REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 61 poz. 501

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa termin i tryb dokonywania przez otwarty fundusz emerytalny, zwany dalej „funduszem”, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu, w przypadku gdy:

1) właściwy organ emerytalny przekaże zawiadomienie o ustaleniu członkowi funduszu prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14:

a) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.3)) lub

b) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.4));

2) Zakład przekaże zawiadomienie o ustaleniu członkowi funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46–50a lub 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.5));

3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże zawiadomienie o wyborze przez członka funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.6));

4) Minister Sprawiedliwości przekaże zawiadomienie o przejściu członka funduszu w stan spoczynku z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.7)).

§ 2.
1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy organ przekazuje do Zakładu w terminie 30 dni od dnia:

1) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) złożenia przez uprawnionego oświadczenia, że wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;

3) przejścia w stan spoczynku z prawem do uposażenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, zawiera następujące dane osoby, której dotyczy:

1) imiona i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano tych numerów albo jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

4) adres zamieszkania.

3. Zawiadomienie zawiera ponadto:

1) datę ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia oraz okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) datę ustalenia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;

3) datę nabycia prawa do uposażenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

4. Zakład ustala, czy osoba wskazana w zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, jest członkiem funduszu, na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

§ 3.
Zakład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu w terminie 30 dni od dnia:

1) otrzymania zawiadomienia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4;

2) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 4.
1. Fundusz przekazuje do Zakładu informację o kwocie środków podlegających zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 3.

2. W celu ustalenia kwoty środków podlegających zwrotowi fundusz umarza jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka funduszu, według wartości jednostek na dzień wyceny poprzedzający dzień przekazania do Zakładu informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do funduszu o kwotę środków podlegających zwrotowi w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Kwotę środków podlegających zwrotowi Zakład przekazuje na dochody budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia dokonania pomniejszenia.

§ 6.
1. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, powiadomienia, o których mowa w § 3, i informacje, o których mowa w § 4 ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

2. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 4, są przekazywane do Zakładu w formie pisemnej.

3. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 3, mogą być przekazywane do Zakładu na elektronicznych nośnikach danych, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

§ 7.
Zawiadomienia o przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, które nastąpiły od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, są przekazywane do Zakładu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.8)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 145.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 52, poz. 517).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-16
  • Data wejścia w życie: 2009-05-01
  • Data obowiązywania: 2011-12-31
  • Dokument traci ważność: 2018-02-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA