| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

2) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione:

1) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.”;

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy, lub wniosek nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, lub w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, Agencja nie przyznaje pomocy.”;

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej w drodze losowania przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. W losowaniu biorą udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie.

3. Losowanie przeprowadza się w Centrali Agencji, odrębnie dla każdego z 16 oddziałów regionalnych, w obecności komisji, w skład której wchodzi:

1) 3 pracowników Agencji wskazanych przez Prezesa Agencji;

2) 2 pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

3) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4. Losowanie odbywa się w obecności co najmniej 4 członków komisji. W przypadku nieobecności więcej niż 2 członków komisji, Prezes Agencji, w celu umożliwienia niezwłocznego przeprowadzenia losowania, wskazuje pozostałych członków komisji spośród pracowników Agencji.

5. Komisja działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

7. Losowanie przeprowadza się nie wcześniej niż w terminie 21 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy i nie później niż w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o terminie przeprowadzenia losowania nie później niż 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tego losowania.

8. Prezes Agencji, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przyznawania pomocy w danym oddziale regionalnym Agencji, ustalonej w wyniku losowania. Informacja ta jest uzupełniana w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10.

9. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, ale wpłynęły do właściwego oddziału regionalnego Agencji po przeprowadzeniu losowania, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków do tego oddziału, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

10. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2, do oddziału regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu wniosków o przyznanie pomocy do właściwego oddziału regionalnego Agencji, po wnioskach o przyznanie pomocy objętych losowaniem.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, jeżeli w jednym dniu do oddziału regionalnego Agencji wpłynie więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza losowanie w celu ustalenia kolejności przyznawania pomocy.

12. O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania, o którym mowa w ust. 11, oddział regionalny Agencji informuje wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy będą losowane, oraz zapewnia tym wnioskodawcom możliwość uczestnictwa w losowaniu.

13. Losowanie, o którym mowa w ust. 11, przeprowadza komisja, w skład której wchodzi 3 pracowników Agencji wskazanych przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji. Komisja działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.

14. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 5 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8.

15. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 14, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.”;

7) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–6, dotyczą okresu pięcioletniego, z wyłączeniem zobowiązania w zakresie zatrudnienia, które dotyczy okresu dwuletniego, liczonego od dnia dokonania przez Agencję płatności:”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »