienniku stażu adaptacyjnego, co najmniej raz na 3 miesiące, okresowej, pisemnej oceny realizacji przez wnioskodawcę programu stażu adaptacyjnego.

2. Jeżeli okresowa ocena stażu adaptacyjnego jest dokonywana przez opiekuna stażu adaptacyjnego, opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o jej dokonaniu oraz o stopniu zaawansowania realizacji programu stażu adaptacyjnego.

§ 16.
1. Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego, na podstawie której odbywa się zaliczenie tego stażu, dokonuje opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której zostaje zakończona realizacja programu stażu adaptacyjnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

2. Dokonując oceny umiejętności, uwzględnia się w szczególności ocenę poprawności wykonywanych czynności, którą przeprowadza się na podstawie dziennika stażu adaptacyjnego.

3. Ocena umiejętności zawiera uzasadnione stwierdzenie o:

1) przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego albo

2) braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.

4. Zaliczenie stażu adaptacyjnego następuje w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę oceny, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

5. Ocena umiejętności oraz zaliczenie stażu adaptacyjnego jest potwierdzane podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

§ 17.
1. W przypadku oceny, o której mowa w § 16 ust. 3 pkt 2, na wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie, wydając postanowienie, może jednokrotnie przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po upływie okresu, o który przedłużono staż adaptacyjny, jest dokonywana powtórna ocena umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego.

§ 18.
Kierownik jednostki, w której został zakończony staż adaptacyjny, w terminie 3 dni od dnia, w którym dokonano oceny, o której mowa w § 16, informuje wnioskodawcę o ocenie oraz przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie informację o zaliczeniu stażu adaptacyjnego albo jego niezaliczeniu, wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego.
§ 19.
1. Staż adaptacyjny może ulec przedłużeniu w przypadku:

1) nieprzerwanej niezdolności do pracy wnioskodawcy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) urlopu macierzyńskiego wnioskodawcy;

3) przebywania wnioskodawcy na urlopie wychowawczym;

4) przebywania wnioskodawcy na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące;

5) nieprzerwanej niezdolności do odbywania stażu adaptacyjnego, przez okres dłuższy niż 14 dni, w przypadku wnioskodawcy odbywającego staż adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Wniosek o przedłużenie stażu adaptacyjnego z przyczyn określonych w ust. 1 wnioskodawca kieruje na piśmie wraz z uzasadnieniem do organu prowadzącego postępowanie.

3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie niezwłocznie informuje jednostkę ochrony zdrowia, w której jest odbywany staż adaptacyjny, oraz wnioskodawcę o przedłużeniu stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku przedłużenia okresu trwania stażu adaptacyjnego jest on kontynuowany na podstawie nowej umowy o pracę zawartej na czas określony odpowiadający okresowi, na jaki staż adaptacyjny został przedłużony, albo zmienionej umowy cywilnoprawnej.

5. W przypadku przedłużenia okresu trwania stażu adaptacyjnego powiększeniu podlega opłata z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 20.
1. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której jest odbywany staż adaptacyjny, następuje, gdy w wyznaczonej jednostce ochrony zdrowia staż adaptacyjny nie może być kontynuowany z powodu likwidacji tej jednostki lub zaprzestania realizowania przez tę jednostkę świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem programu stażu adaptacyjnego danego zawodu regulowanego.

2. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której jest odbywany staż adaptacyjny, może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek wnioskodawcy skierowany do organu prowadzącego postępowanie.

3. Jednostka ochrony zdrowia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, zwraca wnioskodawcy opłatę w części niewykorzystanej w dotychczasowej realizacji stażu adaptacyjnego.

4. Jednostka ochrony zdrowia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie składa organowi prowadzącemu postępowanie dziennik stażu adaptacyjnego i program stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.

5. W przypadku uwzględnienia przez organ prowadzący postępowanie wniosku o zmianę jednostki ochrony zdrowia wnioskodawca występuje do jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa staż adaptacyjny, o przekazanie organowi prowadzącemu postępowanie dziennika stażu adaptacyjnego i programu stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.

6. Organ prowadzący postępowanie wydaje niezwłocznie skierowanie na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego oraz postanowienie o zaliczeniu okresu dotychczas odbytego stażu adaptacyjnego. Jednostka, w której jest kontynuowany staż adaptacyjny, zakłada z chwilą nawiązania stosunku prawnego z wnioskodawcą nowy dziennik stażu adaptacyjnego. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

7. Wraz ze skierowaniem na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie przesyła niezwłocznie jednostce, w której staż adaptacyjny będzie kontynuowany, dziennik stażu adaptacyjnego, program stażu adaptacyjnego wraz z informacją o zakresie jego realizacji.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 21.

1. Organ prowadzący postępowanie wyznacza wnioskodawcy termin przeprowadzenia testu umiejętności, który nie może być krótszy niż 4 miesiące od dnia doręczenia wniosku.

2. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne test umiejętności przeprowadza się w terminie 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanego dalej „oświadczeniem”.

3. Organ prowadzący postępowanie przekazuje dyrektorowi CEM:

1) wykaz osób, które będą przystępować do testu umiejętności w danym terminie w danym medycznym zawodzie regulowanym;

2) informacje o różnicach programowych, określonych w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, dotyczące poszczególnych zdających;

3) program kształcenia w danym medycznym zawodzie regulowanym obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący postępowanie przekazuje na co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

5. W przypadku postępowania w sprawie testu umiejętności osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne organ prowadzący postępowanie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

§ 22.
1. Zdający test umiejętności jest obowiązany wnieść opłatę egzaminacyjną.

2. Dyrektor CEM ustala wysokość opłaty za test umiejętności, uwzględniając w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób opracowujących test umiejętności, wynagrodzeniem członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, oraz wydatki techniczno-organizacyjne.

3. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz podaje numer rachunku bankowego CEM, na który powinna zostać ona wniesiona. Termin wniesienia opłaty nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne opłatę wnosi się w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. W przypadku nieusprawiedliwionego odstąpienia od testu umiejętności opłata, o której mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi.

5. Jeżeli wnioskodawca usprawiedliwi odstąpienie od testu umiejętności w terminie siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności, wniesiona opłata jest zwracana, po potrąceniu kosztów poniesionych przy przygotowywaniu testu umiejętności, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

6. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu umiejętności z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ponownego przystąpienia do testu umiejętności.

7. W przypadku gdy test umiejętności nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Komisji, wnioskodawca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu ponownego przystąpienia do testu umiejętności.

8. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

§ 23.
1. Test umiejętności przeprowadza Komisja.

2. Członków Komisji i jej przewodniczącego powołuje i odwołuje dyrektor CEM, po zasięgnięciu opinii wyrażonej przez:

1) konsultantów krajowych właściwych dla danego medycznego zawodu regulowanego;

2) samorządy zawodowe właściwe dla danego medycznego zawodu regulowanego;

3) towarzystwa naukowe lub organizacje skupiające przedstawicieli danego medycznego zawodu regulowanego objętego testem umiejętności, o ile działają one w danym medycznym zawodzie regulowanym.

3. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, z tego co najmniej dwie osoby wykonujące medyczny zawód regulowany objęty testem umiejętności.

4. W zależności od liczby osób przystępujących do testu umiejętności egzamin ten przeprowadza Komisja albo wydzielone z jej składu co najmniej trzyosobowe zespoły egzaminacyjne.

5. W przeprowadzeniu testu umiejętności nie może brać udziału osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.

6. Przewodniczący Komisji oraz jej pozostali członkowie albo członkowie zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego dany test umiejętności składają dyrektorowi CEM oświadczenie na piśmie, na formularzu udostępnionym przez CEM, o okoliczności wskazanej w ust. 5.

§ 24.
1. Test umiejętności opracowuje CEM.

2. Test umiejętności jest przeprowadzany 2 razy w roku: w pierwszy piątek czerwca i pierwszy piątek grudnia każdego roku, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2.

3. Test umiejętności składa się z egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego bądź egzaminu teoretycznego i praktycznego.

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie ustnej albo w formie testu.

5. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji.

6. Miejsca przeprowadzania testu umiejętności ustala dyrektor CEM w porozumieniu z przewodniczącym Komisji.

7. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o miejscu i formie testu umiejętności na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne dyrektor CEM przekazuje zawiadomienie na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

8. Test umiejętności przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 5c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, test umiejętności może obejmować odpowiednio zakres Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

10. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty, o których mowa w art. 16b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, test umiejętności może obejmować zakres specjalizacyjnego egzaminu państwowego w odpowiedniej dziedzinie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 25.
1. Zakres merytoryczny testu umiejętności opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym właściwym dla danego medycznego zawodu regulowanego, indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie informacji, o których mowa w § 21 ust. 3. W przypadku gdy do testu umiejętności przystępuje dwóch lub więcej zdających, względem których zakres testu umiejętności będzie tożsamy, możliwe jest wykorzystanie tego samego testu umiejętności.

2. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 26.
1. W przypadku gdy część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, składa się on z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 pytań.

2. Pytania do testu zawierają pięć odpowiedzi, z których tylko jedna może być prawidłowa. Za każde pytanie zdający może otrzymać jeden punkt.

3. Test uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska co najmniej 60 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

§ 27.
1. W przypadku przeprowadzania egzaminu teoretycznego w formie ustnej obejmuje on co najmniej cztery pytania egzaminacyjne.

2. Każda odpowiedź jest oceniana odrębnie przez każdego członka Komisji albo zespołu egzaminacyjnego.

3. Odpowiedź może zostać oceniona negatywnie, jeżeli za taką oceną opowie się co najmniej połowa składu Komisji albo zespołu egzaminacyjnego.

4. Uzyskanie przez zdającego oceny negatywnej z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.

§ 28.
1. Część praktyczna testu umiejętności składa się z co najmniej czterech zadań polegających na zademonstrowaniu wybranych czynności właściwych dla danego medycznego zawodu regulowanego lub wykonaniu innych zadań potwierdzających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danego medycznego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy § 27 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 29.
1. Test umiejętności uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności.

2. Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie.

3. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne zaświadczenie wydawane jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

§ 30.
1. Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres egzaminu praktycznego, oraz wyniki testu umiejętności.

2. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyniku.

§ 31.
W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie albo złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym, na pisemny wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.
§ 32.
1. W razie rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu testu umiejętności lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie testu umiejętności minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek dyrektora CEM może unieważnić test umiejętności w całości albo w części, o której mowa w § 24 ust. 3, w danym terminie dla danego medycznego zawodu regulowanego, dla poszczególnych albo wszystkich zdających.

2. Unieważnienie testu umiejętności albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio test umiejętności albo jego część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. W przypadku unieważnienia całości testu umiejętności wszystkie jego części odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu.

3. Decyzję o unieważnieniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia podejmuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku dyrektora CEM i przekazuje ją do CEM.

4. W przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgraniczne decyzję o unieważnieniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia podejmuje w ciągu 3 dni od dnia doręczenia wniosku dyrektora CEM i przekazuje ją do CEM. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. W przypadku unieważnienia całości testu umiejętności wszystkie jego części odbywają się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji dyrektor CEM ogłasza ją na stronie internetowej oraz przesyła wnioskodawcom listem poleconym.

6. Za powtórzony test umiejętności albo jego część nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 33.

Postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1270), które utraciło moc z dniem 21 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »