| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

2) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego;

3) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

4) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

5) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenia akcyzowe;

6) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

7) szczegółowy sposób objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

8) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 ustawy;

9) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego.

§ 2.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego:

1) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy:

a) jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego kwoty akcyzy stanowiącej sumę największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, powiększonej o kwotę akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z tego składu podatkowego, oraz przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) jako równowartość przewidywanej największej kwoty akcyzy stanowiącej sumę największej dziennej kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami podlegającymi zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie, powiększonej o kwotę akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania z tego składu podatkowego, oraz mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą być wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, dla zabezpieczenia zobowiązań podatkowych mogących powstać w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych:

a) jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego dziennej kwoty akcyzy stanowiącej sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu podatkowego oraz akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy stanowiącej przewidywaną sumę akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub dostarczania ze składu podatkowego, oraz akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) składanego przez zarejestrowanego handlowca:

a) jako równowartość największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego kwoty akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, powiększonej o kwotę akcyzy odpowiadającą największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się u zarejestrowanego handlowca lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) jako równowartość przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, powiększonej o kwotę akcyzy odpowiadającą przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej ilości wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu u zarejestrowanego handlowca lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy;

4) składanego przez podmiot pośredniczący:

a) jako równowartość kwoty akcyzy odpowiadającej największej w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) jako równowartość kwoty akcyzy odpowiadającej przewidywanej największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które mogą być dostarczone ze składu podatkowego lub importowane przez podmiot pośredniczący, w miesięcznym okresie rozliczeniowym – w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy;

5) składanego w innych przypadkach, niż wymienione w pkt 1–4, jako równowartość przewidywanej kwoty zobowiązania podatkowego, w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie generalne w sprawie przewidywanej wysokości zobowiązania podatkowego, które będzie objęte zabezpieczeniem generalnym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie akcyzowe określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego zabezpieczenia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 stanowi, odpowiednio, podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

4. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego i przyjmuje to zabezpieczenie dla każdego składu oddzielnie. Dopuszcza się możliwość złożenia dla wielu składów podatkowych prowadzonych przez ten sam podmiot jednego zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego, którego wysokość ustala się jako sumę wysokości zabezpieczeń generalnych lub zabezpieczeń ryczałtowych ustalonych dla poszczególnych składów podatkowych.

§ 3.
Zabezpieczenie akcyzowe składa się w następujący sposób:

1) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez:

a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póżn. zm.2)),lub w placówce pocztowej, na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie, albo

b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie akcyzowe, przez prowadzący rachunek bankowy tego podmiotu bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej, albo

c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego;

2) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez uprawnionego gwaranta na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowego;

3) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawionego przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy prowadzący rachunek bankowy podmiotu;

4) w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w art. 64 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy – złożenie w urzędzie celnym weksla własnego lub innych dokumentów płatniczych, o których mowa w § 5 ust. 1, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§ 4.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b oraz w pkt 2, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej „potwierdzeniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwitowaniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając potwierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie generalne, również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną dalej „kartą do saldowania”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla tego urzędu.

5. Kartę do saldowania, o której mowa w ust. 3, wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego.

6. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

7. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

8. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do stosowania zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy kart do saldowania, o których mowa w ust. 3, określając w każdej z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do której wysokości karta może być stosowana.

9. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do saldowania, o których mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia akcyzowego określonego, odpowiednio, w potwierdzeniu lub pokwitowaniu.

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania pod warunkiem ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na pierwszej stronie karty o łącznej liczbie stron.

§ 5.
1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie zdematerializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku na rzecz właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 6.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala stan wykorzystania zabezpieczenia generalnego po przedłożeniu w urzędzie celnym:

1) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania;

2) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje obliczenia kwoty wolnej zabezpieczenia.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, zwane dalej „obciążeniem zabezpieczenia”, oraz zwolnienie tego zabezpieczenia z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia, stanowiącej kwotę złożonego zabezpieczenia, pomniejszoną o kwoty zobowiązań podatkowych, którymi zabezpieczenie jest obciążone.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego obciąża zabezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub może powstać, z uwzględnieniem ust. 4–6.

4. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wydania administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji, gdy podmiot prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, obciążenie zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego w celu dostarczenia ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu.

7. W przypadku zarejestrowanego handlowca obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą wprowadzenia wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

8. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nabywającego wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia zabezpieczenie generalne po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe wygasło lub nie może już powstać, z uwzględnieniem ust. 10–12.

10. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy zwolnienie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić po otrzymaniu przez właściwego naczelnika urzędu celnego, we właściwej formie, potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

11. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje zwolnienia zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ustawy, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący.

12. W przypadku zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego handlowca zwolnienie zabezpieczenia dotyczącego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie powinno nastąpić:

1) po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego handlowca na cele uprawniające do zwolnienia – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy;

2) po przedstawieniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokumentu dostawy lub innego dokumentu, zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot zużywający – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy.

13. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania, właściwy naczelnik urzędu celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania tego zabezpieczenia.

§ 7.
1. Na pisemny wniosek podmiotu korzystającego z teleinformatycznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zwanego dalej „systemem”, ustalanie przez właściwego naczelnika urzędu celnego stanu wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, którego dotyczy wniosek, odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób elektroniczny, pod warunkiem że:

1) zabezpieczenie generalne, w kwocie określonej w potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego, jest stosowane wyłącznie dla zagwarantowania pokrycia kwot zobowiązań podatkowych powstałych lub mogących powstać w związku z wszelkimi przemieszczaniami wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

2) podmioty, na których ciąży obowiązek potwierdzenia odbioru przemieszczanych wyrobów akcyzowych, korzystają z systemu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stan wykorzystania kwoty zabezpieczenia generalnego ustala się elektronicznie do końca terminu ważności tego zabezpieczenia, określonego w potwierdzeniu. Przepisu § 6 ust. 2 nie stosuje się.

3. W przypadku awarii systemu obciążenie zabezpieczenia generalnego oraz zwolnienie tego zabezpieczenia jest odnotowywane pisemnie na karcie do saldowania, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 8.
1. W celu objęcia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zabezpieczeniem akcyzowym podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie. Obciążenie zabezpieczenia generalnego powinno nastąpić najpóźniej z chwilą odebrania przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęcia takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło lub zobowiązanie podatkowe nie może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający.

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej dzień przed otrzymaniem przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego.

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, podmiot pośredniczący jest obowiązany do zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej dzień przed, odpowiednio, otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego

6. Podmiot pośredniczący powinien przedkładać kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.
1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w jednej z form wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz w pkt 3 i 4 może być zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po zwrocie oryginału pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zabezpieczenie akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone:

1) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b – zwraca się w kwocie nominalnej przez izbę celną, na której rachunek bankowy została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcyzowego, przelewem na rachunek bankowy podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej – po uzyskaniu przez tę izbę z banku prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego, potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia;

2) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c – może zostać zwrócone w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celnym;

3) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 4 – zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone;

4) w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 3:

a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla urzędu celnego, w którym zostało złożone,

b) w przypadku realizacji czeku gotówkowego lub rozrachunkowego przez izbę celną – zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na której rachunek bankowy została wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku tą kwotą.

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania zabezpieczenie akcyzowe może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania.

§ 10.
Druki pokwitowania złożenia zabezpieczenia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314, z późn. zm.3)), mogą być stosowane dla potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 czerwca 2009 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.4)

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070. Nr 141, poz. 1178. Nr 144. poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264. Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3 )Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1337, z 2005 r. Nr 92, poz. 771, z 2006 r. Nr 154, poz. 1101 oraz z 2007 r. Nr 178, poz. 1258.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 i Nr 128, poz. 1337, z 2005 r. Nr 92, poz. 771, z 2006 r. Nr 154, poz. 1101 oraz z 2007 r. Nr 178, poz. 1258), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

Załącznik 1. [WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 lutego 2009 r. (poz. 237)

Załącznik nr 1

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR POKWITOWANIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR POKWITOWANIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR KARTY DO SALDOWANIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR KARTY DO SALDOWANIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »