| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.”;

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.”;

3) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 47 i 49 ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku, z uwzględnieniem § 149b.”;

4) po § 58 dodaje się § 58a w brzmieniu:

„§ 58a. 1. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanej jako przedmiot obowiązkowy rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

2. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

3. Dla egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i poziomie rozszerzonym, przygotowuje się takie same dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, absolwent zgłasza w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1.”;

5) w § 60 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2.”;

6) w § 63 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych – w przypadku absolwentów, o których mowa w § 58a.”;

7) po § 92 dodaje się § 92a w brzmieniu:

„§ 92a. 1. W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym.

2. W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

3. Egzamin na poziomie podstawowym i egzamin na poziomie rozszerzonym jest zdawany w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu zawartym w § 88–91, a dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania rozwiązuje się w tym języku, zgodnie z § 58a ust. 1 i 2.

4. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2, dotyczą treści z zakresu danego przedmiotu realizowanych w drugim języku nauczania. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;

8) w § 97 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej zdawanych jako przedmioty dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 2, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;

9) § 100 otrzymuje brzmienie:

„§ 100. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

1) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,

2) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2

– zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych, wpisuje się „0 %”.”;

10) w § 105 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2.”;

11) po § 149 dodaje się § 149a i 149b w brzmieniu:

„§ 149a. W roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz uczniowie z autyzmem, uczęszczający do gimnazjów specjalnych, przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w § 32 ust. 2 pkt 3, w przypadku gdy zajęcia z języka obcego nowożytnego realizowali w wymiarze godzin określonym dla trzyletniego okresu nauczania w ramowym planie nauczania dla gimnazjum specjalnego.

§ 149b. 1. W roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się wyników części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w § 32 ust. 2 pkt 3. Informację o wyniku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły wraz z zaświadczeniem.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.”.

§ 2.
1. W roku szkolnym 2008/2009 egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, jako przedmiotu obowiązkowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1097), może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań, o których mowa w § 53 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dla poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 53 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dla poziomu rozszerzonego.

§ 3.
1. W roku szkolnym 2008/2009 egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej, jako przedmiotu obowiązkowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, testu sprawdzającego rozumienie czytanego oryginalnego tekstu łacińskiego oraz testu sprawdzającego znajomość kultury antycznej.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, sporządzeniu przekładu oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem dołączonych do tematu tekstów kultury.

4. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.

§ 4.
1. W roku szkolnym 2008/2009 egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, jako przedmiotu obowiązkowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 195 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 75 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;

2) część druga trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 240 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;

2) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera.

4. Zadania egzaminacyjne wymienione w ust. 2 i 3 obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 53 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, odpowiednio dla poziomu podstawowego albo poziomu rozszerzonego.

5. W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.

6. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.

7. W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.

8. Wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej egzaminu na poziomie podstawowym, o których mowa w ust. 2, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się łącznie.

§ 5.
W roku szkolnym 2008/2009 egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z informatyki, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym, zgodnie z opisem egzaminu z tych przedmiotów zawartym odpowiednio w § 93 i 94 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r., z wyjątkiem § 149a i 149b rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz § 2–5, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »